งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด แผนการดำเนินงานการจัดสร้างระบบ ฐานข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน & ระยะเวลาใน การดำเนินงาน

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มา เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็น เอกภาพ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง หน่วยงาน ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว –24 ชั่วโมง –7 วัน ต่อสัปดาห์ –365 วันต่อปี ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายอินทราเน็ต

6 ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี

7 ข้อมูลจังหวัดชลบุรี ข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการจัดการทั่วไป – ที่ตั้ง ขนาด ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน – ด้านสังคม – ด้านเศรษฐกิจ – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน – ด้านทรัพยากรธรรมชาติ – ด้านการบริหาร ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด

8 ข้อมูลสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป – ที่ตั้งและขนาด – อาณาเขต – ลักษณะภูมิประเทศ – ลักษณะภูมิอากาศ – ประวัติความเป็นมา – วิสัยทัศน์ – ยุทธศาสตร์ – ทำเนียบส่วนราชการ – เขตการปกครอง

9 ด้านสังคม – ประชากร – การศึกษา – การนับถือศาสนา – การสาธารณสุข – สวัสดิการสังคม – อาชญากรรม – การแพร่ระบาดยาเสพติด – สาธารณภัย – ชุมชนและการรวมกลุ่ม – การสร้างนิสัยและการพัฒนา จิตใจ ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน

10 ด้านเศรษฐกิจ – ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด – การประกอบอาชีพ – หมู่บ้านยากจน – ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง – กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง – การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย – การเกษตรกรรม – การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดิน – การอุตสาหกรรม – การพาณิชยกรรม – การท่องเที่ยว ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน

11 ด้านเศรษฐกิจ – แรงงาน – การรวมตัวของเกษตรกร – การเงินและการธนาคาร ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน – ไฟฟ้า – แหล่งน้ำ – โทรศัพท์ – คมนาคม ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

13 ด้านทรัพยากร – ป่าไม้ – แร่ธาตุ ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

14 ด้านการบริหาร – งาน / งบประมาณและการเบิกจ่าย – รายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – อัตรากำลัง ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)

15 – ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล – ผลการดำเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย – ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด

16 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน – ชื่อหน่วยงาน – ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน –e-mail address –Web site – โทรศัพท์ – สถานที่ตั้งของหน่วยงาน – แผนที่

17 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน สำนักงานจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ทำการปกครองจังหวัด เทศบาล สำนักงานศึกษาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

18 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงาน ปชส. จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานเกษตร จังหวัด

19 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงาน ททท. เขต/สนจ. สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสวัสดิการ

20 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรจังหวัด สำนักงานประปาจังหวัด สำนักงานชลประทานจังหวัด ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์จังหวัด

21 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน ( ต่อ ) สำนักงานป่าไม้จังหวัด ธกส. และอื่น ๆ

22 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวอย่าง สำนักงานจังหวัด – ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต – ลักษณะภูมิประเทศ – ลักษณะภูมิอากาศ – ประวัติความเป็นมา – วิสัยทัศน์ –… – การแพร่ระบาดยาเสพติด – ข้อมูลด้านการบริหาร เช่น งาน โครงการ งบประมาณ …

23 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวอย่าง สำนักงานพัฒนาชุมชน – การประกอบอาชีพ – หมู่บ้านยากจน – ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง – แหล่งน้ำ – …

24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และ ศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ระยะที่ 2 จังหวัดปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด – การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ – สร้างระบบถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ หน่วยงานสามารถ Upload และ Download แฟ้มข้อมูลที่ ต้องการผ่านทางเว็บไซท์ของจังหวัด – จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำใน ลักษณะ Static Web site

25 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ( ต่อ ) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของ จังหวัด – การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเทศ โนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ใน รูปแบบเว็บไซท์ – ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS – การพัฒนาบุคลากร – การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government

26 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ( ต่อ ) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด – การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government e-office e-procurement e-commerce e-services

27 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ จังหวัดชลบุรี – ประวัติความเป็นมา – ทำเนียบผู้บริหาร – วิสัยทัศน์ – ยุทธศาสตร์ – กำหนดงานราชการ – แผนที่และระยะทาง ข้อมูล 45 ข้อที่ได้มีการจัดโครงสร้าง

28 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ ( ต่อ ) ท่องเที่ยว – สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว – การเดินทาง – แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว – ตารางเวลาเดินรถ – โรงแรม : ที่พัก : ร้านอาหาร – ปฏิทินท่องเที่ยว การประกาศข่าวสำคัญของจังหวัด เช่น – ข่าวประกวดราคา – ข่าวการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ – ข่าวการรับสมัครงาน

29 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ ( ต่อ ) OTOP & e-commerce News คือข่าว สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่มีความสำคัญภายในจังหวัดชลบุรี links : ไปยังจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ – ส่วนราชการซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนกลางและ – ส่วนภูมิภาคโดยจะทำการแสดงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ – ส่วนที่ทำการ link ไปยัง website ต่างๆที่น่าสนใจ สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์ถึงผู้ว่า เกร็ดความรู้

30 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-chonburi & ระยะเวลาในการดำเนินงาน

31 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขั้นตอนการพัฒนาระบบ รวบรวมและศึกษาข้อมูลจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูลจังหวัดชลบุรี ออกแบบเว็บไซท์ ออกแบบหน้าจอสำหรับ – การบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ – ระบบสอบถามและรายงานที่สามารถเรียกดูข้อมูล – การ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

32 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบข้อมูลจังหวัด 45 ข้อ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี – สถานที่ที่ท่องเที่ยว – โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก … – การเดินทาง แผนที่ – สถิติการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติ

33 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการลงทุน – ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี – จำนวนโครงการ – เงินลงทุน – คนงาน – ธนาคารพาณิชย์ – การส่งเสริมการลงทุนระดับท้องถิ่น : หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google