งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Evalution of Antioxidation Activity The antioxidation activities of the crude extracts and pure compounds.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Evalution of Antioxidation Activity The antioxidation activities of the crude extracts and pure compounds."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Evalution of Antioxidation Activity The antioxidation activities of the crude extracts and pure compounds

2 Methods to Screening on the free radical scavenging activity of the crude extracts and pure compounds 1. Thiobarbituric Reactive Substances (TBARS) 2. Ferrous Oxidation-Xylenol Orange (FOX) 3. Antilipid peroxidation 4. DPPH Radical Scavenging Assay 2

3 1 การทดสอบฤทธิ์ที่ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ด้วยวิธี Thiobarbituric Reactive Substances (TBARS) (Fauconneau และคณะ, 1997) 3 วิธีนี้เป็นการติดตามปริมาณสารประกอบอัลดีไฮด์ที่เกิดจาก ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ low density lipoprotein (LDL) กับ โลหะไอออน เช่น Fe 2+ Cu 2+ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ ยาวคลื่น 532 นาโนเมตร

4 2 การทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชันด้วยวิธี Ferrous Oxidation- Xylenol Orange (FOX) (Jaffar, และคณะ, 1994) 4 เป็นวิธีที่วัดปริมาณ hydroperoxides ที่ เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ low density lipoprotein ที่ถูกกระตุ้นให้ เกิดปฏิกิริยาด้วยโลหะไอออนโดยเปลี่ยน hydrogen peroxide ให้เป็นสารประกอบที่ มีสี ด้วยการทำปฏิกิริยากับ xylenol orange [o-cresolsulfonphthalein-3,3’- bis(methyliminodiacetic acid) sodium salt] สารประกอบที่เกิดขึ้นมีการดูดกลืน แสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร

5 3 การทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ด้วยวิธี antilipid peroxidation (Tamura และคณะ, 1990) 5 เป็นวิธีการวัดการเกิด lipid peroxidation ในไมโครโซมของหนู โดยเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาด้วยวิธีการ เติม nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) และวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยวิธี TBARS ที่ความยาวคลื่น 532 นาโน เมตร

6 4 การทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay (Yamasaki และคณะ, 1994) 6 เป็นการทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยให้สารตัวอย่างทำ ปฏิกิริยากับ DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระ ที่เสถียรมีสีม่วง เมื่อ DPPH ได้รับอิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจน จะเปลี่ยนเป็น DPPH:H ติดตามผลการทดลองโดยวัดการดูดกลืนแสงของ สารละลายที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ซึ่งเป็นค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH

7 REFERENCES 7

8 THANK YOU 8


ดาวน์โหลด ppt Evalution of Antioxidation Activity The antioxidation activities of the crude extracts and pure compounds.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google