งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง Adjectives หรือ เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์ วิชา ภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง Adjectives หรือ เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์ วิชา ภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง Adjectives หรือ เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์ วิชา ภาษาอังกฤษ

2 1. Descriptive Adjective ( คำคุณศัพท์บอก ลักษณะ )  หมายถึง คำที่ใช้บอกลักษณะหรือ คุณภาพของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อให้รู้ว่า นานนั้นมีลักษณะนาม อย่างไร ได้แก่ good, bad, tall, short, black, fat, thin, poor เป็นต้น The poor man lives in the house.  ยกตัวอย่างเช่น The poor man lives in the small house.  แปลว่า ( คนจนอาศัยอยู่บ้านหลัง เล็ก )

3 2. Proper Adjective ( คำคุณศัพท์บอก สัญชาติ )  หมายถึง คำที่ไปขยายนานหรือสรรพ นามเพื่อบอกสัญชาติ  เช่น English( ประเทศ อังกฤษ )=england( คนอังกฤษ ), China( ประเทศจีน )=Chinese( คนจีน ) เป็นต้น  ยกตัวอย่างเช่น Jan employs a Japanese cook. แปว่า แจนจ้างแม่ ครัวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง

4 3. Quantitative Adjective ( คำคุณศัพท์บอก ปริมาณ )  หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอก ปรมาณของสิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือ น้อย ( แต่ไม่บอกจำนวนที่แน่นอน ) ได้แก่ much, many, little, some, any, all เป็นต้น  ยกตำอย่างเช่น May ate much rice atschool today.  แปลว่า ( เมยกินข้าวเยอะที่โรงเรียนใน วันนี้ )

5 4. Number Adjective ( คำคุณศัพท์บอก จำนวน )  หมายถึง คำคุณศัพท์มากน้อยของ นามนันได้ (countable nouns) หรือ ลำดับก่อนหลัง (order) ของคำนาม  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1 บอกจำนวน นับ 2 บอกลำดับที่ 3 บอกจำนวน เท่า  ยกตัวอย่างเช่น Ben wants to buy six pens. แปลว่า เบนต้องการซื้อ ปากกา 6 ด้าม เป็นต้น

6 5.Demonstrative adjecttive( คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือ นิยมคุณศัพท์ )  หมายถึง คำที่แสดงความชี้ เฉพาะเจาะจงนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that, these, those, the  ยกตัวอย่างเช่น I invited that man come in. แปลว่า ฉัน ได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้เข้ามา ข้างใน

7 6.Possessive adjective( คุณศัพท์บอกเจ้าของหรื อสามีคุศัพท์ )  หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ ขยายนามเพื่อบอกความเป็น เจ้าของนามนั้นๆ ได้แก่ my, our, your, his, her, its และ their  ตัวอย่างเช่น This is my book แปลว่า นี่คือหนังสือ ของฉัน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง Adjectives หรือ เรื่อง Adjectives หรือ คุณศัพท์ วิชา ภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google