งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADJECTIVES Yanirat Banriankit P.5 orange No.11 Pattaraphit promkanta P.5 orange No.15 Burana Yamasaki P.5 orange No.17 Nappat manitkunakran P.5 orange.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADJECTIVES Yanirat Banriankit P.5 orange No.11 Pattaraphit promkanta P.5 orange No.15 Burana Yamasaki P.5 orange No.17 Nappat manitkunakran P.5 orange."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ADJECTIVES Yanirat Banriankit P.5 orange No.11 Pattaraphit promkanta P.5 orange No.15 Burana Yamasaki P.5 orange No.17 Nappat manitkunakran P.5 orange No.23 Natchaya Nagashima P.5 orange No.35 Ramida kesapradit P.5 orange No.36

3 DESCRIPTIVE  หมายถึง คำที่ใช้บอกลักษณะหรือ คุณภาพของคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่เพื่อให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ อย่างไร

4 ตัวอย่าง  Tall Short

5 ตัวอย่างประโยค  She live in the big house.  She is thin.

6 PROPER  หมายถึงคำที่ไป ขยายนามหรือสรรพ นามเพื่อบอกสัญชาติ

7 ตัวอย่าง  English  Thai

8 ตัวอย่างประโยค HHe is Thai. Mai employs a Japanese cook.

9 QUANTITATIVE  หมายถึงคำที่ไปขยาย คำนามเพื่อบอกให้ทราบ ปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่ามี มากหรือน้อย

10 ตัวอย่าง  Little  any

11 ตัวอย่างประโยค  He ate little noodle at school yesterday.  Take great care of your heath.

12 NUMERAL  หมายถึงคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน ของนามที่นับได้ หรือบอกลำดับ ก่อนหลังของคำนาม

13 แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1. จำนวนนับ (cardinal) 2. ลำดับ (ordinal) 3. จำนวนเท่า (multiplicative)

14 ตัวอย่างคำ  One  First

15 ตัวอย่างประโยค  He buy four cola.  He is the sixth son of his family.

16 DEMONSTATIVE  หมายถึง คำที่แสดง ความเฉพาะ เจาะจงนาม ใดนามหนึ่ง

17 ตัวอย่าง  This  That

18 ตัวอย่างประโยค  She want these marker.  Please open the door.

19 POSSESSIVE  หมายถึงคำที่ใช้ขยาย นามเพื่อบอกความเป็น เจ้าของ

20 ตัวอย่าง  My  her

21 ตัวอย่างประโยค This is my dog.  Her pen is on my table.

22 BY BYE !!!


ดาวน์โหลด ppt ADJECTIVES Yanirat Banriankit P.5 orange No.11 Pattaraphit promkanta P.5 orange No.15 Burana Yamasaki P.5 orange No.17 Nappat manitkunakran P.5 orange.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google