งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  Indefinite Article ได้แก่ a และ an ใช้นำหน้านาม นับได้ ( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular )  Definite Article.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  Indefinite Article ได้แก่ a และ an ใช้นำหน้านาม นับได้ ( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular )  Definite Article."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  Indefinite Article ได้แก่ a และ an ใช้นำหน้านาม นับได้ ( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular )  Definite Article ได้แก่ the ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม นับได้ ( Countable Nouns ) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable Nouns ) ทั้งรูปเอกพจน์ Singular ) และพหูพจน์ ( Plural ) เพื่อให้นามนั้นมีความหมาย เฉพาะเจาะจง

2  ใช้ a นำหน้าคำนามนับได้ เอกพจน์ ขึ้นต้นด้วย พยัญชนะและมีความหมายทั่วไปใน ความหมาย หนึ่ง โดยไม่ต้องการเน้นจำนวน เช่น a woman,  a dog, a dentist, a newspaper, a city, a book, a shop เช่น  He is reading a newspaper. เขากำลังอ่าน หนังสือพิมพ์

3  2. ใช้ an นำหน้าคำนามนับได้ เอกพจน์ขึ้นต้น ด้วยสระ และมีความหมายทั่วไป เช่น an orange, an umbrella, an hour, an article  It's raining.You will need an umbrella. ฝนกำลัง ตก คุณจะต้องมีร่มกันฝน.

4  หมายเหตุ  ถ้าคำนามนับได้ เอกพจน์ นั้นขึ้นต้นด้วยสระ แต่ว่า ออกเสียงเป็นพยัญชนะ ให้ใช้ a เช่น a uniform, a university, a European, a eucalyptus ( ต้นยู คาลิบตัส ), a utensil, a union, a useful, a unit

5 2.1 The + Noun เอกพจน์ --> ใช้แทนที่ ความหมาย noun นั้นทั้งประเภท เช่น - The whale is a mammal. 2.2 ใช้กับ noun ที่มีอันเดียวสิ่งเดียว เช่น the sun, the moon, the earth, the ground 2.3 Noun ที่มีส่วนขยายอยู่ข้างหลัง หรือ นามที่ ผู้สนทนารู้ว่ากำลังพูดถึง - The postman was late today. ( บุรุษไปรษณีย์ ที่มาประจำกำลังถูกพูดถึง )

6  2.4 Noun ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง - We live in a hut, the hut is old. 2.5 ชื่อหมู่เกาะ ( พหูพจน์ ) เช่น the Marshalls แต่ชื่อเกาะ ( เอกพจน์ ) ไม่ใช้ the เช่น Sicily 2.6 ชื่อเทือกเขา ( พหูพจน์ ) เช่น the Himalayas แต่ชื่อภูเขา ( เอกพจน์ ) ไม่ใช้ the เช่น Mount Everest 2.7 ขั้วโลก ใช้ the เช่น the North Pole

7 2.8 ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ชื่อทะเล, ชื่อ มหาสมุทร, ชื่อทะเลทราย ใช้ the แต่ทะเลสาบ ไม่ใช้ the 2.9 ชื่อโรงแรม, ชื่อโรงภาพยนต์ ใช้ the 2.10 ชื่อหนังสือพิมพ์, สมาคม, องค์การ, บริษัท, ห้างร้าน ใช้ the 2.11 ชื่อเรือ ใช้ the เช่น the Queen Elizabeth

8  2.12 superlative degree ( ขั้นสุด ) ใช้ the เช่น the tallest girl, the most interesting book 2.13 เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ the เช่น the telephone, the bicycle 2.14 Noun ต่อไปนี้ใช้ the ได้แก่ the cinema, the theatre, the radio

9  2.15 ใช้ the + adjective หรือ the + Verb3 จะมี ความหมายเป็น Noun พหูพจน์ ใช้ Verb พหูพจน์ เช่น the rich, the poor, the old, the young, the blind, the deaf, the sick, the dead, the disabled, the injured, the wounded, the unemployed, the brave

10  2.16 เชื้อชาติ, สัญชาติ ใช้ the จะมี ความหมายว่า พลเมืองของประเทศนั้น เช่น the British = คนอังกฤษ 2.17 ชื่อเครื่องดนตรี ใช้ the เช่น the guitar, the piano แต่ชื่อกีฬาไม่ใช้ the เช่น volleyball, cricket, chess, cards 2.18 หน้า adjective บอกลำดับที่ ใช้ the เช่น the first chapter

11  2.19 ชื่อประเทศที่เป็นพหูพจน์, หมู่เกาะ, สาธารณรัฐ, สห ใช้ the เช่น the Philippines, the Netherlands, the Republic of China แต่ปกติ แล้ว ประเทศจะไม่ใช้ the เช่น Thailand 2.20 ชื่อภาคใช้ the เช่น the Far East, the south of Spain แต่ถ้าใช้ southern Spain ไม่ ต้องมี the


ดาวน์โหลด ppt  Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  Indefinite Article ได้แก่ a และ an ใช้นำหน้านาม นับได้ ( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular )  Definite Article.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google