งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADJECTIVE !!!. สารบัญ • ความหมายของ Adjective •Descriptive Adjective •Proper Adjective •Quantitative Adjective •Numeral Adjective •Demonstrative Adjective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADJECTIVE !!!. สารบัญ • ความหมายของ Adjective •Descriptive Adjective •Proper Adjective •Quantitative Adjective •Numeral Adjective •Demonstrative Adjective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADJECTIVE !!!

2 สารบัญ • ความหมายของ Adjective •Descriptive Adjective •Proper Adjective •Quantitative Adjective •Numeral Adjective •Demonstrative Adjective •Possessive Adjective 1 2 3 4 5 6 7

3 ADJECTIVE •A•Adjective ( คำคุณศัพท์ ) คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือคำสรรพนาม เพื่อบอก ลักษณะคำนามหรือคำสรรพ นามนั้นๆ

4 Descriptive Adjective •ค•คือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะ หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่งบอกลักษณะหรือคุณสมบัติ ของคำนามหรือคำสรรพนาม ส่วนมากจะเป็นจะ เป็นคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณสมบัติ รูปร่าง สี ขนาด เช่น tall, short, fat, green, red, foolish, clever, old….. •ต•ตัวอย่างประโยค 1.Winai is tall. 2.He is good. 3.That house is white.

5 Quantitative Adjective • คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ เป็นคำคุณศัพท์ที่ นำไปขยายคำนามเพื่อบอกให้ทราบว่าคำนาม นั้นมีปริมาณมากน้อยเพียงใด เช่น some, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots, half, all …… ตัวอย่างประโยค …….. 1.He drinks a little coffee. 2.She has a lot of money. 3.The farmer doesn’t have much money.

6 เป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ มีรูปเปลี่ยนแปลงมา จาก Proper noun และต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ Proper adjective ( คุณศัพท์แสดง สัญชาติ ) EX. Korea = Korean India = Indain Italy = Italian France = French Thailand = Thai Japan = Japanese China = Chinese Greece=Greek By karn

7 ADJECTIVE Quantitative…………..

8 Numeral Adjective • เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงจำนวน มากน้อย ของนามที่นับได้หรือ แสดงลำดับก่อน หลังของคำนาม EX. First, one, two, third, many เป็นต้น ploy

9 Demonstrative Adjective - คุณศัพท์ที่ชี้ เฉพาะคำนาม เช่น this, that, these, those

10 Possessive Adjective ( คุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ ) •ค•คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ และ ทำหน้าที่ขยายคำนาม ได้แก่ My Your Our Their His Her Its ตัวอย่างการใช้ possessive adjective ….. 1.I have a pen. It is my pen. 2.We have a house. It is his house. 3.John has a watch. It is his watch. 4.A dog has a bone. It is Its bone.

11 GAME BRAZIL KOREA HAITI PERU AFGHANISTAN By karn

12 By : Pancake no. 12 Karn no. 18 Blie no. 15 Johnny no. 10 Kan no. 5 Khonprod no. 4


ดาวน์โหลด ppt ADJECTIVE !!!. สารบัญ • ความหมายของ Adjective •Descriptive Adjective •Proper Adjective •Quantitative Adjective •Numeral Adjective •Demonstrative Adjective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google