งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3 คำถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3 คำถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3 คำถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านั้น เช่น Are you a student ? Yes, I am. or No, I’m not. Is he a teacher ? Yes, he is. or No, he is not. Is it a ruler ? Yes, it is. or No, it is not. Am I a teacher ? Yes, you are. or No, you are not. Are they students ? Yes, they are. or No, they are not.

2 ข้อควรจำ 1. ถ้าถาม you ต้อง ตอบ I / ถ้าถาม I ต้อง ตอบ You 2. ตอบได้ 2 แบบ เท่านั้น Yes หรือ No 3. การตอบมี 2 แบบ 1. แบบ สั้น 2. แบบยาว 4. การตอบแบบสั้น Yes, I do. Yes, I am. Yes, they are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. No, I do not. No, I am not. No,they are not. No, she is not. No, he is not 5. การตอบแบบสั้นที่ใช้รูปย่อ Yes,I am ย่อ เป็น Yes, I’m. Yes,they are ย่อ เป็น Yes, they’re. No,I do not. ย่อเป็น No,Idon’t. No, she does not. ย่อเป็น No, she doesn’t. 6. การตอบแบบยาวให้เติมประโยคคำตอบด้วย เช่น Is he a famer ? Yes, he is. He is a farmer. Is he a teacher ? No, he isn’t. He is a student 7. ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

3 การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no questions คำสั่ง จงนำตัวอักษร a-e มาใส่หน้าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กัน...............1 Is he a lawer ? a. Yes, I am................2 Is it new ? b. No, she isn’t.................3 Are you o.k. ? c. Yes, they are.................4 Are they happy ? d. No, it is not.................5 Is she sad ? e. Yes, he is.

4 คำสั่ง อ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1.Is he a teacher? 2. Is he a student ? 3. Is she a nurse ? 4. Is it a washing machine ? 5. Is it a moon ?

5 เฉลย คำสั่ง จงนำตัวอักษร a-e มาใส่หน้าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กัน 1 e 2. d 3. a 4. c 5. b คำสั่ง อ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. No, he isn’t. 2. No, he isn’t. 3. Yes, she is. 4. Yes, it is. 5. No, it isn’t.

6 การตั้งและตอบคำถามด้วย Wh- Questions ชุดที่ 1 คำถาม Wh- Questions ได้แก่ คำถามต่อไปนี้ What - แปลว่า อะไร ตอบเป็น ชื่อสัตว์ สิ่งของ Where – แปลว่าที่ไหน ตอบเป็น ชื่อสถานที่ When – แปลว่า เมื่อไร ตอบเป็น เวลา Who – แปลว่า ใคร ตอบเป็น ชื่อคน ชื่ออาชีพ Which – แปลว่า อันไหน สิ่งไหน ตอบเป็น ชื่อ สิ่งของ สัตว์ สถานที่ What time – แปลว่า เวลาอะไร ตอบเป็น เวลา Whose- แปลว่า ของใคร ตอบเป็น ชื่อคน How – แปลว่า อย่างไร ตอบเป็น การเดินทางว่ามาอย่างไร เช่นเดินมาขึ้นรถ How much ?- แปลว่า เท่าไร ตอบเป็น ราคา How many ?- แปลว่า มากเท่าไร ตอบเป็นจำนวนนับ How often?- แปลว่า บ่อยเท่าไร ตอบเป็น จำนวน ปี จำนวนครั้ง

7 ตัวอย่าง 1. What’s this ? It’s a book. 2. Where is your house ? My house is in Nontaburee. 3. When is your birthday ? My birthday is on Sunday. 4. Who is she ? She is Kroo Patchanee. or She is a teacher. 5. Which place do you like ? I like Chinorot school. 6. What time is it ? It is 7 :48 a.m. 7. Whose shirt is it ? It is Daeng ’s shirt. 8. How do you go to school ? I go to school by bus. 9. How much is it ? It is 100 baht. 10.How many students are there ? There are 45 students. 11.How often do you go to see movie ? I go there once a month.

8 แบบฝึกหัด power point เรื่อง การตั้งและตอบคำถามด้วย wh- questions ชุดที่ 1 คำสั่ง ให้นักเรียนดูคำที่ขีดเส้นใต้แล้วตั้งคำถามด้วย wh- questions ตัวอย่าง What ? 1. It’s a book. ……… 1. It is a pen. ……… 2. They are at school. ……… 3. Her birthday is on Sunday. ……… 4. They are students. ……… 5. It is an umbrella. ……… 6. It is 10.00 p.m. ……… 7. It’s somsak’ cup. ……… 8. I go to school by car. ……… 9. It is 12 baht. ……… 10. There are 20. ……… 11. Twice a month.

9 1.What 2.Where 3.When 4.Who. 5.Which 6.What time 7.Whose 8.How 9.How much 10.How many 11.How often เฉลย


ดาวน์โหลด ppt การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3 คำถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google