งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราได้ทราบแล้วว่า ถ้า f : D  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซต D แต่ละ x 0 ที่เป็นจุดลิมิตของ D ทำให้ f(x) = f(x 0 ) หรือกล่าวในรูปแบบ  และ  ได้ดังนี้ สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราได้ทราบแล้วว่า ถ้า f : D  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซต D แต่ละ x 0 ที่เป็นจุดลิมิตของ D ทำให้ f(x) = f(x 0 ) หรือกล่าวในรูปแบบ  และ  ได้ดังนี้ สำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราได้ทราบแล้วว่า ถ้า f : D  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซต D แต่ละ x 0 ที่เป็นจุดลิมิตของ D ทำให้ f(x) = f(x 0 ) หรือกล่าวในรูปแบบ  และ  ได้ดังนี้ สำหรับ  > 0 จะมี  > 0 ซึ่ง | x – x 0 | < , x  D ที่ทำให้ | f(x) – f(x 0 ) | <  ซึ่งโดยทั่วไป  จะขึ้นอยู่กับ  และ x 0

3 พิจารณา f(x) = 2x + 1, x  เป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องที่ | f(x) – f(x 0 ) | = 2 | x – x 0 | ให้  > 0 เลือก  = สำหรับ ทุกค่าของ x 0  สอดคล้องกับนิยามความ ต่อเนื่องเสมอ แต่เมื่อพิจารณา g(x) =, x  D, D = { x  | x > 0 } g(x) – g(x 0 ) = – = เลือก  = min {, }..........(1)

4 ถ้า | x – x 0 | <  จะได้ | x – x 0 | < < x < x0x0 และ < ดังนั้นถ้า | x – x 0 | < ทำให้ | g(x) – g(x 0 ) | =  ( )| x – x 0 |

5 เป็นผลให้ ถ้า | x – x 0 | <  ทำ ให้ | g(x) – g(x 0 ) | < ( )( ) =  ใน (1) การเลือกค่า  เป็นค่าที่ทำให้ | g(x) – g(x 0 ) | <  เมื่อ | x – x 0 | <  และ x, x 0  D จะเห็นว่า  ที่เลือกนั้น ขึ้นอยู่กับ x 0 ซึ่งไม่สามารถทำให้  ขึ้นอยู่ กับเฉพาะ  สำหรับทุก x 0  D

6 2 11 22  { { {{ 2 g(x) =, x > 0

7 รูป แสดงกราฟ g(x) = ที่เมื่อกำหนด  สำหรับฟังก์ชัน g 2 กรณี เมื่อ x 0 = 2, g(2) = และ x 0 =, g() = 2 ค่า  ที่ใหญ่สามารถเลือกได้ต่างกัน และ ยิ่ง x 0 เข้าใกล้ 0 ค่า  จะเล็กมากๆเข้า ใกล้ 0 ด้วย

8 บทนิยาม 4.6.1 ฟังก์ชัน f : D  R เป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องแบบเอกรูป บน E  D ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุกๆ  > 0 จะ มี  > 0 ซึ่งถ้า x, y  E และ | x – y | <  แล้ว | f(x) – f(y) | <  ทฤษฎีบท 4.6.2 Uniform Continuity Theorem ให้ f : [ a, b ]  เป็นฟังก์ชัน ต่อเนื่องบนช่วงปิด [ a, b ] แล้ว f เป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องแบบเอกรูปบน [ a, b]


ดาวน์โหลด ppt เราได้ทราบแล้วว่า ถ้า f : D  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซต D แต่ละ x 0 ที่เป็นจุดลิมิตของ D ทำให้ f(x) = f(x 0 ) หรือกล่าวในรูปแบบ  และ  ได้ดังนี้ สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google