งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

quantum yield quantum efficientcy lifetimes rate constants: Kinetics Time-Dependent Phenomena of Excited State k f = 10 -6 -10 -9 sec -1 k p = 10 -2 -10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "quantum yield quantum efficientcy lifetimes rate constants: Kinetics Time-Dependent Phenomena of Excited State k f = 10 -6 -10 -9 sec -1 k p = 10 -2 -10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 quantum yield quantum efficientcy lifetimes rate constants: Kinetics Time-Dependent Phenomena of Excited State k f = 10 -6 -10 -9 sec -1 k p = 10 -2 -10 -4 sec -1

3 E T  *  *     * 10 12 13 1 3 5 24 7 14 9 11 8 6 k ST T 1 S 0 k ic 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 1 13 Singlet-Singlet Absorption Singlet-Triplet Absorption Fluorescence Phosphorescence Internal Conversion Intersystem Crossing Singlet Reaction Triplet Reaction Singlet Orbital Configuration Triplet Orbital Configuration Ground State Orbital Configuration Singlet Energy E S k R S k R T k TS k P k f A A

4 Lifetimes Radiative lifetimes Actual lifetimes

5 Radiative lifetimes ไม่มีการสูญเสียพลังงาน ในรูปแบบอื่น นอกจากการ คายแสง ' k r Products A I h  A* k f A + h  ??

6 M M* - h  upper energy level lower energy level k f = A ul M E1E1 E0E0 A ul upper lower hh

7 d[M*] = -A ul [M*] dtdt [M*] = [M*] 0 e (-A ul t) [M*] = [M*] 0 e เมื่อ จะได้ t = 1 A ul

8    = 1 = 1 A ul kfkf Radiative lifetimes

9 การคายพลังงาน ทั้งหมดของ A เกี่ยวข้องกับการ คายความร้อน และการคายแสง : A I h  A* k f k r A + h  ' Products

10 A I h  A* k f k r A + h  ' Products Actual lifetimes เขียนเป็นสมการ ทั่วไป ได้ดังนี้  = 1  k i i  = 1 k f + k r

11 Quantum Yield   = จำนวนโมเลกุลที่เกิดกระบวนการ จำนวนโฟตอนหรือควอนตัมที่ถูกดูดกลืนเข้าไป  form  = จำนวนผลิตผลที่เกิดขึ้น จำนวนโฟตอนหรือควอนตัมที่ถูกดูดกลืนเข้าไป  dis  = จำนวนโมเลกุลที่เข้าทำปฏิกิริยา จำนวนโฟตอนหรือควอนตัมที่ถูกดูดกลืนเข้าไป

12 อัตราเร็วของการดูดกลืนโฟตอน ของ S 0  f = อัตราเร็วของการคายแสง fluorescence จาก S 1 = k f [S 1 ] I

13 Quantum Efficiency   อัตราการเกิดกระบวนการจากสภาวะใดๆ อัตราการเกิดกระบวนการมาสู่สภาวะนั้นๆ

14 S 0 S 1 T 1 S 0 + h  '' k p 1 k isc h  k ic k f S 0 + h  ' 3 k isc I = Intensity of light

15 S 0 S 1 T 1 1 k isc h  k ic k f S 0 + h  ' Steady State Approximation of Singlet State I = k f [S 1 ] + k ic [S 1 ] + 1 k isc [S 1 ]

16 Steady State Approximation of Singlet State I = [S 1 ]  1 k เมื่อ  1 k = k ic + kf kf + 1 k isc

17 จาก ff = k f [S 1 ] I จะได้ [S 1 ]  1 k ff = k f [S 1 ] 1k1k = ff จาก 1 = kf fkf f ff

18 00 = 1 kfkf kfkf = ff ff จะได้ ff = ff 00

19 Steady State Approximation of Triplet State S 0 S 1 T 1 k p 1 k isc h  3 k isc -h  ’’ 1 k isc [S 1 ] = 3 k isc [T 1 ] + k p [T 1 ]

20 Steady State Approximation of Triplet State 1 k isc [S 1 ] = [T 1 ]  3 k เมื่อ  3 k = k p + 3 k isc

21 pp = k p [T 1 ] I = k p 1 k isc [S 1 ] I  3 k. pp = k p 1 k isc  1 k  3 k. pp

22 Quantum Efficiency   อัตราการเกิดกระบวนการจากสภาวะใดๆ อัตราการเกิดกระบวนการมาสู่สภาวะนั้นๆ

23  p = k p [T 1 ] 1 k isc [S 1 ] = kpkp 3k3k = k p [T 1 ] [T 1 ]  3 k 1 k isc [S 1 ] I  isc = 1 k isc [S 1 ] [S 1 ]  1 k 1 k isc 1k1k = =

24 = k p 1 k isc  1 k  3 k. pp.= pppp  isc pppp.

25 quantum yield of formation of Triplet state: TT  T =  isc = 1k1k 1 k isc  = 1  k i i และจาก  f = 1   k

26 จะได้  T =  isc = 1 k isc ff สรุปเป็นสมการทั่วไปได้ดังนี้ :. 1 k isc =  T ff

27 และจาก  p = 1 kk จะได้  p = k p.  p

28 สรุปสมการทั่วไปอื่น ๆ :  p =  p TT k p =  p =  p  T.  p pp

29 KineticsofQuenching

30 M M* Steady state approximation: [M*] คงที่ M + h ’’ k f 1) Fluorescence k M D 2) คายพลังงาน ( โดยไม่คายแสง ) M + Q Q k q [Q] h  I 3) ถูก quenched

31 กรณีไม่มี quencher:  f 0 = k f k f + k D  f = k f k f + k D + k q [Q] กรณีมี quencher:

32 f0f0 ff = k f + k D k f + k D + k q [Q] = 1 + k q [Q] k f + k D

33 เมื่อ  คือ lifetime เมื่อไม่มี quencher “Stern-Volmer Equation” f0f0 ff = 1 + k q [Q]. 

34 “Stern-Volmer Equation” เป็นสมการเส้นตรง f0f0 ff ฎ [Q] ฎ 1 slope = k q.  f0f0 ff = 1 + k q [Q]. 


ดาวน์โหลด ppt quantum yield quantum efficientcy lifetimes rate constants: Kinetics Time-Dependent Phenomena of Excited State k f = 10 -6 -10 -9 sec -1 k p = 10 -2 -10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google