งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองหว้า62.57 2บ้านสะเดาหวาน60.59.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองหว้า62.57 2บ้านสะเดาหวาน60.59."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองหว้า62.57 2บ้านสะเดาหวาน60.59 3บ้านโคกสว่าง59.65 4บ้านคูขาดน้อย59.11 5บ้านหนองกี่สุขสำราญ54.62 6มิตรภาพโนนสมบูรณ์54.59 7บ้านขามน้อย54.40 8บ้านหนองตาดำ54.24 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านหนองกราด 54.00 10 บ้านโคกสูงคูขาด 53.33 11 บ้านหนองหัวหมู 49.58 12 บ้านโนนพะไล 49.50 13 บ้านสระตะเคียน 48.00 14 อนุบาลหนองกี่ 47.29 15 วรเวทยากร 46.98 16 วัดเย้ยปราสาท 46.88 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านตะกรุมทอง 46.86 18 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.86 19 จตุคามราษฎร์วิทยา 45.85 20 ชุมชนบ้านดอนอะราง 44.98 21 บ้านบุกระสัง 44.69 22 บ้านโคกกระชาย 44.67 23 ไตรคาม 44.32 24 บ้านสระขุด 43.20 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 42.00 26 นิภาศิริ 41.94 27 บ้านโคกลอย 41.22 28 บ้านหนองมัน 41.07 29 บ้านลุงขี้หนู 40.09 30 บ้านนาจาน 39.00 31 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 38.22 32 บ้านสระสะแก 38.11 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองไผ่ 37.63 34 บ้านสระขาม 37.46 35 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 34.70 36 บ้านโคกสะอาด 30.54 37 บ้านหนองม่วง 25.33 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 74.44 2 บ้านหนองหว้า 68.57 3 บ้านหนองหัวหมู 64.47 4 บ้านขามน้อย 58.20 5 บ้านโคกสูงคูขาด 58.00 6 บ้านหนองตาดำ 56.80 7 บ้านสระขุด 54.50 8 บ้านสะเดาหวาน 54.12 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 วัดเย้ยปราสาท 50.94 10 บ้านโนนพะไล 50.00 11 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 48.97 12 อนุบาลหนองกี่ 47.87 13 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 47.78 14 บ้านตะกรุมทอง 47.14 15 ไตรคาม 46.58 16 บ้านหนองกราด 45.94 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 ชุมชนบ้านดอนอะราง 44.80 18 บ้านโคกกระชาย 43.89 19 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 41.76 20 วรเวทยากร 41.70 21 จตุคามราษฎร์วิทยา 40.38 22 นิภาศิริ 40.26 23 บ้านสระสะแก 39.86 24 บ้านสระตะเคียน 38.57 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 38.33 26 บ้านหนองมัน 37.67 27 บ้านโคกสว่าง 37.35 28 บ้านลุงขี้หนู 36.36 29 บ้านนาจาน 35.00 30 บ้านโนนขี้เหล็ก 34.76 31 บ้านบุกระสัง 33.85 32 บ้านสระขาม 33.58 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองไผ่ 33.44 34 บ้านโคกลอย 31.30 35 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 30.22 36 บ้านหนองม่วง 30.00 37 บ้านโคกสะอาด 25.38 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 56.17 2 บ้านหนองหัวหมู 53.68 3 บ้านหนองหว้า 51.07 4 บ้านคูขาดน้อย 50.28 5 บ้านสะเดาหวาน 49.12 6 วัดเย้ยปราสาท 45.78 7 บ้านขามน้อย 43.00 8 บ้านหนองตาดำ 43.00 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านสระขุด 41.88 10 บ้านสระตะเคียน 41.43 11 บ้านตะกรุมทอง 41.43 12 บ้านหนองกราด 40.47 13 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 40.13 14 จตุคามราษฎร์วิทยา 40.00 15 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 39.41 16 บ้านโคกสว่าง 38.53 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

13 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 อนุบาลหนองกี่ 37.70 18 บ้านโนนพะไล 37.50 19 วรเวทยากร 35.80 20 ชุมชนบ้านดอนอะราง 35.77 21 บ้านโนนขี้เหล็ก 35.71 22 บ้านหนองมัน 35.50 23 นิภาศิริ 33.88 24 บ้านบุกระสัง 33.27 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านสระสะแก 32.78 26 บ้านสระขาม 32.30 27 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 31.94 28 บ้านลุงขี้หนู 31.82 29 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31.39 30 ไตรคาม 30.53 31 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 29.35 32 บ้านหนองไผ่ 29.22 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

15 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านโคกสะอาด 29.13 34 บ้านนาจาน 28.50 35 บ้านโคกลอย 27.50 36 บ้านโคกกระชาย 25.56 37 บ้านหนองม่วง 20.83 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

16 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 49.44 2 บ้านหนองหว้า 47.86 3 บ้านโคกสูงคูขาด 47.67 4 บ้านโคกสว่าง 45.29 5 บ้านสะเดาหวาน 44.56 6 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 41.62 7 บ้านสระตะเคียน 41.43 8 วัดเย้ยปราสาท 37.66 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 37.44 10 บ้านขามน้อย 36.60 11 วรเวทยากร 33.03 12 บ้านหนองตาดำ 32.00 13 บ้านตะกรุมทอง 31.43 14 อนุบาลหนองกี่ 29.38 15 บ้านโนนพะไล 29.38 16 บ้านหนองไผ่ 29.38 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

