งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรรกศาสตร์ (Logics) Chanon Chuntra ประพจ น์ ประโยคบอกเล่าหรือประโยค ปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายเหตุ 1. ใช้สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรรกศาสตร์ (Logics) Chanon Chuntra ประพจ น์ ประโยคบอกเล่าหรือประโยค ปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายเหตุ 1. ใช้สัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตรรกศาสตร์ (Logics) Chanon Chuntra

3 ประพจ น์ ประโยคบอกเล่าหรือประโยค ปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายเหตุ 1. ใช้สัญลักษณ์ p, q, r, m, … แทน ประพจน์ 1. ใช้สัญลักษณ์ p, q, r, m, … แทน ประพจน์ 2. จริงและเท็จ เรียกว่า ค่าความจริง (Truth value) ของ 2. จริงและเท็จ เรียกว่า ค่าความจริง (Truth value) ของ ประพจน์ โดย T แทนคำว่า “ จริง ” และ F แทนคำว่า ประพจน์ โดย T แทนคำว่า “ จริง ” และ F แทนคำว่า “ เท็จ ” “ เท็จ ”

4 ตัวเชื่อมประพจน์และ ตารางค่าความจริง การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ และ ” (Conjunction) ประพจน์ p และ q จะมีค่าความจริงเป็น จริงได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้น คือ เมื่อทั้ง p และ q เป็นจริง เราอาจใช้คำว่า “ แต่ ” “ แม้ ” “ เมื่อ ” แทนคำว่า “ และ ”

5 ตัวเชื่อมประพจน์และ ตารางค่าความจริง การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ หรือ ” (Disjunction) คำว่า “ หรือ ” ในทางตรรกศาสตร์จะตรง กับคำว่า “ และ / หรือ ” นั่นคือ หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ก็ได้ เรา จะใช้สัญลักษณ์ “ v ” แทนคำว่า “ หรือ ” ประพจน์ p v q จะเรียกว่า ประพจน์เลือก (Disjunction) ของ p และ q ประพจน์นี้จะ มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อ p หรือ q เป็น จริงอย่างน้อย 1 ประพจน์ ดังนั้น ประพจน์ p v q จะมีค่าความจริงเป็นเท็จเพียงกรณี เดียวเท่านั้น คือ เมื่อทั้ง p และ q เป็น เท็จ

6 ตัวเชื่อมประพจน์และตาราง ค่าความจริง การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ ถ้า... แล้ว... ” (Conditional, Implication) ประพจน์ซึ่งเกิดจากการเชื่อมประพจน์ เดี่ยวด้วยตัวเชื่อม “ ถ้า... แล้ว... ” เรียกว่า ประพจน์ เงื่อนไข หรือ ประพจน์แจงเหตุสู่ผล โดย ใช้สัญลักษณ์ “ --> ” แทน คำว่า “ ถ้า... แล้ว... ” เช่น ถ้าฝนตก แล้ว ถนน จะเปียก

7 ตัวเชื่อมประพจน์และตาราง ค่าความจริง การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ ก็ต่อเมื่อ ” (Bicondition, Equivalence proposition) ประพจน์ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ เดี่ยวด้วยตัวเชื่อม “... ก็ต่อเมื่อ... ” เรียกว่า ประพจน์ผัน กลับได้ (Bicondition, Equivalence proposition) โดยใช้สัญลักษณ์ “ ” แทนคำว่า “ ก็ต่อเมื่อ ” ประพจน์ p q จะมีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อ p และ q เป็นจริงหรือเป็นเท็จทั้งคู่ และจะ มีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อ p และ q มี ค่าความจริงต่างกัน

8 ตัวเชื่อมประพจน์และตาราง ค่าความจริง นิเสธ (Negation, Not) คือ การปฏิเสธ ประพจน์ใดประพจน์หนึ่ง โดยใช้ สัญลักษณ์ “ ~p ” แทน “ นิเสธของ p ”

9 การสร้างตารางค่า ความจริง ในการพิจารณาค่าความจริงของ ประพจน์ที่มีตัวเชื่อมหรือประพจน์เชิงประกอบ นั้นจะพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ย่อย ๆ ก่อน ถ้ามี 1 ประพจน์ย่อย ค่าความจริงมี 2 กรณี ถ้ามี 2 ประพจน์ย่อย ค่าความจริงมี 2 2 = 4 กรณี ถ้ามี 3 ประพจน์ย่อย ค่าความจริงมี 2 3 = 8 กรณี : ถ้ามี n ประพจน์ย่อย ค่าความจริงมี 2 n กรณี

10 สัจนิรันดร์และข้อ ขัดแย้ง สัจนิรันดร์ คือ ประพจน์ที่มีค่าความ จริงเป็นจริงทุกกรณี ไม่ว่าค่าความจริง ของประพจน์เดี่ยวที่ประกอบกันเป็น ประพจน์นั้นจะมีค่าความจริงเป็นเช่นไร ข้อขัดแย้ง คือ ประพจน์ที่มีค่าความ จริงเป็นเท็จทุกกรณี ไม่ว่าค่าความจริง ของประพจน์เดี่ยวที่ประกอบกันเป็น ประพจน์นั้นจะมีค่าความจริงเป็นเช่นไร

11 ประโยค เปิด ประโยคเปิด คือ ประโยคบอกเล่าหรือ ประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรและไม่เป็น ประพจน์แต่เมื่อแทนค่าตัวแปรด้วยสมาชิก ในเอกภพสัมพัทธ์หรือเติมตัวบ่งปริมาณให้ ครบทุกตัวแปรแล้วจะเป็นประพจน์ เช่น 1) เขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรี มี คำ ว่า ” เขา ” เป็นตัวแปร 2) x + 1 = 7 มี x เป็นตัวแปร 3) x 2 + y 2 = 4 มี x และ y เป็นตัวแปร

12 การอ้าง เหตุผล การอ้างเหตุผล คือ การยืนยัน (Assertion) ว่า ชุดของประพจน์ p 1, p 2,..., p n ชุดหนึ่งที่กำหนดให้ ซึ่งเรียกว่า เหตุหรือข้อตั้ง (Premise) จะทำให้ได้ประพจน์ q ขึ้นมาประพจน์หนึ่ง เรียกว่า ข้อสรุปหรือข้อ ยุติหรือผล (Conclusion)

13 การอ้าง เหตุผล บทนิยาม เราจะเรียกการอ้างเหตุผลว่า สมเหตุสมผล (Valid) ถ้าเหตุ ( แต่ละ p 1, p 2,…,p n ) เป็นจริง และข้อสรุป (q) เป็นจริง ด้วย นอกนั้นเรียกว่า ไม่สมเหตุสมผล (Invalid) ทฤษฎีบท การอ้างเหตุผล p 1, p 2,..., p n |- q สมเหตุสมผล ก็ต่อเมื่อ (p 1 ^ p 2 ^ … ^ p n ) --> q เป็นสัจนิรันดร์


ดาวน์โหลด ppt ตรรกศาสตร์ (Logics) Chanon Chuntra ประพจ น์ ประโยคบอกเล่าหรือประโยค ปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายเหตุ 1. ใช้สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google