งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By 1. Rujirada Eakkerd P.5 or no.3 2. Sasithorn Insiri P.5 or no.8 3. Benyaporn Saithong P.5 or no.9 4. Chotika suriyachan P.5 or no.31 5.Natcha Thitiwattanakarn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By 1. Rujirada Eakkerd P.5 or no.3 2. Sasithorn Insiri P.5 or no.8 3. Benyaporn Saithong P.5 or no.9 4. Chotika suriyachan P.5 or no.31 5.Natcha Thitiwattanakarn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By 1. Rujirada Eakkerd P.5 or no.3 2. Sasithorn Insiri P.5 or no.8 3. Benyaporn Saithong P.5 or no.9 4. Chotika suriyachan P.5 or no.31 5.Natcha Thitiwattanakarn P.5 or no.32 6.Thananya Thitiwattanakarn p.5 or no.33

2 ADJECTIVE หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพ นาม ( ขยายสรรพนาม ต้องอยู่หลังตลอดไป ) เพื่อบอกให้รู้ลักษณะคุณภาพ หรือคุณสมบัติ ของนามหรือสรรพนามนั้นว่า เป็นอย่างไร ? มีทั้งหมด 6 ชนิด 1. Descriptive Adjective 4. Numeral Adjective 2. Proper Adjective 5. Demonstrative Adjective 3. Quantitative Adjective 6. Possessive Adjective

3 1. Descriptive Adjective คุณศัพท์บอก ลักษณะ หมายถึง คำที่ใช้ลักษณะหรือ คุณภาพของคนสัตว์ สิ่งของและสถานที่ เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมี ลักษณะอย่างไร ได้แก่คำว่า good, bad, tall, shot, black, thin, fat, clever, foolish, poor, rich, brave, pretty, ugly, happy, sorry, etc.

4 ตัวอย่างเช่น The rich man lives in the big house. ( คนรวยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่ ) A clever pupil can answer the difficult problem. ( นักเรียนที่ฉลาดสามารถตอบปัญหายากได้ ) The black cat caught a small bird. ( แมวดำตัวนั้นจับนกได้ )

5 2. Proper Adjective คุณศัพท์บอก สัญชาติ หมายถึง คำที่ไปขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งอันที่จริงมีรูปเปลี่ยนมา จาก Proper noun นั่นเอง ได้แก่ Proper noun Proper adjective คำแปล England English อังกฤษ, คนอังกฤษ America American อเมริกา, คนอเมริกัน Thailand Thai ไทย, คนไทย India Indian อินเดีย, คนอินเดีย Germany German เยอรมัน, คนเยอรมัน Italy Italian อิตาลี, คนอิตาลี Japan Japanese ญี่ปุ่น, คนญี่ปุ่น China Chinese จีน, คนจีน

6 3. Quantitative Adjective คุณศัพท์บอก ปริมาณ หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่ง เหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย ( แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน ) ได้แก่ much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, etc.

7 He ate much rice at school yesterday. ( เขากินข้าวมากที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ ) Linda did not give any money to her younger brother. ( ลินดาไม่ได้ให้เงินแก่น้องชายของ หล่อน ) Take great care of your health ( เอาใจใส่ต่อสุขภาพของคุณให้มาก หน่อย )

8 4. Numeral Adjective คุณศัพท์บอกจำนวน แน่นอน หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เมื่อบอกจำนวน แน่นอนของนามว่ามีเท่าไหร่ แบ่งเป็นชื่อย่อยได้ 3 ชนิด คือ 4.1 Cardinal Numberal Adjective คือ คุณศัพท์ที่ ใช้บอกจำนวนนับ ที่แน่นอนของนาม ได้แก่ one, two, three, four, five, six, seven, etc. Bill wants to buy seven pens. ( บิลต้องการซื้อ ปากกาเจ็ดด้าม )

9 4.2 Ordinanal Numberal Adjective คือ " คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกลำดับที่ ของนามนั้นๆ ได้แก่ first, second, third, fifth, sixth, seventh, etc. I am the seventh son of my family. ( ฉันเป็นลูกคนที่ 7 ของครอบครัว )

10 4.3 Mutiplicative Adjective คือ " คุณศัพท์บอกจำนวนทวีของนาม " ได้แก่ single, double, triple Buddha, Dhamma, and Sangha are triple gems. ( พระ พุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คือ แก้ว 3 ประการ )

11 5. Demonstrative Adjective คุณศัพท์ชี้ เฉพาะ คือ คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์หมายถึง คำที่ชี้ เฉพาะให้กับนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that ( ใช้กับนาม เอกพจน์ ), these, those ( ใช้กับนามพหูพจน์ ) I invited that man to come in. ( ฉันได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้เข้า มาข้างใน ) They said the same thing two or three times. ( พวกเขาพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้ 2 หรือ 3 ครั้งแล้ว )

12 6. Possessive Adjective คุณศัพท์บอก เจ้าของ คือ คุณศัพท์บอกเจ้าของหรือสามีคุณศัพท์ หมายถึง คําคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอก ความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my, our, your, his, her, its และ their This is my table. ( นี่คือโต๊ะของฉัน ) Her pen is on my desk. ( ปากกาของหล่อนอยู่บน โต๊ะฉัน ) Our nation needs solidarity. ( ชาติของเราต้องการความ สามัคคี ) Their parents work hard every day. ( พ่อแม่ของพวกเขาทำงาน หนักทุกวัน )


ดาวน์โหลด ppt By 1. Rujirada Eakkerd P.5 or no.3 2. Sasithorn Insiri P.5 or no.8 3. Benyaporn Saithong P.5 or no.9 4. Chotika suriyachan P.5 or no.31 5.Natcha Thitiwattanakarn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google