งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Article Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Article Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Article Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
Indefinite Article ได้แก่  a  และ an ใช้นำหน้านามนับได้ ( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular ) Definite Article ได้แก่  the  ซึ่งใช้นำหน้าคำนามนับได้ ( Countable Nouns ) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable Nouns ) ทั้งรูปเอกพจน์ Singular ) และพหูพจน์ ( Plural ) เพื่อให้นามนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจง

2 การใช้ Indefinite Article : a, an
ใช้ a นำหน้าคำนามนับได้ เอกพจน์ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและมีความหมายทั่วไปในความหมาย หนึ่ง โดยไม่ต้องการเน้นจำนวน เช่น   a woman, a dog, a dentist, a newspaper, a city , a book , a shop  เช่น He is reading a newspaper.  เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์

3 ต่อ 2. ใช้ an นำหน้าคำนามนับได้ เอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระ และมีความหมายทั่วไป เช่น an orange, an umbrella, an hour, an article  It's raining .You will need an umbrella .ฝนกำลังตก คุณจะต้องมีร่มกันฝน.

4 ต่อ หมายเหตุ ถ้าคำนามนับได้ เอกพจน์ นั้นขึ้นต้นด้วยสระ   แต่ว่าออกเสียงเป็นพยัญชนะ ให้ใช้ a   เช่น a uniform, a university, a European, a eucalyptus ( ต้นยูคาลิบตัส ), a utensil, a union, a useful, a unit

5 การใช้ The 2.1 The + Noun เอกพจน์ --> ใช้แทนที่ความหมาย noun นั้นทั้งประเภท เช่น - The whale is a mammal. 2.2 ใช้กับ noun ที่มีอันเดียวสิ่งเดียว เช่น the sun, the moon, the earth, the ground 2.3 Noun ที่มีส่วนขยายอยู่ข้างหลัง หรือ นามที่ผู้สนทนารู้ว่ากำลังพูดถึง - The postman was late today. (บุรุษไปรษณีย์ที่มาประจำกำลังถูกพูดถึง)

6 ต่อ 2.4 Noun ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง - We live in a hut, the hut is old. 2.5 ชื่อหมู่เกาะ(พหูพจน์) เช่น the Marshalls แต่ชื่อเกาะ(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น Sicily 2.6 ชื่อเทือกเขา(พหูพจน์) เช่น the Himalayas แต่ชื่อภูเขา(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น Mount Everest 2.7 ขั้วโลก ใช้ the เช่น the North Pole

7 ต่อ 2.8 ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ชื่อทะเล, ชื่อมหาสมุทร, ชื่อทะเลทราย ใช้ the แต่ทะเลสาบไม่ใช้ the 2.9 ชื่อโรงแรม, ชื่อโรงภาพยนต์ ใช้ the 2.10 ชื่อหนังสือพิมพ์, สมาคม, องค์การ, บริษัท, ห้างร้าน ใช้ the 2.11 ชื่อเรือ ใช้ the เช่น the Queen Elizabeth

8 2.12 superlative degree (ขั้นสุด) ใช้ the เช่น the tallest girl, the most interesting book 2.13 เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ the เช่น the telephone, the bicycle 2.14 Noun ต่อไปนี้ใช้ the ได้แก่ the cinema, the theatre, the radio

9 2.15 ใช้ the + adjective หรือ the + Verb3 จะมีความหมายเป็น Noun พหูพจน์ ใช้ Verb พหูพจน์ เช่น the rich, the poor, the old, the young, the blind, the deaf, the sick, the dead, the disabled, the injured, the wounded, the unemployed, the brave

10 2.16 เชื้อชาติ, สัญชาติ ใช้ the จะมีความหมายว่า พลเมืองของประเทศนั้น เช่น the British = คนอังกฤษ 2.17 ชื่อเครื่องดนตรี ใช้ the เช่น the guitar, the piano แต่ชื่อกีฬาไม่ใช้ the เช่น volleyball, cricket, chess, cards 2.18 หน้า adjective บอกลำดับที่ ใช้ the เช่น the first chapter

11 2.19 ชื่อประเทศที่เป็นพหูพจน์, หมู่เกาะ, สาธารณรัฐ, สห ใช้ the เช่น the Philippines, the Netherlands, the Republic of China แต่ปกติแล้ว ประเทศจะไม่ใช้ the เช่น Thailand 2.20 ชื่อภาคใช้ the เช่น the Far East, the south of Spain แต่ถ้าใช้ southern Spain ไม่ต้องมี the


ดาวน์โหลด ppt Article Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google