งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lao-link ยุทธศาสตร์เพิ่มการเจริญเติบโตและลบล้างความทุกข์ ยากแห่งชาติ พย 2004 - การหันไปสู่เศรษฐกิจการตลาด อย่างหนักแน่น - การพัฒนาระบบพื้นฐาน โครงร่างในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lao-link ยุทธศาสตร์เพิ่มการเจริญเติบโตและลบล้างความทุกข์ ยากแห่งชาติ พย 2004 - การหันไปสู่เศรษฐกิจการตลาด อย่างหนักแน่น - การพัฒนาระบบพื้นฐาน โครงร่างในประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lao-link ยุทธศาสตร์เพิ่มการเจริญเติบโตและลบล้างความทุกข์ ยากแห่งชาติ พย 2004 - การหันไปสู่เศรษฐกิจการตลาด อย่างหนักแน่น - การพัฒนาระบบพื้นฐาน โครงร่างในประเทศ - การยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของบันดาประชาชน ให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆ

2 โดยรับประกันด้านเสบียงอาหาร การขยายการบริการ ด้านสังคมต่างๆ และการปกปักรักษาสิ่ง แวดล้อม พร้อมทั้งยกสูงจิตใจและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงานของประชาชนเผ่าต่างๆ

3 การลบล้างความทุกข์ ยากอยู่ชนบท วิถี ยุทธศาสตร์ โดยการ กระตุ้น เป้าหมายรวมยุทธศาสตร์ชาติ

4 การบริการสังคม 1 การศึกษาขั้น ประถมและมัธยม 2 การักษาสุข ขั้นต้น 3 การรักษา สุขภาพแม่และ เด็ก 4 มีน้ำสะอาดใช้ 5 ใช้ส้วม ตลาด 1 ท้องถิ่นและพากพื้น 2 มีเส้นทางออกสู่ชนบท 3 การสนองข้อมูล การตลาด 4 การค้าและการส่งเสริม การลงทุน 5 การทำธุรกิจกสิกรรม และ ชาวไรชาวนา การทำให้ใช้ เทคโนโลยี / ปัจจัยการ ผลิตที่ยั่งยืน 1 ผลิตทางกสิกรรม 2 การเลี้ยงสัตว์และ ประมง 3 ธุรกิจชนบท 4 ชลประทาน 5 ทรัพยากรธรรมชาติ รวมการเก็บกู้ระเบิด 1 เสริมสร้าง ชาวกสิกรรม ให้ทำการ ผลิต 2 กองทุนบ้าน และเมือง ส่งเสริม ทุน จัดการ ภายใน 3 การพัฒนา ศักยภาพ มนุษย์และ การมีส่วนร่วม ของประชา ( ปกครองและ เสมอภาค แก่นของการ พัฒนาชนบท ของ ยุทธศาสตร์ การลบล้าง ความทุกข์ ยาก ของ สป ป ลาว 1 บริการ 2 พลังความเชื่อมั่น 3 ทุนรวม 4 ด้านการ สนอง ผลของการ ผลักดัน ด้านความต้องการ ผลของการเข้าถึง

5 กระบวนการยุทธศาสตร์แก้ไขความยากจน เป้าหมาย 2020 วิสัยทัศ / จ ปีข้างหน้า เป้าหมาย 10 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 5 ปี ( 01-05) กองประชุมใหญ่พรรค 1996 และ 2000 8 แผนงาน - การรับประกันทางเสบียงอาหาร - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเติบโตอย่างเสมอภาค แผนยุทธศาสตร์แก้ความยากจน แผนดำเนินงานเพื่อการเติมโต โครงสร้างการพัฒนาเพื่อลบล้างความยากจน การประเมินความทุกยากอย่างละเอียด - สร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ดังนี้ - การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ เจริญเติมโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาและลบ ล้างความยากจน การมีเสถียรภาพทางด้าน เศรษฐกิจมหภาคส่งเสริมภาคเอกชนแล การปกครองคือ 4 แนวทางต้นตอ - แขนงการสนับสนุนต่างๆ - แขนงการระดับล่าง - แผนงานลบล้างความยากจน - การพัฒนาชนบทที่เอาชุมชน เป็นจุดศูนย์กลาง ในเมืองที่ทุกข์ ยากที่สุด - การกลมเกลียวกันระหว่าง แขนงและการลงทุน ทรัพยากร เพื่อบรรลุ เป้าหมายเฉพาะ - ยืดถือการปรึกษาหาลือและการ มีส่วนร่วม

6 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง เงื่อนไขที่จำเป็น - สิทธิ พิเศษ - แขนง การ ระดับ ล่าง สี่แขนง ต้นตอ แขนงการ สนับสนุน แผนงาน แห่งชาติ การประเมิน ทาง ยุทธศาสตร์ การคุ้มครอง บริการรัฐที่ เข้มแข็ง แขนงแขนงการ คุ้มครองรัฐ การมีส่วนร่วม การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ เอื้ออำนวย การ พัฒนา ชนบท 47 เมืองทุกข์ ยาก

7 ผลรับสุดท้าย การผสมผสานเข้ากัน ทั้งประเทศ การเติบโตเศรษฐกิจ อย่างเสมอภาค การรับประกันด้าน เสบียงอาหาร การปกปักรักษา สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ยกสูงระดับชีวิตและความเป็น อยู่ของประชนชนลาวให้ดีขึ้น ลบล้างความทุกข์ยาก 2010 หลุดออกจากประเทศด้อย พัฒนาอย่างสิ้นเชิง 2020

8 อำนาจ / อิทธิพล ธารน้ำแข็ง อนุภูมิภาค

9 ที่เคยไป

10

11 Till 2015 ADB committed to completion

12

13 เพื่อนทุกข์เพื่อนยาก เพื่อนอุดมการณ์ เวียดนาม เพื่อนฐานเศรษฐกิจที่ต้องจำยอม จีน เพื่อนทางวัฒนธรรม ไทย เพื่อนทางเศรษฐกิจที่อยากมีส่วนได้เสีย อื่นๆ เพื่อนที่ตกหลุมพรางตัวเอง พม่า ยากจนแต่รวยทรัพยากร ประชากร เทคโนโลยี / อาวุธ วัฒนธรรม แรงงาน ขนส่ง ตลาด ความ รวดเร็ว ประวัติศาสต ร์ G to G อื่นๆ ภัย ธรรมชาติ โรค ฐานอำนาจ One ASEAN อินเดีย ?

14

15 สะพาน อะไรไหลข้าม ? มาจากไหน ? ไปไหน ? ใครได้ใครเสีย ทำให้เกิดปฏิบัติการจริงได้อย่างไร ? เราจะเตรียมตัวเพื่อเตรียมตัวได้อย่างไร ? หน้าที่ใครบ้าง ? เราได้พูดกันมานานพอสมควร วิจัยแล้วจะเกิดปฏิบัติการหรือไม่ ? คำถามที่น่าสนใจ

16 พลังงาน อาหาร อุปโภค บริโภค วัฒนธรรม สารสนเทศเงิน เทคโนโลยี การ จัดการ ทรัพยากร วัสดุ นโยบาย คน ค่านิยม ปัจจุบันมีไหลอยู่แล้ว แต่ต้องการทั้งยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผน และแรงใจกับเมตตา จะให้เกิดการก้าวหน้าของมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt Lao-link ยุทธศาสตร์เพิ่มการเจริญเติบโตและลบล้างความทุกข์ ยากแห่งชาติ พย 2004 - การหันไปสู่เศรษฐกิจการตลาด อย่างหนักแน่น - การพัฒนาระบบพื้นฐาน โครงร่างในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google