งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นเท่ากับ. ขั้นเท่ากับขั้นเท่ากับ as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า l is as tall as you. l is as tall as you. ฉันสูงเท่ากับเธอ ฉันสูงเท่ากับเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นเท่ากับ. ขั้นเท่ากับขั้นเท่ากับ as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า l is as tall as you. l is as tall as you. ฉันสูงเท่ากับเธอ ฉันสูงเท่ากับเธอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นเท่ากับ

2 ขั้นเท่ากับขั้นเท่ากับ as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า l is as tall as you. l is as tall as you. ฉันสูงเท่ากับเธอ ฉันสูงเท่ากับเธอ l can run as quickly as you. l can run as quickly as you. ฉันสามารถวิ่งได้เร็วเท่ากับเธอ ฉันสามารถวิ่งได้เร็วเท่ากับเธอ ให้สังเกตว่า ระหว่าง as……as เป็น adjective หรือ adverb และ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบที่ เท่ากัน จึงคงใช้เพียง positive form เท่านั้น as……as เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ ให้สังเกตว่า ระหว่าง as……as เป็น adjective หรือ adverb และ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบที่ เท่ากัน จึงคงใช้เพียง positive form เท่านั้น as……as เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ ตัวอย่าง ตัวอย่าง l is as tall as you. l is as tall as you. l is as lovely as you. l is as lovely as you.

3 คำถาม 1 l am (tall) you. 2 brother is (handsome) he. 3 your coat is (heavy) that mine. 4 she is (old) her friend. 5 she spent (much) time l did. 6 she is (young) her sister. 7 he is (old) her. 8 he speaks (good) l. 9 she speaks (fast) you. 10 l am (tall) my sister

4 เฉลย 1 l am as tall as you. 2 brother is as handsome as he. 3 your coat is as heavy as that mine. 4 she is as old as her friend. 5 she spent as much as time l did. 6 she is as young as her sister. 7 he is as old as her. 8 he speaks as good as l. 9 she speaks as fast as you. 10 l am as tall as my sister.

5 ขั้นไม่เท่ากับ ขั้นไม่เท่ากับทำได้ 2 ประเภท คือ 1 not so…………as 2 not as…………as การใช้ not so+( ขั้นธรรมดา )+as not as+( ขั้นธรรมดา )+as ตัวอย่าง l am not so tall as you. l am not as tall as you. ตัวอย่าง l am not so tall as you. l am not so high so she.

6 คำถาม 1 she is (young) her sister. 2 he is (old) her. 3 he speaks (good) l. 4 she speaks (fast) you. 5 l am (tall) my sister. 6 she is (beautiful) sister. 7 he did his homework (careful) l. 8 he can help you (easier) l. 9 he speaks english (bad) you. 10 he drives (carefully) you.

7 เฉลย 1. she is not so young as her sister. 2. he is not so old as her. 3. he speaks not so good as l. 4. she speaks not so fast as you. 5. l am not so tall as my sister. 6. she is not so beautiful as sister. 7. he did his homework not so careful as l. 8. he can help you not so easy l. 9. he speaks english not so bad as you. 10. he drives not so carefully as you.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นเท่ากับ. ขั้นเท่ากับขั้นเท่ากับ as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า l is as tall as you. l is as tall as you. ฉันสูงเท่ากับเธอ ฉันสูงเท่ากับเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google