งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Are you a student ? Yes, I am or No , I’m not .

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Are you a student ? Yes, I am or No , I’m not ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3
Are you a student ? Yes, I am or No , I’m not . Is he a teacher ? Yes , he is or No, he is not . Is it a ruler ? Yes , it is or No, it is not . Am I a teacher ? Yes , you are . or No, you are not . Are they students ? Yes, they are . or No , they are not .

2 1. ถ้าถาม you ต้อง ตอบ I / ถ้าถาม I ต้อง ตอบ You
ข้อควรจำ 1. ถ้าถาม you ต้อง ตอบ I / ถ้าถาม I ต้อง ตอบ You 2. ตอบได้ 2 แบบ เท่านั้น Yes หรือ No 3. การตอบมี 2 แบบ 1. แบบ สั้น 2. แบบยาว 4. การตอบแบบสั้น Yes, I do. Yes, I am. Yes, they are. Yes, she is . Yes, he is. Yes, it is . No, I do not. No , I am not. No ,they are not. No, she is not . No, he is not 5. การตอบแบบสั้นที่ใช้รูปย่อ Yes,I am ย่อ เป็น Yes , I’m. Yes ,they are ย่อ เป็น Yes, they’re . No ,I do not. ย่อเป็น No,Idon’t . No, she does not. ย่อเป็น No, she doesn’t. 6. การตอบแบบยาวให้เติมประโยคคำตอบด้วย เช่น Is he a famer ? Yes, he is . He is a farmer . Is he a teacher ? No, he isn’t. He is a student 7. ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

3 การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no questions
คำสั่ง จงนำตัวอักษร a-e มาใส่หน้าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กัน Is he a lawer ? a. Yes , I am . Is it new ? b. No , she isn’t . Are you o.k. ? c. Yes , they are . Are they happy ? d. No , it is not . Is she sad ? e. Yes , he is .

4 คำสั่ง อ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
คำสั่ง อ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ Is he a teacher? 2. Is he a student ? 3. Is she a nurse ? 4. Is it a washing machine ? 5. Is it a moon ?

5 เฉลย คำสั่ง จงนำตัวอักษร a-e มาใส่หน้าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กัน 1 e d a c b คำสั่ง อ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. No , he isn’t . 2. No , he isn’t . 3. Yes , she is . 4. Yes, it is . 5. No, it isn’t .

6 การตั้งและตอบคำถามด้วย Wh- Questions ชุดที่1
What แปลว่า อะไร ตอบเป็น ชื่อสัตว์ สิ่งของ Where – แปลว่าที่ไหน ตอบเป็น ชื่อสถานที่ When – แปลว่า เมื่อไร ตอบเป็น เวลา Who – แปลว่า ใคร ตอบเป็น ชื่อคน ชื่ออาชีพ Which – แปลว่า อันไหน สิ่งไหน ตอบเป็น ชื่อ สิ่งของ สัตว์ สถานที่ What time – แปลว่า เวลาอะไร ตอบเป็น เวลา Whose แปลว่า ของใคร ตอบเป็น ชื่อคน How – แปลว่า อย่างไร ตอบเป็น การเดินทางว่ามาอย่างไร เช่นเดินมาขึ้นรถ How much ?-แปลว่า เท่าไร ตอบเป็น ราคา How many ?- แปลว่า มากเท่าไร ตอบเป็นจำนวนนับ How often?- แปลว่า บ่อยเท่าไร ตอบเป็น จำนวน ปี จำนวนครั้ง

7 ตัวอย่าง 1. What’s this ? It’s a book. 2. Where is your house ? My house is in Nontaburee. 3. When is your birthday ? My birthday is on Sunday . 4. Who is she ? She is Kroo Patchanee . or She is a teacher . 5. Which place do you like ? I like Chinorot school. 6. What time is it ? It is 7 :48 a.m. 7. Whose shirt is it ? It is Daeng ’s shirt . 8. How do you go to school ? I go to school by bus. 9. How much is it ? It is 100 baht . 10.How many students are there ? There are 45 students . 11.How often do you go to see movie ? I go there once a month .

8 แบบฝึกหัด power point เรื่อง การตั้งและตอบคำถามด้วย wh- questions ชุดที่ 1
ตัวอย่าง What ? It’s a book. ……… It is a pen . ……… They are at school. ……… Her birthday is on Sunday . ……… They are students. ……… It is an umbrella. ……… It is p.m. ……… It’s somsak’ cup. ……… I go to school by car . ……… It is 12 baht . ……… There are 20 . ……… Twice a month .

9 เฉลย 1.What 2.Where 3.When 4.Who 5.Which 6.What time 7.Whose 8.How 9.How much 10.How many 11.How often


ดาวน์โหลด ppt Are you a student ? Yes, I am or No , I’m not .

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google