งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green’s Theorem ทฤษฎีบทของกรีน. (No, he was not French) George Green  July 14, 1793 - May 31, 1841  British mathematician and physicist  First person.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green’s Theorem ทฤษฎีบทของกรีน. (No, he was not French) George Green  July 14, 1793 - May 31, 1841  British mathematician and physicist  First person."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green’s Theorem ทฤษฎีบทของกรีน

2 (No, he was not French) George Green  July 14, 1793 - May 31, 1841  British mathematician and physicist  First person to try to explain a mathematical theory of electricity and magnetism  Almost entirely self-taught!  Published “An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism” in 1828.  Entered Cambridge University as an undergraduate in 1833 at age 40.

3 ทฤษฎี พิจารณาเส้นโค้งปิดอย่างง่าย C และมี D เป็น บริเวณที่อยู่ภายในของเส้นโค้ง จะได้ว่า

4 พิสูจน์ กำหนดให้ P(x,y) และ Q(x,y) เป็น ฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องบน R โดยที่ โดยมี C เป็นเส้นรอบรูปของ R จะได้ว่า

5 C 1 : y = c และ a  x  b จากจุด (a,c) ไปยังจุด (b,c) C 2 : x = b และ c  x  d จากจุด (b,c) ไปยังจุด (b,d) C 3 : y = d และ a  x  b จากจุด (b,d) ไปยังจุด (a,d) C 4 : x = a และ c  x  d จากจุด (a,d) ไปยังจุด (a,c) ให้ C = C 1 + C 2 + C 3 + C 4 เมื่อ

6 จะได้ ว่า

7 ในทำนองเดียวกัน จะได้ว่า

8 นั่น คือ ดังนั้ น

9 ตัวอย่าง จงหาค่าของ เมื่อ C คือเส้นโค้งปิดดังรูป

10 วิธีทำ จากทฤษฎีบทของ กรีน เนื่องจ าก แล ะ จะได้ ว่า

11

12 ตัวอย่าง จงหาค่าของ เมื่อ C คือเส้นโค้งปิดดังรูป

13 วิธีทำ จากทฤษฎีบทของ กรีน จะได้ ว่า

14

15 ตัวอย่าง จงหาค่าของ เมื่อ C คือเส้นโค้งปิดที่เกิดจากจุดยอด (0,0), (2,0) และ (0,3) ตอบ 12

16 ตัวอย่าง จงหาค่าของ เมื่อ C คือเส้นโค้งปิดระหว่าง และ ตอบ 1/3

17 การบ้าน 1. จงหาค่าของ เมื่อ C คือเส้นโค้งปิดของวงกลม 2. จงหาค่าของ เมื่อ C คือเส้นโค้งปิดของ และ y = 4


ดาวน์โหลด ppt Green’s Theorem ทฤษฎีบทของกรีน. (No, he was not French) George Green  July 14, 1793 - May 31, 1841  British mathematician and physicist  First person.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google