งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 1 BC322 ครั้งที่ 5 คำสั่ง while และ คำสั่ง do..while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 1 BC322 ครั้งที่ 5 คำสั่ง while และ คำสั่ง do..while."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 1 BC322 ครั้งที่ 5 คำสั่ง while และ คำสั่ง do..while

2 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 2 คำสั่ง while •เมื่อต้องการให้เกิดการทำงานซ้ำ •การทำงานซ้ำ : รู้จำนวนรอบหรือไม่รู้จำนวนรอบ การทำงานก็ทำได้ •เช็คเงื่อนไขก่อน -ถ้าจริง ทำ -ถ้าไม่จริง ไม่ทำ -ใช้ทำงานแทนคำสั่ง for ได้ จะใช้เมื่อ...

3 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 3 รูปแบบ คำสั่งwhile while (เงื่อนไข) { คำสั่ง1; คำสั่ง2;..... }

4 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 4 การใช้ while จะต้องมี 3 สิ่งคือ 1. ค่าเริ่มต้นการเข้า loop ( อาจรับค่าหรือ กำหนดค่า ) 2. กำหนดเงื่อนไข (loop ทำเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง ) 3. มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรก่อนวนกลับไป ตรวจสอบเงื่อนไข

5 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 5 เงื่อนไข Y ค่าเริ่มต้นของตัวแปร คำสั่ง... คำสั่งเพื่อเปลี่ยนค่าตัวแปร ก่อนตรวจสอบเงื่อนไข N อาจรับค่าหรือ กำหนดค่า เริ่มต้นก่อนเข้า loop    while

6 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 6 แบบที่ 1 กรณีที่รู้จำนวนรอบในการ ทำงาน

7 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 7 Ex1 จงเขียนโปรแกรมแสดงค่า 1 – 10 ออกทางจอภาพ #include void main() { int i = 1; while (i <= 10) { printf(“i = %d”,i); i=i+1; } getch(); } 1 2 3

8 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 8 Input :................................... Output :............................... Ex2 จงเขียนโปรแกรม เพื่อรับค่าน้ำหนัก เพื่อน 20 คน แล้วหาค่าผลรวมของน้ำหนัก ตัวอย่างผลรัน Enter weight : 45.7 Enter weight : 67.2.... Sum of weight = 652.7 kg. START

9 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 9 Solution

10 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 10 #include void main() { int num, sum; clrscr(); num = 1; sum = 0; while (num <= 10) { sum =sum+ num; num=num+1; } printf( "%d\n", sum ); } ตอบ........... Ex3 จงหาผลรวมของเลข 1-10 1 2 3

11 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 11 /* Find the average of scores */ #include void main() { int count; float score, total............, average;.............................. while (.........................) { printf( "Enter score: " ); scanf(................................... ); total =total+ score;........................................ } average =...................................... printf( "The average is %6.2f\n", average ); } Ex4 โปรแกรมคำนวณ ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3 ค่า จงเติมคำสั่งที่ขาดหายไป

12 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 12 แบบที่ 2 กรณีที่ไม่รู้จำนวนรอบในการ ทำงาน

13 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 13 Ex5 โปรแกรมเพื่อรับค่าอายุเพื่อน แต่จะหยุดรับเมื่อ อายุเป็นเลข 0 แล้วหาค่าผลรวมอายุ #include void main() { int age,Sum=0; printf(“Enter Age (0 to stop) : “); scanf(“%d”,&age); while (age != 0) { Sum=Sum+age; printf(“Enter Age (0 to stop) : “); scanf(“%d”,&age); } printf(“Summary is %d”,Sum); } 1 2 3

14 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 14 START Flowchart Ex5

15 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 15 Ex6 ร้านขายของแห่งหนึ่งต้องการเขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณหายอดเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระภายหลัง จากการซื้อสินค้า โดยจะหยุดการทำงานเมื่อจำนวน สินค้าเป็น 0 ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผล Enter amount : 2 Enter price : 20 You must pay 40 baht * * * * * * * * * * * * * * * * * * Enter amount : 8 Enter price : 60 You must pay 480 baht * * * * * * * * * * * * * * * * * * Enter amount : 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * Thank you Input :.................................................... Output :....................................................

