งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด. ญ. นัทชนันท์ สงสาร เลขที่ 11 2. ด. ช. ทินภัทร มีชัย เลขที่ 13 3. ด. ญ. นภัสวรรณ ไชยมหาวัน เลขที่ 19 4. ด. ญ. พลอยไพลิน ภักดีภิบาล เลขที่ 21 5. ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด. ญ. นัทชนันท์ สงสาร เลขที่ 11 2. ด. ช. ทินภัทร มีชัย เลขที่ 13 3. ด. ญ. นภัสวรรณ ไชยมหาวัน เลขที่ 19 4. ด. ญ. พลอยไพลิน ภักดีภิบาล เลขที่ 21 5. ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ด. ญ. นัทชนันท์ สงสาร เลขที่ 11 2. ด. ช. ทินภัทร มีชัย เลขที่ 13 3. ด. ญ. นภัสวรรณ ไชยมหาวัน เลขที่ 19 4. ด. ญ. พลอยไพลิน ภักดีภิบาล เลขที่ 21 5. ด. ญ. พริมโรส ฟราย เลขที่ 25 6. ด. ญ ไอลิน เทพคำ เลขที่ 30

3 Adjectives หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือ สรรพนามเพื่อบอกให้รู้ลักษณะคุณภาพของ นามหรือสรรพนาม มีอยู่ 6 ชนิด 1.Descriptive Adjective ( คำคุณศัพท์บอก ลักษณะ ) หมายถึง คำที่ใช้บอกลักษณะหรือคุณภาพของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่เพื่อให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ อย่างไร เช่น good, bad, fat, short,happy,sorry,ugly,big,small,black เช่น The black cat caught a small bird. แมวดำตัวนั้นจับนกได้

4 2.proper adjective ( คุณศัพท์บอกสัญชาติ ) หมายถึง คำที่ไปขยายนามหรือคำ คุณสรรพนามเพื่อบอกสัญชาติซึ่งมี รูปเปลี่ยนมาจาก proper noun เช่น England=English เช่น John employs a German cook.( จอห์นจ้างพ่อครัวชาว เยอรมันคนหนึ่ง )

5 หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบ ปริมาณของสิ่งเล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย ( แต่ไม่ บอกจำนวนที่แน่นอน ) ได้แก่ mach,many,little,some,any,enough,half,great,all,whole เป็นต้น ตัวอย่างเช่น He ate rice at school yesterday. ( เขามากินข้าวที่โรงเรียน เมื่อวานนี้ ) Tom did not give any money him younger brother.( ทอม ไม่ได้ ให้เงินแก่น้องชายของเขา )

6 4.Numberal Adjective ( คำคุณศัพท์บอก จำนวน ) หมายถึง คำคุณศัพท์บอกจำนวนมากน้อยของ นามที่นับได้ (countable nouns) หรือบอก ลำดับก่อนหลัง (order) ของคำนาม แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ บอกจำนวนนับ (Cardinal) one,two,three,four บอกลำดับที่ (Ordinal) first,second,third บอกจำนวนเท่า (Muitiplicative) single,double,triple

7 ตัวอย่างเช่น She gave me two apple and three orange. ( เขาให้แอปเปิ้ลสองผล และสามผล แก่ฉัน ) Bill wants to buy seven pens. ( บิลต้องการ ซื้อปากกาเจ็ดด้าม ) Tom is the first boy in the line. ( ทอมเป็น เด็กคนแรกในแถว ) Sam wan the third prize last mont. ( แซม ได้รับรางวัลที่ 3 เมื่อเดือนที่แล้ว )

8 I am the seventh son my family. ( ฉันเป็นลูกคนที่ 7 ของครอบครัว ) I ordered double cheese burger. ( ฉันสั่งเบอเกอร์ที่มีชีส 2 ชั้น ) Buddha,Dharma,and Sangha are triple gems. ( พระพุทธ พระ ธรรม และพระสงฆ์ คือแก้ว 3 ประการ )

9 หมายถึง คำที่แสดงความชี้ เฉพาะ เจาะจงนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that, these, the

10 ตัวอย่างเช่น I invited that man to come in.( ฉันได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้เข้า มาด้านใน ) She wants these red pen.( เขาต้องปากกาสีแดง ) Please open the computer.( กรุณาเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นให้ หน่อย )

11 6. P OSSESSIVE ADJECTIVE ( คุณศัพท์บอก เจ้าของหรือสามีคุณศัพท์ ) หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อ บอกความเป็นเจ้าของนั้นๆ ได้แก่ my,our,your,his,her,its และ their ตัวอย่างเช่น 1.this is my table.( นี่คือโต๊ะ ของฉัน ) 2. Her pencil is small.( ดินสอของหล่อน มีขนาดเล็ก ) 3.Your hair is long.( ผมของเธอยาว )


ดาวน์โหลด ppt 1. ด. ญ. นัทชนันท์ สงสาร เลขที่ 11 2. ด. ช. ทินภัทร มีชัย เลขที่ 13 3. ด. ญ. นภัสวรรณ ไชยมหาวัน เลขที่ 19 4. ด. ญ. พลอยไพลิน ภักดีภิบาล เลขที่ 21 5. ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google