งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2 บทเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ 1. ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนบทเรียนเมื่อไม่เข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้บ่อยครั้งเมื่อต้องการ บทเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ 1. ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนบทเรียนเมื่อไม่เข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้บ่อยครั้งเมื่อต้องการ 4. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองหลังศึกษาบทเรียนจบแล้ว

3

4

5 Try to study about ‘some/any’from Video clip

6

7 ตัวอย่าง การใช้ Some ในรูปประโยคบอกเล่า Some and Any Some / Any ใช้บอกปริมาณมีความหมายว่า บ้าง, จำนวนหนึ่ง มีวิธีใช้ดังนี้ 1: " Some" - ใช้ในรูปประโยคบอกเล่า - ใช้กับนามนับไม่ได้ - ใช้กับนามนับได้รูปพหูพจน์พจน์ - ใช้กับประโยคเสนอให้ - ใช้กับประโยคขอร้อง A: ตัวอย่าง การใช้ Some ในรูปประโยคบอกเล่า Some กับคำนามนับไม่ได้Some กับคำนามนับได้พหูพจน์ some rice We have got some rice in a bowl. some bread some money Jack has some bread for breakfast. My mother gave me some money. จากตัวอย่าง rice, bread, money เป็นนามนับไม่ได้ซึ่งจะอยู่ในรูปเอกพจน์ เสมอ some people some oranges some knives There are some people at the party. There are some oranges on the desk. There are some knives on the shelf. คำว่า people, oranges, knives เป็นคำนาม นับได้ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ

8 ตัวอย่าง การใช้ Some ในรูปประโยคเสนอให้และประโยคขอเมื่อต้องการ บางสิ่งบางอย่าง B: ตัวอย่าง การใช้ Some ในรูปประโยคเสนอให้และประโยคขอเมื่อต้องการ บางสิ่งบางอย่าง

9 ตัวอย่าง การใช้ any ในรูปประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ การใช้ Any 2: “Any” มีความหมายเหมือนกับคำว่า Some มักจะใช้ในรูป ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ เช่น ตัวอย่าง การใช้ any ในรูปประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างประโยคปฏิเสธตัวอย่างประโยคคำถาม any milk We haven’t got any milk in the box. any bread any money There isn’t any bread in the fridge. Mum doesn’t give me any money. any people any oranges any coffee Are there any people at the party? Do you buy any oranges ? Have you got any coffee on the shelf?

10 เรื่องการใช้ Some/ any

11 Exercise A: Choose the best answer. Exercise A: Choose the best answer. 1. A: Will you have ______more coffee? B: No, thank you. A. any Right Try again B. some

12 A. some / any 2. Danai lends me_____money, because I haven’t got_____. B. some / some

13 3. Somyod hasn’t got_____friends at school. A. any B. some

14 A. some 4. Children need _____milk for their health. B. any

15 A. any 5. Laura has ____flowers in her garden. B. some

16 A. some 6. Are there _____candies in the box? B. any

17 A. any 7. A: Do you want _____sugar? B: Yes, I do. B. some

18 A.any / some 8. A: Have you got______money? B: Yes, I have got______. B. some / some

19 A. any 9. I will go to the market. Would you like to buy ______oranges? B. some

20 A. any 10. Jack wants _____water to drink because he is very thirsty. B. some

21

22 1) B 6) B 2) A7) B 3) A8) A 4) A9) B 5) B10) B

23


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google