16 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 16 Solution Ex6

17 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 17 คำสั่ง do..while •เมื่อต้องการให้เกิดการทำงานซ้ำ •ไม่รู้ว่าจะต้องทำซ้ำกี่ครั้ง (รู้ก็ใช้ได้) •รู้ว่าจะหยุดทำเมื่อไหร่ •ในครั้งแรกของการทำงานจะไม่มีการ ทดสอบเงื่อนไข( ทำฟรี 1 รอบ ) จะใช้เมื่อ.....

18 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 18 รูปแบบ do-while จะมีการตรวจสอบเงื่อนไข ภายหลังจากทำงาน มาแล้ว 1 รอบ do { คำสั่ง1; คำสั่ง2;... } while (เงื่อนไข);

19 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 19 เงื่อนไข Y คำสั่ง N flowchart do..while

20 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 20 Ex7 จงเขียนโปรแกรมแสดงค่า 1 – 10 ออกทางจอภาพ #include void main() { int i = 1; do { printf( “ i = %d ”,i); i=i+1; } while (i <= 10); }

21 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 21 Ex 8 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 1 จำนวนเพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่(Even number) หรือเป็นเลขคี่(Odd Number) จากนั้นให้ขึ้นข้อความ Do you want to continue (‘Y/N’) ? เพื่อถามว่าต้องการจะรับค่าตัวเลขตัวถัดไปหรือไม่ ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม Y จะให้มีการรับค่าตัวเลขถัดไป ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม N โปรแกรมจะจบการทำงาน ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผล Enter Number : 20 20 is even number Do you want to continue(Y/N) : Y * * * * * * * * * * * * * * * * * * Enter amount : 15 15 is odd number Do you want to continue(Y/N) : N * * * * * * * * * * * * * * * * * *

22 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 22 Solution Ex8

23 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 23 +++ข้อสรุป+++ for, do, do..while สามารถใช้แทนกันได้ for(กำหนดค่าเริ่มต้น;เงื่อนไขที่เป็นจริง;การเปลี่ยนแปลงค่า) คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ; กำหนดค่าเริ่มต้น; while(เงื่อนไขที่เป็นจริง) { คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ; การเปลี่ยนแปลงค่า; } กำหนดค่าเริ่มต้น; do { คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ; การเปลี่ยนแปลงค่า; }while(เงื่อนไขที่เป็นจริง);

24 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 24 การใช้งาน loop • ในกรณีที่รู้จำนวนรอบ  for,while,do..while • ในกรณีที่ไม่รู้จำนวนรอบ  while, do..while • ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำ  while • ทำก่อน 1 รอบแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไข  do..while

25 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 25 ตัวอย่าง เปรียบเทียบ for, while #include void main() { for(i=1;i<=5;i++) { printf(“Hello\n”); printf(“*******\n”); } #include void main() { i=1; while(i<=5) { printf(“Hello\n”); printf(“*******\n”); i=i+1; } Ex9 โปรแกรมแสดงคำว่า Hello 5 ครั้ง

26 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 26 Ex10 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณอายุของเพื่อน 10 คน โดยจะต้องรับปี พ. ศ. เกิดของเพื่อน ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผลทางหน้าจอ Enter Year1 : 2530 Student1 is 20 year ’ s old. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Enter Year2 : 2532 Student1 is 18 year ’ s old. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.... Enter Year10 : 2528 Student1 is 22 year ’ s old. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * เขียนโปรแกรม 2 ข้อ 1.ใช้ for 2.ใช้ while

27 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 27 Solution Ex10 แบบ for

28 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 28 Solution Ex10 แบบ while

29 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 29 คราวหน้า Test เรื่อง while ( ก่อนเรียน )


ดาวน์โหลด ppt BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 5) 1 BC322 ครั้งที่ 5 คำสั่ง while และ คำสั่ง do..while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google