งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนิยาม 4.5.1 ให้ f : D  จะ เรียก f ว่าเป็น ฟังก์ชันที่มีขอบเขต บน D ถ้ามีจำนวนจริง M > 0 ซึ่งทำ ให้ | f(x) |  M สำหรับทุก x  D ทฤษฎีบท 4.5.2 ให้ I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนิยาม 4.5.1 ให้ f : D  จะ เรียก f ว่าเป็น ฟังก์ชันที่มีขอบเขต บน D ถ้ามีจำนวนจริง M > 0 ซึ่งทำ ให้ | f(x) |  M สำหรับทุก x  D ทฤษฎีบท 4.5.2 ให้ I."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทนิยาม 4.5.1 ให้ f : D  จะ เรียก f ว่าเป็น ฟังก์ชันที่มีขอบเขต บน D ถ้ามีจำนวนจริง M > 0 ซึ่งทำ ให้ | f(x) |  M สำหรับทุก x  D ทฤษฎีบท 4.5.2 ให้ I = [ a, b ] เป็นช่วงปิด และ f : I  เป็นฟังก์ชัน ต่อเนื่องบน I แล้ว f เป็นฟังก์ชันมี ขอบเขตบน I

3 บทนิยาม 4.5.3 ให้ f : D  (1) จะกล่าวว่า f มี ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ บน D ถ้ามี x*  D ซึ่ง f(x*)  f(x) ทุก x  D และเรียก f(x*) เป็น ค่าสูงสุด สัมบูรณ์ ของ f (2) จะกล่าวว่า f มี ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ บน D ถ้ามี x *  D ซึ่ง f(x * )  f(x) ทุก x  D และเรียก f(x * ) เป็น ค่าต่ำสุด สัมบูรณ์ ของ f

4 ทฤษฎีบท 4.5.4 ให้ I = [ a, b ] เป็น ช่วงปิด f : I  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน I แล้ว f จะมีค่าสูงสุดสัมบูรณ์ และค่า ต่ำสุดสัมบูรณ์บน I ทฤษฎีบท 4.5.5 ให้ I เป็นช่วง และ f : I  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน I ถ้า ,  I โดยที่  <  และ f(  ) 0 > f(  )] แล้วจะมี c  ( ,  ) ซึ่ง f(c) = 0

5 ทฤษฎีบท 4.5.6 ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมของโบลซาโน (Bolzano’s Intermediate Value Theorem) ทฤษฎีบท 4.5.7 ให้ I = [ a, b ] เป็น ช่วงปิด และ f : I  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง บน I แล้วเซตของ f( I ) = { f(x) | x  I } เป็นช่วงปิด


ดาวน์โหลด ppt บทนิยาม 4.5.1 ให้ f : D  จะ เรียก f ว่าเป็น ฟังก์ชันที่มีขอบเขต บน D ถ้ามีจำนวนจริง M > 0 ซึ่งทำ ให้ | f(x) |  M สำหรับทุก x  D ทฤษฎีบท 4.5.2 ให้ I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google