งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม หรือแทนข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อมิต้อง กล่าวนามหรือข้อความนั้นซ้ำอีก แบ่ง ออกเป็น 6 พวกคือ 1. บุรุษสรรพนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม หรือแทนข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อมิต้อง กล่าวนามหรือข้อความนั้นซ้ำอีก แบ่ง ออกเป็น 6 พวกคือ 1. บุรุษสรรพนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม หรือแทนข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อมิต้อง กล่าวนามหรือข้อความนั้นซ้ำอีก แบ่ง ออกเป็น 6 พวกคือ 1. บุรุษสรรพนาม 5. อนิยมสรรพนาม 2. ประพันธ์สรรพนาม 6. ปฤจฉาสรรพนาม 3. วิภาคสรรพนาม 4. นิยมสรรพนาม

3 บุรุษสรรพนาม บุรุษสรรพนาม ได้แก่ คำสรรพนามที่ ใช้แทนชื่อบุคคล หรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพูดจากัน ซึ่งในการพูดกันนั้น จะมีบุคคลหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกันดังนี้ ผู้พูด เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 คือสรรพ นามที่ใช้แทนตัวผู้ พูดเอง เช่น ฉัน เรา ผม ข้าพระเจ้า กระหม่อม หม่อมฉัน ผู้ฟัง เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 คือสรรพ นามที่ใช้แทนชื่อผู้ฟัง ในการพูด เช่น เธอ ท่าน ฝ่าพระบาท เจ้าใต้เท้า ฝ่าละออง ธุลีพระบาท พระองค์

4 ผู้ที่ถูกพูดถึง สรรพนามที่ใช้แทนนามที่ เราต้องพูดถึง เช่น ท่าน พระองค์ เขา หล่อน มัน ( ใช้กับ สิ่งของและสัตว์ ) เป็นต้น

5 ประพันธ์สรรพนาม ประพันธ์สรรพนาม คำสรรพนามที่ใช้ แทนคำนามหรือแทนคำสรรพนามที่อยู่ ข้างหน้าและจะต้องติดอยู่กับนามหรือ สรรพนามข้างหน้านั้น ได้แก่คำว่า ที่ ซึ่ง อัน เช่น คนที่ขยันจะสอบได้ โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนมากควบคุมลำบาก ไม้บรรทัดอันสีเหลืองเป็นของฉัน

6 วิภาคสรรพนาม วิภาคสรรพนาม คำสรรพนามที่ใช้ แทนนามหรือสรรพนาม เพื่อแบ่งแยกนาม หรือสรรพนามออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมีคำว่า บ้าง ต่าง กัน เช่น นักเรียนต่างก็เรียนหนังสือ ต่าง แทน นักเรียนที่เรียนหนังสือ นักเรียนบ้างก็สอบได้บ้างก็สอบตก บ้าง แทนนักเรียนที่สอบได้และตก นักมวยชกกัน กัน แทนนักมวยคนที่ชก กัน

7 นิยมสรรพนาม นิยมสรรพนาม คำสรรพนามที่ใช้ แทนคำนามเพื่อกำหนดความหมายให้ แน่นอนชัดเจน ซึ่งมีคำว่า นั้น นี่ โน้น เช่น นี่คือจดหมายที่เขาเขียนมา นี่ หมายถึงจดหมายที่อยู่ใกล้ นั้นเป็นเครื่องฉายหนังแบบใหม่ นั้น แทนเครื่องฉายหนังระยะห่าง โน้นคือเรือใบของฉัน โน้น หมายถึง เรือใบที่ใกล้ออกไป

8 อนิยมสรรพนาม อนิยมสรรพนาม สรรพนามที่ใช้แทน คำนามไม่ได้กำหนดแน่นอนชัดเจน ได้แก่ คำว่า อะไร ใคร ใด แต่คำเหล่านี้ไม่ได้ เป็นคำถามที่ต้องการให้ตอบเป็นเพียง คำนามที่ไปชี้เฉพาะลงไปเท่านั้น เช่น ไม่มีใครชอบเขาเลย ใคร เป็นใครก็ได้ ไม่ชี้เฉพาะ อะไรก็หายหมด อะไร แทนสิ่งที่หาย ไม่ได้ชี้เฉพาะ ที่ไหนฉันก็นอนได้ ไหน แทนสถานที่ที่ ไม่เจาะจง

9 ปฤจฉาสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สรรพนามที่ใช้แทน คำนามที่เป็นคำนามหรือแสดงความสงสัย หรือใช้แทนสิ่งที่ยังไม่ทราบว่าอะไรแน่คำใช้ เป็นปฤจฉาสรรพนาม ได้แก่ อะไร ไหน ใคร ใด จะเห็นว่าคำที่เป็นปฤจฉาสรรพ นามนี้ เหมือนกับคำนิยมสรรพนามจะ ต่างกันที่ปฤจฉาสรรพนาม เป็นคำที่ ต้องการคำตอบ เช่น เราต้องการอะไร อะไร แทนนามหรือสิ่ง ที่เธอต้องการ ใครเคาะประตู ใคร แทนนามที่เคาะประตู ไหนของเธอ ไหน แทนสิ่งที่เป็นของเธอ

10 1. ด. ญ. จินตนา ทองนิล เลขที่ 20 2. ด. ญ. จิราภรณ์ แก้วมณี เลขที่ 21 3. ด. ญ. จีนพาพร ทองคำแ เลขที่ 22 4. ด. ญ. นฤมล ลีสุวรรณ์ เลขที่ 25 5. ด. ญ. นิศากร ตั๋นเจริญ เลขที่ 27 6. ด. ญ. เยาวพา ลือจันดา เลขที่ 34


ดาวน์โหลด ppt คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม หรือแทนข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อมิต้อง กล่าวนามหรือข้อความนั้นซ้ำอีก แบ่ง ออกเป็น 6 พวกคือ 1. บุรุษสรรพนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google