งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Introduction  ศูนย์ กับการบวก  การสลับที่การบวก  โจทย์ปัญหาการบวก  การแสดงวิธีคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Introduction  ศูนย์ กับการบวก  การสลับที่การบวก  โจทย์ปัญหาการบวก  การแสดงวิธีคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Introduction  ศูนย์ กับการบวก  การสลับที่การบวก  โจทย์ปัญหาการบวก  การแสดงวิธีคิด

3 Introduction มีไอศกรีม 1 อัน ได้เพิ่มมาอีก 2 อัน รวมมีไอศกรีม 3 อัน

4 ให้นักเรียนตอบด้วยวาจา Introduction

5

6

7

8

9 การเขียนประโยคสัญลักษณ์ 1. การบวกคือการนับจำนวนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป 2. คำว่า “ รวมกับ ” เขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมาย + อ่านว่า “ บวก 3. คำว่า “ เท่ากับ ” เขียนแทนด้วยเครื่องหมาย = อ่านว่า เท่ากับ รวมกับ 2 + 4 = 

10 ให้นักเรียนเขียนประโยค สัญลักษณ์ Introduction  รวมกับ   รวมกับ  รวมกับ

11 ให้นักเรียนเขียนประโยค สัญลักษณ์ Introduction รวมกับ

12 ให้นักเรียนหาคำตอบ Introduction 3 + 1 = __________ 3 + 2 = __________ 3 + 3 = __________ 3 + 5 = __________ 4 + 1 = __________ 4 + 2 = __________ 4 + 3 = __________ 4 + 5 = __________ 2 + 1 = __________ 5 + 1 = __________ 6 + 1 = __________ 7 + 1 = __________ 2 + 2 = __________ 5 + 2 = __________ 6 + 2 = __________ 7 + 2 = __________

13 Introduction 2 = _____ + 1 3 = 2 + _____ 3 = 1 + _____ 4 = _____ +2 5 = 4 + _____ 5 = 3 + _____ ให้นักเรียนหาคำตอบ 6 = 5 + _____ 6 = 4 + _____ 7 = _____ + 5 7 = _____ + 1 8 = 7 + _____ 8 = 3 + _____ 2+ _____ = 9 7 + 2 = _____ 6 + _____ = 7 4 + _____ = 5 1 + 8 = _____ 8 + _____ = 9

14 ศูนย์ กับการบวก รวมกับ 2 + 0 = 2

15 ศูนย์ กับการบวก รวมกับ 0 + 4 = ________

16 ศูนย์ กับการบวก ให้นักเรียนหาคำตอบ 0 + 4 = _____ 3 + 0 = _____ 7 + 0 = _____ 4 + 0 = _____ 8 + 0 = _____3 + 0 = _____ 0 + 9 = _____1 + 0 = _____ 5 + 0 = _____0 + 6 = _____ 0 + 7 = _____ 0 + 3 = _____ _____ + 0 = 8_____ + 2 = 2 0 + _____ = 74 + _____ = 4 _____ + 0 = 6_____ + 9 = 9 5 + _____ = 5_____ + 5 = 5 1+ _____ = 1_____ + 6 = 6

17 ศูนย์ กับการบวก จำนวนใดบวกกับ ศูนย์ จะได้ผลบวกเท่ากับ จำนวนนั้น นะจ๊ะ

18 การสลับที่ของการบวก  รวมกับ  4 + 2 = 6  รวมกับ  2 + 4 = 6 นั่น คือ 4 + 2 = 2 + 4

19 รวมกับ 3 + 4 = 74 + 3 = 7 นั่นคือ 3 + 4 = 4 + 3 การสลับที่ของการบวก

20 ให้นักเรียนหาคำตอบ การสลับที่ของการบวก 2 + 1 = 1 + _____ 3 + 4 = 4 + _____ ____ + 5 = 5 + 4 7+ _____ = 2 + 7 3 + 4 = _____ +3 ____ + 1 = 1 + 4

21 การสลับที่ของการบวก การบวกจำนวนสองจำนวน เมื่อสลับที่กัน ผลบวกยังคงมีค่าเท่ากัน

22 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา เวียร์เลี้ยงวัวไว้ 4 ตัว เลี้ยงไก่ 2 ตัว เวียร์มีวัวและไก่รวมกี่ตัว

23 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา นิชคุณ มีพัดลม 6 เครื่อง ซื้อมาเพิ่มอีก 1 เครื่อง นิชคุณจะมีพัดลมทั้งหมดกี่เครื่อง

