งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองอะตอม กั บ ปฏิกิริยาเคมี 1 ทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) ในฟิสิกส์แผนเดิม (Classical Physics) เชื่อว่า อะตอม / โมเลกุล สามารถคาย ( ดูดกลืน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองอะตอม กั บ ปฏิกิริยาเคมี 1 ทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) ในฟิสิกส์แผนเดิม (Classical Physics) เชื่อว่า อะตอม / โมเลกุล สามารถคาย ( ดูดกลืน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบจำลองอะตอม กั บ ปฏิกิริยาเคมี 1

3 ทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) ในฟิสิกส์แผนเดิม (Classical Physics) เชื่อว่า อะตอม / โมเลกุล สามารถคาย ( ดูดกลืน ) พลังงานได้ทุก ปริมาณต่อเนื่องกัน (Continuous spectrum ) 2

4 Max Planck ใน ค. ศ. 1900 Max Planck ศึกษารังสีที่ปล่อยจากของแข็ง ที่ร้อน พบว่า อะตอม / โมเลกุล จะคาย / ดูดกลืนพลังงานเพียง บางค่าเท่านั้น พลังงานน้อยที่สุดที่ อะตอม / โมเลกุล คาย / ดูดกลืน ในรูป ของรังสี แม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า ควอนตัม ( Quantum ) 3

5    h  h = Planck ’s constant = 6.63 x 10 -34 J.s ตามทฤษฎีควอนตัมของพลังค์ อะตอมดูดกลืนพลังงานเท่ากับ ผลคูณของเลข จำนวนเต็มบางค่ากับ h  h , 2 h , 3 h ,... ) 4   = lowest frequency h  = Quantum Planck’s Law

6 แบบจำลองของโบร์ (Bohr Model) แบบจำลองของโบร์ (Bohr Model) ค. ศ. 1913 Niels Bohr ตั้งสมมติฐานเพื่อ อธิบายไฮโดรเจน อะตอม โดยสรุปว่า 5

7 6 allowed energy state 1. e - ในไฮโดรเจนอะตอม เคลื่อนที่เป็นวงกลม รอบนิวเคลียส e - ในอะตอมไม่ สามารถมี พลังงานปริมาณใดๆ ได้ทุกค่า แต่จะอยู่ใน วงโคจรที่มีรัศมีบางค่า ซึ่ง สอดคล้องกับ พลังงานบางค่าเท่านั้น e - ที่อยู่ในวงโคจรเหล่านี้ เรียกว่า อยู่ใน

8 พลังงานของอิเล็กตรอน ( E ) หาได้จาก m = มวลของ e - = 9.11x10 -28 g 7 n = principal quantum number e = ประจุของ e - = 1.60x10 -19 C Z = ประจุของ นิวเคลียส h = ค่าคงที่ของพลังค์ = 6.63 x 10 -34 J.s E = Z 2 -2  2 me 4 h 2 1 n 2 E = (-2.18x10 - 18 J/atom) Z 2 1n2 1n2

9 8 2. e - ในวงโคจรหนึ่ง เมื่อดูดกลืน / คายพลังงาน จะเปลี่ยนจากวงโคจรหนึ่งไปยัง วงโคจรอื่น พลังงานที่ e - ดูดกลืน / คาย หาได้ จาก Bohr equation พลังงานที่ e - ดูดกลืน / คาย หาได้ จาก Bohr equation = 1312.3 kJ/mol = Rydberg constant  E = E - E n = Z 2 1 n 2 njnj n n/n/ 2  2 me 4 h 2 1 n / 2 - 22me4h222me4h2 E = h  พลังงานที่ e - ดูดกลืน / คายนี้ เป็นไป ตามสมการ E = h  = 2.18x10 -18 J/atom

10 9 Radii and energies of three lowest energy orbitals in Bohr model of hydrogen. Ground State Excited State

11 10 แบบจำลองอะตอม ของโบร์ ใช้ได้กับอะตอมหรือไอออนที่มี 1e - เท่านั้น อธิบายโครงสร้างอะตอม ใน 2 มิติเท่านั้น quantized energy state นำความคิดเกี่ยวกับ quantized energy state ของ e - ในอะตอมมาใช้ line spectrum และ IE (e - เปลี่ยน อธิบายการเกิด line spectrum และ IE (e - เปลี่ยน วงโคจรจาก n = 1 ฎ n / =  ได้ วงโคจรจาก n = 1 ฎ n / =  ได้

