งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ตอนที่ 6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์. การใช้อนุภาคพลังงานเหมาะสม หรือ รังสีพลังงานเหมาะสม ยิงไปชน นิวเคลียส ให้แตกออกเป็นนิวเคลียส ธาตุใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ตอนที่ 6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์. การใช้อนุภาคพลังงานเหมาะสม หรือ รังสีพลังงานเหมาะสม ยิงไปชน นิวเคลียส ให้แตกออกเป็นนิวเคลียส ธาตุใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ตอนที่ 6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

2 การใช้อนุภาคพลังงานเหมาะสม หรือ รังสีพลังงานเหมาะสม ยิงไปชน นิวเคลียส ให้แตกออกเป็นนิวเคลียส ธาตุใหม่ ดังรูป

3 นิวเคลียสเป็น เป้า อนุภาค หรือ รังสี

4 นิวเคลียสเป็น เป้า

5

6 นิวเคลียสเกิดการ เปลี่ยนแปลง

7

8 นิวเคลียส ธาตุใหม่ อนุภาคเกิดใหม่ พลังง าน

9 รูปแบบการเขียนปฏิกิริยา นิวเคลียร์ นิวเคลี ยสถูก ยิง นิวเคลี ยส เกิด ใหม่ อนุภา คยิง แบบ เต็ม อนุภาค เกิดใหม่ ผลรวมเลขมวล เท่าเดิม ผลรวมเลข อะตอมเท่าเดิม

10 รูปแบบการเขียนปฏิกิริยา นิวเคลียร์ ( ต่อ ) นิวเคลียสเป็นเป้า ( อนุภาคใช้ยิง, อนุภาคเกิด ใหม่ ) นิวเคลียสเกิดใหม่ สัญลัก ษณ์ นิวเคลี ยร์ ตัวย่อ แบบย่อ

11 ตัวอย่าง จงเขียนสัญลักษณ์แบบย่อ ของสมการข้างล่าง

12 เฉลย

13 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ที่มนุษย์สร้าง เป็นครั้งแรก คือ สมการ ค็อกค รอฟท์ และ วัลตัน ตามสมการ

14 คุณสมบัติสมการ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 ผลรวมเลขมวลและเลข อะตอมก่อน และ หลัง เกิดปฏิกิริยา เท่าเดิมเสมอ 2 พลังงานก่อน และ หลัง เกิดปฏิกิริยา เท่าเดิมเสมอ

15 คุณสมบัติสมการปฏิกิริยา นิวเคลียร์ ( ต่อ ) 3 ตามกฏอนุรักษ์มวล ผลรวม มวลก่อนเกิดและหลัง เกิดปฏิกิริยา ต้องเท่าเดิม แต่ ถ้า 3.1 ผลรวมมวลก่อนเกิดปฏิกิริยา มากกว่า ผลรวม มวลหลังเกิดปฏิกิริยา แสดงว่า เป็นปฏิกิริยาคาย พลังงาน โดยมวลที่หายไปนี้จะเปลี่ยนพลังงานคาย ออกมา 3.2 ผลรวมมวลก่อนเกิดปฏิกิริยา น้อยกว่า ผลรวมมวลหลังเกิดปฏิกิริยา แสดงว่า เป็น ปฏิกิริยาดูดพลังงานจากภายนอก เพื่อ เปลี่ยนเป็นมวล

16 ให้ เป็นมวลหายไป หรือ เพิ่มขึ้น เราหา ได้ ดังนี้

17 ถ้า เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์คาย พลังงาน เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ดูด พลังงาน มวลนิวเคลียส ของเป้า มวลนิวเคลียส กระสุนยิง มวลนิวเคลียส เกิดใหม่ มวลนิวเคลียส อนุภาคเกิดใหม่

18 1 amu หรือ 1 U ( atomic mass unit ) = 931.494 MeV พลังงานที่คายออกมา หรือดูดเข้าไป หาได้จากสมการ การคำนวณ ให้ใช้เทคนิควิธี เหมือนการคำนวณพลังงานยึด เหนี่ยว

19 ตัวอย่าง จงหาพลังงานจาก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กำหนด มวลอะตอม ต่อไปนี้

20

21 หา มวลนิวเคลียสของ มวลอะตอมลิเทียม ลบ มวล อิเล็กตรอน 3 ตัว หา มวลนิวเคลียสของ มวลอะตอมไฮโดรเจน ลบ มวล อิเล็กตรอน 1 ตัว

22 ดังนั้น

23 หา มวลนิวเคลียสของ มวลอะตอมฮีเลียม ลบ มวล อิเล็กตรอน 2 ตัว หา มวลของรังสี แอลฟา มวลอะตอมฮีเลียม ลบ มวล อิเล็กตรอน 2 ตัว

24 ดังนั้น

25 คาย พลังงาน ปฏิกิริยานี้คายพลังงาน 17.3 Mev ตอบ

26 ตัวอย่าง จงหาพลังงานของ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กำหนด มวล อะตอม เฉลย ดูดพลังงานเข้าไป 1.19 MeV ตอบ

27 จบตอน 6 โปรดทบทวนและศึกษาต่อ ตอนที่ 7


ดาวน์โหลด ppt นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ตอนที่ 6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์. การใช้อนุภาคพลังงานเหมาะสม หรือ รังสีพลังงานเหมาะสม ยิงไปชน นิวเคลียส ให้แตกออกเป็นนิวเคลียส ธาตุใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google