24 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา ลุงเลี้ยงวัว 7 ตัว ออกลูกมา 2 ตัว ลุงมีวัวรวมกี่ตัว

25 การแสดงวิธีคิด การแสดงวิธีคิด นักเรียนควรทำ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจ โจทย์ ขั้นที่ 2 วางแผน แก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ

26 ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์  โจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ข้อมูล อะไรบ้าง  โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร  โจทย์ต้องการทราบอะไร  เช่น ลุงพรทำนา 2 แปลง นาแปลงที่หนึ่งมีพื้นที่ 4 ไร่ นาแปลงที่สองมีพื้นที่ 3 ไร่ลุงพรทำนารวมกี่ไร่ • โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร ( ตอบ ที่ดิน ของลุงพร ) • โจทย์ให้อะไรมาบ้าง ( ตอบ จำนวนที่ดินทั้ง สองแปลง ) • โจทย์ต้องการทราบอะไร ( ตอบ จำนวน ที่ดินรวมทั้งหมด ) • คำว่า " รวม " หมายความว่าอย่างไร ( ตอบ การบวกกัน ) การแสดงวิธีคิด

27 ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา มีหลาย วิธี เช่น  1 จำลองสถานการณ์หรือใช้ของจริงหรือของจำลอง  2 เขียนแผนที่หรือแผนภาพ  3 เดาและตรวจสอบ  4 จดรายการที่ได้ลองคิดไว้  5 จัดทำตารางหรือแผนภูมิ  6 เขียนสมการหรือประโยคสัญลักษณ์  7 ค้นหารูปแบบหรือหาความสัมพันธ์  8 นำไปสัมพันธ์กับปัญหาที่คล้ายกัน  9 คิดถอยหลัง  10 ใช้เหตุผล การแสดงวิธีคิด

28 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน  ขั้นนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วาง ไว้ในขั้นที่ 2  ใช้ทักษะในการย่อความ และสรุป ความ จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เพื่อนำมาเขียนข้อความแสดงวิธีทำ เช่น  นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบ ผ้าผืนหนึ่งยาว 1.75 เมตร ตัดแบ่งออกเป็นชิ้นๆละ 0.25 เมตร ดังนั้น ตัดแบ่งออกได้ 1.75 ÷ 0.25 = 7 ชิ้น ตอบ ตัดผ้าได้ ๗ ชิ้น การแสดงวิธีคิด

29 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการ แก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่  ให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปทบทวนและ ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา โดยพิจารณา ความสมเหตุสมผลของคำตอบ และพิจารณาว่า น่าจะมีคำตอบอื่นหรือวิธีการคิดเป็นอย่างอื่นได้ อีกหรือไม่ - วิธีการที่ใช้แก้โจทย์ปัญหาสมเหตุสมผลหรือไม่ - ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์อ้างถึง ครบหรือไม่ - สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้ว่า เป็นความจริงหรือไม - มีส่วนใดในวิธีการของนักเรียน ที่น่าจะปรับให้ง่ายขึ้น บ้าง - สามารถใช้วิธีการอื่น ในการแก้โจทย์ปัญหาข้อเดิมนี้ ได้อีกหรือไม่ - วิธีการที่นักเรียนใช้ จะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาอื่น ๆ ได้บ้างหรือไม่ การแสดงวิธีคิด

30 ตัวอย่างการแสดงวิธีคิด โจทย์ : สมภพมีส้ม 2 ผล มีนะนาว 5 ผล สมภพมีส้มและมะเขือเทศรวมกันกี่ผล Sol n ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ - สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ จำนวน ส้มและมะเขือเทศของสมภพ - สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ. จำนวนส้ม, จำนวนมะเขือเทศ ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา - เขียนประโยคสัญลักษณ์ - วาดภาพ แทนจำนวน

31 ตัวอย่างการแสดงวิธีคิด ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน - เขียนประโยคสัญลักษณ์ ได้ว่า 2 + 5 = ? 2 + 5 = 7 - วาดภาพแทนจำนวน ได้ว่า ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ สมภพมีส้มและมะเขือเทศรวมกัน 7 ผลจริง เพราะ เกิดจากการ รวมกัน ( หมายถึง บวกกัน ) 2 + 5 = 7 หรือ 5 + 2 =7


ดาวน์โหลด ppt  Introduction  ศูนย์ กับการบวก  การสลับที่การบวก  โจทย์ปัญหาการบวก  การแสดงวิธีคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google