งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรในภาษาซี ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อ เรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรในภาษาซี ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อ เรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวแปรในภาษาซี ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อ เรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของ ตัวแปรที่เก็บเอาไว้

3 ชนิดของข้อมูล ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของ ข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน ซึ่ง ชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่าง กัน และ เนื่องจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน ด้วย สำหรับประเภทของข้อมูลมีดังนี้คือ

4 ชนิดของข้อมูล

5 รูปแบบในการประกาศตัวแปร ในภาษา C การสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งานจะเรียกว่า การประกาศตัว แปร โดยเขียนคำสั่งให้ถูกต้องตามแบบการประกาศตัว แปร แสดงดังนี้ type name; type : ชนิดของตัวแปร name : ชื่อของตัวแปร ซึ่งต้องตั้งให้ถูกต้องตามหลักของ ภาษา C

6 การตั้งชื่อตัวแปร 1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น ตัวต่อไปจะเป็นตัวเลขหรือ ตัวอักษรได้ ความยาวไม่เกิน 31 ตัว 2. ชื่อตัวแปรควรสื่อความหมายของตัวแปรเพื่อป้องกันความ สับสนของการพิจารณาโปรแกรม 3. ห้ามตั้งชื่อตรงกับคำสงวนในภาษาซี ซึ่งมี 33 คำ ดังนี้

7 ตัวดำเนินการ (operator) 1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (mathematical operators) สัญลักษณ์ การ ดำเนินการ ตัวอย่าง + การบวก 2+5 ผลลัพธ์ 7 - การลบ 7-4 ผลลัพธ์ 3 * การคูณ 2*6 ผลลัพธ์ 12 / การหาร 8/2 ผลลัพธ์ 4 % การหารหาเศษ 9%4 ผลลัพธ์ 1

8 2. ตัวดำเนินการความสัมพันธ์หรือการเปรียบเทียบ (relational operators) สัญลักษณ์ การ ดำเนินการ ตัวอย่าง < น้อยกว่า 2<3 ผลลัพธ์ จริง (1) > มากกว่า 2>3 ผลลัพธ์ เท็จ (false)(0) <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2<= 3 ผลลัพธ์ จริง (true) >= มากกว่าหรือเท่ากับ 2>= 3 ผลลัพธ์ เท็จ (false) == เท่ากับ 4==4 ผลลัพธ์ จริง (true) != ไม่เท่ากับ 2!= 2 ผลลัพธ์ เท็จ (false)

9 3. ตัวดำเนินการตรรกะ (logical operators) สัญลักษณ์ การ ดำเนินการ ตัวอย่าง && และ (AND) (2 1) ผลลัพธ์ จริง || น้อยกว่า (OR) (2>3)||(4<1) ผลลัพธ์ เท็จ (false) ! ไม่ (NOT) !(2> 3) ผลลัพธ์ จริง (true)

10 4. ตัวดำเนินการกำหนดค่า (assignment operators) สัญลักษณ์ การ ดำเนินการ ตัวอย่าง = กำหนดค่า (assignment) a=2 ความหมายคือ กำหนดให้ a มี ค่าเป็น 2 += การบวก (addition)a+=b ความหมายคือ (a=a+b) *= การคูณ (multiplication)a*=b ความหมายคือ (a=a*b) -= การลบ (subtraction)a-=b ความหมายคือ (a=a-b) /= การหาร (division)a/=b ความหมายคือ (a=a/b) %= การหารหาเศษ (remainder)a%=b ความหมายคือ (a=a%b) ++ เพิ่มค่า (increment) a++ หรือ ++a ความหมายคือ a=a+1 -- ลดค่า (decrement)a-- หรือ --a ความหมายคือ a=a-1

11 ลำดับการดำเนินการของตัวดำเนินการ (operator precedence)

12 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรในภาษาซี ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อ เรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google