งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange ลิลลี่ เจน อารียา คาห์น เลขทิ่ 5 ป.5 orange มธุรา การขยัน เลขที่ 14 ห้อง ป.5orange อรณิชา บุญก๋า เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange ลิลลี่ เจน อารียา คาห์น เลขทิ่ 5 ป.5 orange มธุรา การขยัน เลขที่ 14 ห้อง ป.5orange อรณิชา บุญก๋า เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange ลิลลี่ เจน อารียา คาห์น เลขทิ่ 5 ป.5 orange มธุรา การขยัน เลขที่ 14 ห้อง ป.5orange อรณิชา บุญก๋า เลขที่ 28 ห้อง ป.5orange ภัทรวดี ใจคำ เลขที่ 5 ห้อง ป.5 orange

2  คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม เพื่อบอก ให้รู้ลักษณะคุณภาพ หรือคุณสมบัติ ของนาม หรือ สรรพนาม นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ชนิดของ adjectives มี 6 ชนิด ดังนี้  Descriptives  Proper  Quantitative  Numberral  Demonstrative  Possessive

3  หมายถึง คำที่ใช้บอก ลักษณะหรือคุณภาพของคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่ เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมี ลักษณะ อย่างไร เช่น good bad tall short fat thin fat poor rich pretty

4  หมายถึง คำที่ไปขยายนาม หรือ สรรพนาม เพื่อ บอกสัญชาติ ซึ่ง มีรูป เปลี่ยนมาจาก proper noun เช่น  Proper nouns = england  Proper adjectives =english

5  หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอก ให้ทราบ ปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่า มี มากหรือน้อย แต่ไม่บอกจำนวนที่ แน่นอน เช่น  Much many little some any enough half great

6  หมายถึง คำคุณศัพท์ บอกจำนวน มากน้อย ของนามที่นับได้ หรือบอก ลำดับก่อนหลัง ของคำนาม แบ่ง ออกเป็น 3 ชนิด คือ  บอกจำนวนนับ cardinal  บอกลำดับที่ ordinal  บอกจำนวนเท่า multiplicative

7  หมายถึง คำที่แสดงความชี้ เฉพาะ เจาะจงนามใดนามหนึ่ง เช่น this that these those the

8  หมายถึง คำที่ใช้ขยาย นาม เพื่อบอกความเป็นเจ้าของนาม นั้นๆ เช่น  my our you’re his her their

9


ดาวน์โหลด ppt โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange ลิลลี่ เจน อารียา คาห์น เลขทิ่ 5 ป.5 orange มธุรา การขยัน เลขที่ 14 ห้อง ป.5orange อรณิชา บุญก๋า เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google