งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง (Continuous Function on Intervals)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง (Continuous Function on Intervals)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง (Continuous Function on Intervals)

2 บทนิยาม 4.5.1 ให้ f : D จะเรียก f ว่าเป็น ฟังก์ชันที่มีขอบเขตบน D ถ้ามีจำนวนจริง M > 0 ซึ่งทำให้
| f(x) |  M สำหรับทุก xD ทฤษฎีบท ให้ I = [ a, b ] เป็นช่วงปิด และ f : I เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน I แล้ว f เป็นฟังก์ชันมีขอบเขตบน I

3 บทนิยาม ให้ f : D (1) จะกล่าวว่า f มี ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ บน D ถ้ามี x*D ซึ่ง f(x*)  f(x) ทุก xD และเรียก f(x*) เป็น ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ ของ f (2) จะกล่าวว่า f มี ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ บน D ถ้ามี x*D ซึ่ง f(x*)  f(x) ทุก xD และเรียก f(x*) เป็น ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ ของ f

4 ทฤษฎีบท ให้ I = [ a, b ] เป็นช่วงปิด f : I เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน I แล้ว f จะมีค่าสูงสุดสัมบูรณ์ และค่าต่ำสุดสัมบูรณ์บน I ทฤษฎีบท ให้ I เป็นช่วง และ f : I เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน I ถ้า ,  I โดยที่  <  และ f() < 0 < f() [หรือ f() > 0 > f()] แล้วจะมี c(, ) ซึ่ง f(c) = 0

5 ทฤษฎีบท 4.5.6 ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมของโบลซาโน
ทฤษฎีบท ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมของโบลซาโน (Bolzano’s Intermediate Value Theorem) ทฤษฎีบท ให้ I = [ a, b ] เป็นช่วงปิด และ f : I เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน I แล้วเซตของ f( I ) = { f(x) | x I } เป็นช่วงปิด


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง (Continuous Function on Intervals)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google