งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อนำเสนอ •วัตถุประสงค์ •ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด •ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงาน •แผนการดำเนินงานการจัดสร้างระบบ ฐานข้อมูล

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ •เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มา เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็น เอกภาพ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ •เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง หน่วยงาน •ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) •เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว –24 ชั่วโมง –7 วัน ต่อสัปดาห์ –365 วันต่อปี •ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต •เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายอินทราเน็ต

6 ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี

7 ข้อมูลจังหวัดชลบุรี •ข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการจัดการทั่วไป – ที่ตั้ง ขนาด ลักษณะภูมิประเทศ •ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน –ด้านสังคม –ด้านเศรษฐกิจ –ด้านโครงสร้างพื้นฐาน –ด้านทรัพยากรธรรมชาติ –ด้านการบริหาร •ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด

8 ข้อมูลสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป –ที่ตั้งและขนาด – อาณาเขต – ลักษณะภูมิประเทศ – ลักษณะภูมิอากาศ – ประวัติความเป็นมา – วิสัยทัศน์ – ยุทธศาสตร์ –ทำเนียบส่วนราชการ –เขตการปกครอง

9 •ด้านสังคม – ประชากร – การศึกษา – การนับถือศาสนา – การสาธารณสุข – สวัสดิการสังคม – อาชญากรรม –การแพร่ระบาดยาเสพติด –สาธารณภัย –ชุมชนและการรวมกลุ่ม –การสร้างนิสัยและการพัฒนา จิตใจ ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน

10 •ด้านเศรษฐกิจ –ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด – การประกอบอาชีพ – หมู่บ้านยากจน –ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง – กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง – การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย – การเกษตรกรรม – การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดิน – การอุตสาหกรรม – การพาณิชยกรรม – การท่องเที่ยว ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน

11 •ด้านเศรษฐกิจ –แรงงาน – การรวมตัวของเกษตรกร – การเงินและการธนาคาร ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

12 •ด้านโครงสร้างพื้นฐาน –ไฟฟ้า – แหล่งน้ำ – โทรศัพท์ – คมนาคม ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

13 •ด้านทรัพยากร –ป่าไม้ – แร่ธาตุ ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

14 •ด้านการบริหาร –งาน / งบประมาณและการเบิกจ่าย – รายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – อัตรากำลัง ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

15 – ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล – ผลการดำเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย – ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด

16 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลที่ต้องการ •ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน –ชื่อหน่วยงาน –ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน –e-mail address –Web site –โทรศัพท์ –สถานที่ตั้งของหน่วยงาน –แผนที่

17 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน •สำนักงานจังหวัด •สถานีอุตุนิยมวิทยา •ที่ทำการปกครองจังหวัด เทศบาล •สำนักงานศึกษาจังหวัด •สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

18 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) •กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด •สำนักงาน ปชส. จังหวัด •สำนักงานสถิติจังหวัด •สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด •สำนักงานเกษตร จังหวัด

19 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) •สำนักงานที่ดินจังหวัด •สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด •สำนักงานพาณิชย์จังหวัด •สำนักงาน ททท. เขต/สนจ. •สำนักงานจัดหางาน •สำนักงานสวัสดิการ

20 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) •สำนักงานคลังจังหวัด •สำนักงานสรรพากรจังหวัด •สำนักงานประปาจังหวัด •สำนักงานชลประทานจังหวัด •ธนาคารออมสิน •การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค •โทรศัพท์จังหวัด

21 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) •สำนักงานป่าไม้จังหวัด •ธกส. •และอื่น ๆ

22 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวอย่าง •สำนักงานจังหวัด –ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต –ลักษณะภูมิประเทศ –ลักษณะภูมิอากาศ –ประวัติความเป็นมา –วิสัยทัศน์ –… –การแพร่ระบาดยาเสพติด –ข้อมูลด้านการบริหาร เช่น งาน โครงการ งบประมาณ …

23 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวอย่าง •สำนักงานพัฒนาชุมชน –การประกอบอาชีพ –หมู่บ้านยากจน –ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง –แหล่งน้ำ – …

24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน •ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และ ศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน –31 สิงหาคม 2546 •ระยะที่ 2 จังหวัดปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด –การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ –สร้างระบบถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ หน่วยงานสามารถ Upload และ Download แฟ้มข้อมูล ที่ต้องการผ่านทางเว็บไซท์ของจังหวัด –จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำใน ลักษณะ Static Web site

25 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ( ต่อ ) •ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของ จังหวัด –การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย •ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเทศ โนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) •ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ใน รูปแบบเว็บไซท์ –ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด •จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS •จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS

26 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ( ต่อ ) –การพัฒนาบุคลากร –การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government •ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด –การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government •e-office •e-procurement •e-commerce •e-services

27 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ • จังหวัดชลบุรี – ประวัติความเป็นมา – ทำเนียบผู้บริหาร – วิสัยทัศน์ – ยุทธศาสตร์ – กำหนดงานราชการ – แผนที่และระยะทาง •ข้อมูล 45 ข้อที่ได้มีการจัดโครงสร้าง

28 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ( ต่อ ) • ท่องเที่ยว –สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว –การเดินทาง –แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว –ตารางเวลาเดินรถ –โรงแรม : ที่พัก : ร้านอาหาร –ปฏิทินท่องเที่ยว •การประกาศข่าวสำคัญของจังหวัด เช่น –ข่าวประกวดราคา –ข่าวการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ –ข่าวการรับสมัครงาน

29 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ( ต่อ ) •OTOP & e-commerce •News คือข่าว สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่มีความสำคัญภายในจังหวัดชลบุรี •links : ไปยังจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ –ส่วนราชการซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนกลางและ –ส่วนภูมิภาคโดยจะทำการแสดงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ –ส่วนที่ทำการ link ไปยัง website ต่างๆที่ น่าสนใจ •สมุดเยี่ยม •ร้องทุกข์ถึงผู้ว่า •เกร็ดความรู้

30 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอต้นแบบเว็บไซต์ e - chonburi


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google