12 1 แบบจำลองสองทัศนะ (Dual Model) Albert Einstein ค. ศ. 1905 Albert Einstein เสนอว่า แสงประกอบด้วยอนุภาคที่ไม่ มีมวล เรียกว่า โฟตอน (Photon) แสงมีสมบัติเป็นได้ทั้ง คลื่นและอนุภาค ซึ่งมีปริมาณ พลังงาน E = h) เป็นไปตามกฎของพลังค์ (E = h  )

13 1212 Louis de Broglie ค. ศ. 1924 Louis de Broglie เสนอว่า ถ้าแสงมีพฤติกรรม เหมือนกับเป็นกระแส อนุภาคได้ สสารก็ควรมีสมบัติ ของคลื่นด้วย

14 13 De Broglie เสนอว่า e - ( หรือ อนุภาคใดๆ ) จะมีความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่ง ขึ้นกับมวล (m) และ ความเร็ว (v) m v = momentum = p De Broglie equation De Broglie equation  h mv hphp h = ค่าคงที่ของพลังค์ = 6.63 x 10 -34 J.s

15 14 ตัวอย่าง ตัวอย่าง จงคำนวณความยาว คลื่นของ e - ซึ่งมี มวล 9.11 x 10 -28 g เคลื่อนที่ด้วย ความเร็ว 40.0% ของความเร็วแสง  h mv h = 6.63 x 10 -34 J.s = 6.63 x 10 -34 kg s m2s2m2s2 m = 9.11x10 -28 g 1kg 1000g x = 9.11x10 - 31 kg

16 15  = 6.07 x 10 -12 m v = 2.998 x 10 8 msms 40.0 100.0 x = 1.20 x 10 8 msms ตัวอย่าง ตัวอย่าง ( ต่อ ) จงคำนวณความ ยาวคลื่นของ e - ซึ่งมีมวล 9.11 x 10 -28 g เคลื่อนที่ ด้วยความเร็ว 40.0% ของความเร็วแสง == 6.63 x 10 -34 kg.s m2s2m2s2 9.11x10 - 31 kg x 1.20 x 10 8 msms

17 หลักความไม่แน่นอนของไฮ เซนเบิร์ก (Heisenberg Uncertainly Principle) 16 เป็นไปไม่ได้ที่จะทราบทั้ง โมเมนตัม (p = mv) และตำแหน่งของอนุภาค (d) ได้อย่างถูกต้อง พร้อมๆ กัน  p  d ณ h2h2  p = ความไม่แน่นอนของโมเม นตัมของอนุภาค  d = ความไม่แน่นอนของ ตำแหน่งของอนุภาค

18 17 ดังนั้นแบบจำลองของโบร์ที่ว่า e - จะ เคลื่อนที่อยู่ ในวงโคจรโดยมีโมเมนตัมคงที่ จึง ไม่ถูกต้อง  Max Born เสนอว่า ถ้าเลือกที่จะ ทราบพลังงานของ e - ในอะตอมโดยมีความไม่แน่นอน เล็กน้อย จะต้อง ยอมรับ ตำแหน่งของ e - ใน space รอบนิวเคลียสที่ มีความไม่แน่นอนสูง สิ่งที่ทำได้คือ การคำนวณความ น่าจะเป็น (probability) ของการพบ e - ใน space ในบริเวณ ที่กำหนด

19 1818 สภาพที่น่าจะเป็นไปได้ ของอะตอม (The Probability Atom) สภาพที่น่าจะเป็นไปได้ ของอะตอม (The Probability Atom) Erwin Schr Ö dinger ค. ศ. 1926 Erwin Schr Ö dinger อธิบาย สมบัติคลื่นของ e - ใน H atom wave equation Schr Ö dinger equation โดยเสนอ wave equation หรือ Schr Ö dinger equation

20 19 พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานรวม พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานรวม สมการนี้ทำให้เกิด กลศาสตร์ ควอนตัม (Quantum สมการนี้ทำให้เกิด กลศาสตร์ ควอนตัม (Quantum mechanics) หรือกลศาสตร์คลื่น (Wave mechanics) mechanics) หรือกลศาสตร์คลื่น (Wave mechanics)  (psi) = wave function ของ e - ( สมบัติคลื่น ) m = มวลของ e - ( สมบัติอนุภาค )


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองอะตอม กั บ ปฏิกิริยาเคมี 1 ทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) ในฟิสิกส์แผนเดิม (Classical Physics) เชื่อว่า อะตอม / โมเลกุล สามารถคาย ( ดูดกลืน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google