งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Simple Tense. หลักการใช้ Present Simple Tense  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  Ann watches television.  Ron takes a bath.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Simple Tense. หลักการใช้ Present Simple Tense  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  Ann watches television.  Ron takes a bath."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Simple Tense

2 หลักการใช้ Present Simple Tense  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  Ann watches television.  Ron takes a bath in the bathroom.  2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ ที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น อดีต ปัจจุบัน  หรืออนาคตเช่น  Tiger is a dangerous animal.  The earth moves around the sun.  3. ใชักับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนเป็นกิจวัตร ประจำวันหรือประจำเดือน

3 ทำไมคำกริยาต้องเติม " s " หรือ " es " RRRRead aloud. 1. I drink water every day. 2. You drink water every day. 3. We drink water every day. 4. They drink water every day. 5. He drinks water every day. 6. She drinks water every day. 7. It drinks water every day.

4 กฎการเติม s หรือ es หลัง คำกริยา 1. คำกริยาธรรมดาทั่วๆไปเติม S ได้ทันที เช่นคำว่า work - works, live - lives 2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x และ o ให้เติม es เช่น go - goes, watch - watches, catch - catches 3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้ เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es เช่น cry - cries, study - studies

5 Present Simple Tense ในรูป ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่า หมายถึงประโยคที่ พูดหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง เช่น ฉันดื่มน้ำทุกๆวัน ในภาษาอังกฤษรูป กริยาที่ใช้ต้องเป็นช่องที่ 1 ( V.1 ) ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้อง เติม s หรือ es ส่วนประธานพหูพจน์ ( รวมทั้ง I และ You ) กริยาไม่ต้อง เติมให้คงรูปเดิม โครงสร้างประโยค Present Simple Tense ประธาน + กริยา + กรรม + คำบอกเวลา

6 Present Simple Tense ในรูป ประโยคปฏิเสธ ถ้าในประโยคบอกเล่านั้นมีเพียงกริยาแท้ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธให้นำ Verb to do ( do not, does not ) วางไว้หลัง ประธานมีรูปแบบดังนี้ ถ้าในประโยคบอกเล่านั้นมีเพียงกริยาแท้ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธให้นำ Verb to do ( do not, does not ) วางไว้หลัง ประธานมีรูปแบบดังนี้ ประธาน + don’t + กริยาแท้ช่อง 1 ประธาน + don’t + กริยาแท้ช่อง 1 doesn’t doesn’t don't ใช้กับประธานพหูพจน์ได้แก่ I, You, We, They don't ใช้กับประธานพหูพจน์ได้แก่ I, You, We, They doesn't ใช้กับประธานเอกพจน์ได้แก่ He, She, It doesn't ใช้กับประธานเอกพจน์ได้แก่ He, She, It เช่น ประโยคบอกเล่า I live in London. ประโยคปฎิเสธ I don' t live in London. ประโยคปฎิเสธ I don' t live in London. ประโยคบอกเล่า He lives in Canada. ประโยคบอกเล่า He lives in Canada. ประโยคปฎิเสธ He doesn' t live in Canada. ประโยคปฎิเสธ He doesn' t live in Canada.

7 Present Simple Tense ในรูป ประโยคคำถาม  ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be เมื่อทำเป็นคำถามให้นำ Verb to be มา วางไว้หน้าประธาน แต่ถ้าประโยค นั้นๆไม่มี Verb to be ให้ใช้ Verb to do ( do, does ) วางไว้หน้าประธาน  มีรูปแบบดังนี้  Do + ประธาน + กริยาแท้ช่อง ที่ 1 + ? Does  เช่น ประโยคบอกเล่า : They live in London. ประโยคคำถาม : Do they live in London ? ประโยคบอกเล่า : He works in an office. ประโยคคำถาม : Does he work in an office

8 การถาม - ตอบ Yes / No Question ทำอย่างไร การถาม - ตอบ Yes / No Question ทำอย่างไร  Yes/No Question คือ ประโยคคำถาม ที่ต้องการคำตอบว่า Yes หรือ No เวลา ออกเสียง ท้าย ประโยคจะต้องออก เสียงสูงขึ้น  จะมี 3 แบบ ตาม ลักษณะของรูป ประโยคคำถาม คือ 1. ถ้าประโยคคำถาม ขึ้นต้นด้วย Verb to be เวลาตอบก็ต้องใช้ Verb to be เช่น Is John a doctor? ---> Yes, he is. หรือ No, he isn't.  2. ถ้าประโยคคำถาม ขึ้นต้นด้วยคำกริยา ช่วย (Auxiliary Verb) เวลาตอบ ก็ต้องใช้ คำกริยาช่วย เช่น Can you speak English? ---> Yes, I can. หรือ No, I can't.  3. ถ้าประโยคคำถาม ขึ้นต้นด้วย Verb to do เวลาตอบก็ต้องใช้ Verb to do เช่น Does John speak French ? ---> Yes, he does. หรือ No, he doesn't.


ดาวน์โหลด ppt Present Simple Tense. หลักการใช้ Present Simple Tense  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  Ann watches television.  Ron takes a bath.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google