งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมองทฤษฎีการ พัฒนาอย่างวิเคราะห์ วิชาแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา สส.314.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมองทฤษฎีการ พัฒนาอย่างวิเคราะห์ วิชาแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา สส.314."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมองทฤษฎีการ พัฒนาอย่างวิเคราะห์ วิชาแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา สส.314

2 คุณสมบัติหลัก 3 ประการของ ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนา 1. ทฤษฎีมีลักษณะเปรียบเทียบ : ความหมายของ การพัฒนาควรมีการเปรียบเทียบ ไม่ตายตัว 2. มีเข็มมุ่ง : การพัฒนาต้องเชื่อมโยงจุดหมาย ปลายทางอันหนึ่ง ตย. เข็มมุ่งคือ แบบของการ พัฒนาแล้ว 3. มีค่านิยมสอดแทรกอยู่ : ความคิดการพัฒนาชุด หนึ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางหรือสิ่งที่ชอบธรรม

3 ข้อเสนอของเพนนอค : จุดหมายปลายทางของการพัฒนา ค่านิยมแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ค่านิยมระดับสูง : การมีเสรีภาพ ศักดิ์ศรี 2. ค่านิยมระดับต่ำ : การกระจายรายได้ การบริโภค เป้าหมายการพัฒนาควรอยู่ที่ค่านิยมระดับสูง ค่านิยมระดับต่ำควรถูกนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ระดับสูง แต่ปัจจุบันพูดแต่ระดับต่ำทำให้ลืมจริยธรรม บางอย่างไป

4 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเป็นการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยกับการพัฒนาไม่ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกัน การพัฒนาแบบจารีตประเพณี กับการพัฒนาแบบ ทันสมัย เป็นคนละขั้ว ?? และเป็นการพัฒนา ????

5 กรอบการพิจารณาทฤษฎี 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 2. ข้อวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหากล่าวไว้อย่างไร 3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 4. มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการ พัฒนา 5. ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์

6 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 1. คุณค่าของมนุษย์ในระดับสูง และระดับต่ำ 2. ค่านิยมในระดับต่ำที่เป็นรูปธรรมต้องแสดงให้ ชัดเจนว่า สังคมรูปแบบใดเป็นสังคมที่ต้องการ 3. จุดมุ่งหมายทั้ง 2 ระดับสัมพันธ์กันหรือไม่ ( เกื้อหนุนคุณค่าของมนุษย์อย่างไร )

7 2. ข้อวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา กล่าวไว้อย่างไร - ทฤษฎีเห็นว่าสภาพการณ์เป็นอย่างไร - ปัจจัยใดเป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งคุณค่า เหล่านั้น

8 3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ข้อเสนอต่อปัญหาในข้อ 2

9 4. มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการพัฒนา ใช้ชี้วัดความเป็นจริงทางสังคมอย่างไร ผลกระทบต่อสังคมมีอย่างไรบ้าง

10 5. ใครได้ประโยชน์ ใครเสีย ประโยชน์ - คนกลุ่มใดได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ หากมีการ ใช้ทฤษฎีข้างต้น

11 ตัวอย่างการวิพากษ์ทฤษฎีกระแส หลัก

12 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนา การหลุดพ้นจากความขาดแคลนทางวัตถุ การหลุดพ้นจากความกลัว มีความพึงใจในตนเองของมนุษย์ คุณค่าระดับต่ำ - สังคมที่ก้าวหน้าแบบตะวันตก ได้กลายเป็น แม่แบบของการพัฒนา เช่น มีเศรษฐกิจสูง บริโภคสูง มีการเติบโตของรายได้บุคคลสูง มี โครงสร้างเฉพาะกิจที่มีขนาดใหญ่และ สลับซับซ้อน

13 2. ข้อวินิจฉัย - ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ ทุน ความชำนาญทั่วไปของมนุษย์ ทำให้สังคมยัง ไม่พัฒนา - สภาวะแวดล้อมเป็นอุปสรรค - โครงสร้างสังคมมีขนาดเล็กและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะ

14 2. ข้อวินิจฉัย - สังคมที่มีกากเดนของระบบศักดินาหลงเหลืออยู่ - คนในสังคมมีทัศนคติและระบบความเชื่อที่งม งาย ยังหลงเชื่อในปาฏิหาริย์

15 3. แนวทางในการแก้ปัญหา ต้องมีการทุ่มทุนและความชำนาญอย่าง มหาศาลจากภายนอกเข้าสู่สังคมที่ยังไม่พัฒนา โดยเฉพาะในรูปของความช่วยเหลือและการ ลงทุนที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก มีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญ

16 3. แนวทางในการแก้ปัญหา มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยผ่านการศึกษา การกล่อมเกลาทางสังคม กระบวนการข้างต้นจะทำให้เกิดชนชั้น ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีเงินออ มมากขึ้น รายได้ของประชากรในประเทศสูงขึ้น

17 4. การวัด รายได้จากการส่งออก การอุปโภคและการบริโภคสินค้าและบริการมาก ขึ้น จำนวนผู้มีงานทำในระบบเศรษฐกิจเงินตรา อัตราส่วนของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

18 5. ใครได้ใครเสีย คนงานในอุตสาหกรรม คนชนชั้นนำในสังคม

19 บรรณานุกรม พฤทธิสาณ ชุมพล ( ผู้แปล ). มองทฤษฎีการพัฒนาอย่างวิเคราะห์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.2530. Ritzer, George. Sociological theory. New York : McGraw-Hill, c1992


ดาวน์โหลด ppt การมองทฤษฎีการ พัฒนาอย่างวิเคราะห์ วิชาแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา สส.314.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google