งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด. ญ. ณาชา จุฑาวิจิตร ธรรม no.5 2. ด. ญ. สิรามล โสมนัส no.7 3. ด. ญ. ศิรดา ภู่เปี่ยม no.12 4. ด. ญ. รัญชิดา รุ่งเสรีชัย no.26 5. ด. ญ. ศศิการต์ แสนวู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด. ญ. ณาชา จุฑาวิจิตร ธรรม no.5 2. ด. ญ. สิรามล โสมนัส no.7 3. ด. ญ. ศิรดา ภู่เปี่ยม no.12 4. ด. ญ. รัญชิดา รุ่งเสรีชัย no.26 5. ด. ญ. ศศิการต์ แสนวู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ด. ญ. ณาชา จุฑาวิจิตร ธรรม no.5 2. ด. ญ. สิรามล โสมนัส no.7 3. ด. ญ. ศิรดา ภู่เปี่ยม no.12 4. ด. ญ. รัญชิดา รุ่งเสรีชัย no.26 5. ด. ญ. ศศิการต์ แสนวู่ no.27 6. ด. ญ. ศศินา แสนวู่ no.28

2 ความหมาย ของ  Adjectives หรือ คุณศัพท์ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ ขยายนาม หรือ สรรพนาม เพื่อบอกให้รู้ลักษณะ คุณภาพ  หรือ คุณสมบัติของนามหรือ สรรพนาม  นั้นว่าเป็นอย่างไร

3 ( คำคุณศัพท์บอกลักษณะ )

4 Descriptive adjective  หมายถึง คำที่ใช้บอก ลักษณะหรือคุณภาพของ คน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่เพื่อให้รู้ว่านามนั้น มีลักษณะอย่างไร

5 ยกตัวอย่าง Descriptive adjective  เช่น คำว่า big, good, bad, happy, fat, thin, pretty, ugly, clever, poor, rich เป็น ต้น

6 ตัวตัวอย่างประโยค  เช่น A clever children. The fat dog. a happy cat. เป็นต้น

7 แบบฝึกหัด  ช่วยตอบหน่อย  ploy’s hat is …….. ( หมวกของ พลอยสวย )  The food smells ……… ( อาหาร มีกลิ่นเหม็น )  She is so ……… ( ผู้หญิงคนนี้สวย จัง )

8 เฉลย pploy’s hat is beautiful. TThe food smells bad. SShe is so cute.

9 คือ คำที่ไปขยายนาม หรือ สรรพ นาม เพื่อบอกสัญชาติซึ่งมีรูปเปลี่ยนมา จาก Proper noun

10 Proper Adjective Proper NounsProper Adjective คำแปล England English ประเทศอังกฤษ / คน อังกฤษ America American ประเทศอเมริกา / คน อเมริกัน Thailand Thai ประเทศไทย / คนไทย Japan Japanese ประเทศญี่ปุ่น / คนญี่ปุ่น Italy Italian ประเทศอิตาเลี่ยน / คนอิตาลี่ India Indian ประเทศอินเดีย / คนอินเดีย....

11 ( คำคุณศัพท์บอกปริมาณ ) หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบ ปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือ น้อย ( แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน )

12  ได้แก่ much many little some any enough half great all whole เป็นต้น

13 ตัวอย่างเช่น  How many orange do you have ?  เธอมีส้มกี่ผล  She don’t have enough pencil.  ผู้หญิงคนนี้มีดินสอไม่เพียงพอ

14 หรือที่แปลเป็นไทยว่า.. คำคุณศัพท์บอกจำนวน Numeral Adjective หมายถึง คำคุณศัพท์ที่บอก จำนวนที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับได้ (countable nouns) หรือบอกลำดับก่อนหลัง (order) ของคำนาม

15

16

17

18 แบบฝึกหัด ( เล็กๆน้อยๆ )

19 Demonstrative adjective ( คุณศัพท์ชี้ เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์ ) หมายถึง คำ ที่แสดงความชี้เฉพาะ เจาะจงนามใด นามหนึ่ง ได้แก่ This, That, These, Those, the

20

21 คุณศัพท์บอก เจ้าของ

22  Possessive Adjective ( คุณศัพท์ความ เป็นเจ้าของ ) เมื่อมันเป็น adj. จึงใช้ขยายคำนามดังนั้นจึง ต้องมี คำนามมาไว้ด้านหลัง เช่น This is my table.( นี่ คือโต๊ะของฉัน ) Her pen is on my desk.( ปากกาของหล่อนอยู่ บนโต๊ะของฉัน ) Their parents work hard every day. ( พี่แม่ของพวกเราทำงานหนักทุกวัน )

23 หมายถึง  คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อ บอกความเป็นเจ้าของนามนั้นๆ ได้แก่ my, our, your, his, her, its และ their


ดาวน์โหลด ppt 1. ด. ญ. ณาชา จุฑาวิจิตร ธรรม no.5 2. ด. ญ. สิรามล โสมนัส no.7 3. ด. ญ. ศิรดา ภู่เปี่ยม no.12 4. ด. ญ. รัญชิดา รุ่งเสรีชัย no.26 5. ด. ญ. ศศิการต์ แสนวู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google