งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Simple Tense Nouns. Nouns  นาม ( Nouns ) คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของ สถานที่ และความรู้สึกนึกคิด แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ  1. นามนับได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Simple Tense Nouns. Nouns  นาม ( Nouns ) คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของ สถานที่ และความรู้สึกนึกคิด แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ  1. นามนับได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Simple Tense Nouns

2 Nouns  นาม ( Nouns ) คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของ สถานที่ และความรู้สึกนึกคิด แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ  1. นามนับได้ ( Countable Nouns ) หมายถึง สิ่งต่างๆที่เราสามารถนับจำนวนได้ มี 2 รูปคือ  1.1 เอกพจน์ ( Singular ) คือสิ่งที่มีจำนวน เดียว เช่น a dog, a man, a book, a chair 1.2 พหูพจน์ ( Plural ) คือสิ่งที่มีมากกว่า หนึ่ง เช่น 1.2 พหูพจน์ ( Plural ) คือสิ่งที่มีมากกว่า หนึ่ง เช่น dogs, men, books, chairs

3  2. นามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns ) หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง หรือมีขนาดเล็กและไม่อยู่ในวิสัยที่จะ นับได้ เช่น สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง หรือมีขนาดเล็กและไม่อยู่ในวิสัยที่จะ นับได้ เช่น water, tea, sugar, air water, tea, sugar, air

4 แบบฝึกหัด  คำสั่ง จงเลือกคำนามที่ กำหนดให้ใส่ไว้ให้ถูก ประเภทของนามนั้นๆ  mangoes money  ink buffalo rice  ice – cream bus  box girls water

5 นามนับได้ นาม นับไม่ได้ นามนับได้----------------------------------------นามนับไม่ได้---------------------------------------------

6 เฉลย นาม นับได้ mango buffalo bus box girl rice น า ม นั บ ไ ม่ ไ ด้ money ink iceice ice –cream water


ดาวน์โหลด ppt Present Simple Tense Nouns. Nouns  นาม ( Nouns ) คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของ สถานที่ และความรู้สึกนึกคิด แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ  1. นามนับได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google