งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระสมนึก บุญมายอง.  ในภาษาอังกฤษมีตัวเลขอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ Cardinal number ( ตัวนับเลข ) และ Ordinal number ( ตัวเลขเรียงลำดับ )  Cardinal number (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระสมนึก บุญมายอง.  ในภาษาอังกฤษมีตัวเลขอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ Cardinal number ( ตัวนับเลข ) และ Ordinal number ( ตัวเลขเรียงลำดับ )  Cardinal number ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระสมนึก บุญมายอง

2  ในภาษาอังกฤษมีตัวเลขอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ Cardinal number ( ตัวนับเลข ) และ Ordinal number ( ตัวเลขเรียงลำดับ )  Cardinal number ( ตัวเลขนับ ) ได้แก่ one, two, three … ตัวอย่างเช่น I have two sister = ฉันมีพี่สาว น้องสาวจำนวน 2 คน  Ordinal number ( ตัวเลขเรียงลำดับ ) ได้แก่ first, second, third … ตัวอย่างเช่น My second brother is Tom = พี่ชายคนที่สองของฉันคือ ทอม

3  Informal greeting ( การทักทายอย่างไม่เป็น ทางการ )  Hi, Hello, Hullo  How are you (doing) ? / Fine, thank you. And you ?  How’s everything ? (How’re things?) / All right.  Formal greeting ( การทักทายอย่างเป็น ทางการ )  Good Morning, afternoon, evening  How do you do ?  And how are you ? / I’m fine, thank you. And you ?

4  Informal Self Introductions ( การแนะนำตนเอง อย่างไม่เป็นทางการ )  Hi, My name is Robert. / Hi, I’m Edith  Hi, I’m Pat Winston. What’s your name ? / My name is Connie Francis.  Formal Self Introductions ( การแนะนำตนเอง อย่างเป็นทางการ )  I’d like to introduce myself. / How are you Mr…?  I’m Clark Peterson.(Name/job) / How do you do Mr..?

5  On หมายถึง ข้างบน จะใช้นำหน้าชื่อถนน เช่น On Paholyothin Rd. และใช้บอกทิศทาง เช่น on the right.  In หมายถึง ข้างใน ใช้กับอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น in the building.  Across from หมายถึง ตรงข้าม เช่น across from the bank  Between หมายถึง อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง เช่น between the bank and the school  Next to หมายถึง ถัดไป เช่น next to the hospital

6  คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh- ในที่นี้ มี 3 คำ คือ  Where หมายถึง ที่ไหน เช่น where are they ? แปลว่า เขาทั้งหลายอยู่ที่ไหน ? คำตอบต้องเป็น สถานที่ เช่น they are in the post office. แปลว่า พวกเขาทั้งหลายอยู่ที่ไปรษณีย์  What หมายถึง อะไร เช่น what is your occupation ?  Who หมายถึง ใคร เช่น who are they ? แปลว่า เขา ทั้งหลายคือใคร ? คำตอบต้องเป็นชื่อคน

7  Present simple Tense คือ ประโยคที่แสดงถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีกฎว่า  ประธาน (Subject) + กริยา ช่องที่ 1 (Verb1) + ( กรรม, object) ▪ ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ได้แก่ he, she, it หรือชื่อคนๆเดียว กริยาที่ตามมาต้องเติม s หรือ es เช่น He walks to the market. = เขาเดินไปตลาด ▪ ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ได้แก่ I, we, you, they หรือชื่อคน 2 คนขึ้นไป กริยาที่ตามมาไม่ต้องเติม s หรือ es เช่น We play football.

8  ในรูปประโยคปฏิเสธ และคำถาม ต้องใช้ V. to do ซึ่งมี do และ does เข้าช่วย โดย do จะใช้ กับประธานที่เป็นเอกพจน์ (He, She, It) ส่วน does ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ (I, You, We, They)  ประโยคคำถาม ให้นำ do, does ไว้หน้าประโยค ส่วนคำตอบจะต้องตอบ Yes หรือ No เท่านั้น !  V. to have มี have กับ has แปลว่า “ มี ” have ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ ส่วน has ใช้กับ ประธานที่เป็นเอกพจน์

9  การใช้ It’s สำหรับ วัน, วันที่, เวลา เช่น  It’s Monday. = มันเป็นวันจันทร์  It’s June 2.2001. = มันเป็นวันที่ 2 เดือนมิถุนายน ปี 2001  It’s 8:20. = มันเป็นเวลา 8:20  การใช้ Is it…? ในการถามเรื่อง วัน, วันที่, เวลา เช่น  Is it Friday ? = มันเป็นวันศุกร์ใช่ไหม ?  Is it midnight ? = มันเป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหม ?  * การตอบ Yes, it is. หรือ No, it isn’t.  การใช้ what time / when does.. ประธาน.... กริยา..? เช่น  What time = กี่โมง, When = เมื่อไร  การใช้ what time / when is.. ประธาน..? เช่น  What time is it ? = มันเป็นเวลากี่โมง ?  When is your class ? = ห้องเรียนของเธอเริ่มเมื่อใด ▪ ข้อสังเกต ถ้ามี Verb ( กริยา ) ในประโยคคำถาม ให้ใช้ what time / when dos…?


ดาวน์โหลด ppt พระสมนึก บุญมายอง.  ในภาษาอังกฤษมีตัวเลขอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ Cardinal number ( ตัวนับเลข ) และ Ordinal number ( ตัวเลขเรียงลำดับ )  Cardinal number (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google