18 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 นิภาศิริ 28.99 18 บ้านนาจาน 28.25 19 บ้านโคกลอย 28.04 20 ไตรคาม 27.89 21 บ้านหนองม่วง 26.67 22 บ้านลุงขี้หนู 26.48 23 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 26.39 24 บ้านสระสะแก 26.18 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

19 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านโคกกระชาย 26.11 26 บ้านหนองหัวหมู 25.92 27 บ้านโคกสะอาด 25.87 28 บ้านหนองมัน 25.83 29 บ้านบุกระสัง 25.48 30 บ้านโนนขี้เหล็ก 25.48 31 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 25.11 32 บ้านหนองกราด 25.00 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 จตุคามราษฎร์วิทยา 24.81 34 บ้านสระขาม 24.19 35 ชุมชนบ้านดอนอะราง 23.42 36 บ้านสระขุด 23.38 37 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 22.78 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองหัวหมู 58.84 2 บ้านหนองหว้า 58.57 3 บ้านสะเดาหวาน 57.65 4 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 57.28 5 บ้านคูขาดน้อย 56.00 6 อนุบาลหนองกี่ 54.69 7 บ้านโนนพะไล 54.50 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 54.33 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านโคกสว่าง 53.41 10 บ้านสระขุด 51.00 11 บ้านหนองกราด 49.63 12 บ้านโนนขี้เหล็ก 49.05 13 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 48.44 14 บ้านหนองตาดำ 48.24 15 บ้านตะกรุมทอง 47.43 16 บ้านโคกกระชาย 47.33 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

23 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านโคกสูงคูขาด 47.20 18 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 47.18 19 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 46.89 20 นิภาศิริ 46.81 21 จตุคามราษฎร์วิทยา 46.62 22 บ้านสระตะเคียน 46.57 23 วัดเย้ยปราสาท 46.38 24 บ้านขามน้อย 45.92 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

24 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 วรเวทยากร 44.72 26 ไตรคาม 44.00 27 บ้านลุงขี้หนู 43.36 28 บ้านหนองมัน 43.20 29 บ้านบุกระสัง 43.00 30 บ้านหนองม่วง 42.00 31 บ้านนาจาน 41.80 32 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 36.17 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านสระขาม 35.78 34 บ้านโคกลอย 35.57 35 บ้านสระสะแก 33.94 36 บ้านหนองไผ่ 33.13 37 บ้านโคกสะอาด 30.13 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

26 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 78.93 2 บ้านคูขาดน้อย 71.11 3 บ้านโนนพะไล 62.00 4 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 61.74 5 บ้านโคกกระชาย 60.89 6 จตุคามราษฎร์วิทยา 60.00 7 ชุมชนบ้านดอนอะราง 58.45 8 บ้านสะเดาหวาน 58.33 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

27 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 57.18 10 บ้านหนองกราด 56.75 11 อนุบาลหนองกี่ 56.24 12 บ้านโนนขี้เหล็ก 56.00 13 บ้านหนองมัน 54.93 14 บ้านสระตะเคียน 53.71 15 บ้านโคกสว่าง 53.65 16 บ้านขามน้อย 53.60 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

28 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านหนองหว้า 52.00 18 บ้านตะกรุมทอง 52.00 19 บ้านบุกระสัง 51.08 20 บ้านสระขุด 50.00 21 วรเวทยากร 48.68 22 นิภาศิริ 48.60 23 บ้านหนองตาดำ 48.48 24 ไตรคาม 48.00 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

29 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านหนองหัวหมู 48.00 26 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 48.00 27 บ้านสระสะแก 45.44 28 บ้านนาจาน 45.20 29 วัดเย้ยปราสาท 45.00 30 บ้านโคกลอย 43.83 31 บ้านหนองม่วง 41.33 32 บ้านลุงขี้หนู 41.27 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

30 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองไผ่ 40.25 34 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 39.48 35 บ้านสระขาม 39.35 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 38.67 37 บ้านโคกสะอาด 35.54 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

31 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 วัดเย้ยปราสาท 64.69 2 บ้านขามน้อย 62.80 3 บ้านโคกสูงคูขาด 60.33 4 บ้านหนองตาดำ 60.00 5 บ้านสะเดาหวาน 54.12 6 บ้านโนนพะไล 51.25 7 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 49.49 8 บ้านหนองกราด 47.50 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

32 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.24 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.67 11 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 46.47 12 บ้านบุกระสัง 45.19 13 อนุบาลหนองกี่ 45.15 14 จตุคามราษฎร์วิทยา 45.00 15 บ้านโคกกระชาย 45.00 16 บ้านสระตะเคียน 43.93 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

33 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านหนองมัน 43.33 18 บ้านโคกสว่าง 42.65 19 บ้านหนองหัวหมู 42.11 20 บ้านคูขาดน้อย 41.67 21 วรเวทยากร 41.49 22 บ้านหนองหว้า 41.43 23 ไตรคาม 41.05 24 บ้านตะกรุมทอง 40.00 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

34 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 นิภาศิริ 39.89 26 บ้านลุงขี้หนู 39.77 27 บ้านสระขุด 39.25 28 บ้านนาจาน 38.50 29 บ้านหนองไผ่ 38.44 30 บ้านหนองม่วง 38.33 31 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 37.22 32 บ้านสระขาม 36.62 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

35 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 35.43 34 บ้านสระสะแก 34.72 35 บ้านโคกลอย 32.83 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 32.78 37 บ้านโคกสะอาด 32.69 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

36 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 วัดเย้ยปราสาท 64.69 2 บ้านขามน้อย 62.80 3 บ้านโคกสูงคูขาด 60.33 4 บ้านหนองตาดำ 60.00 5 บ้านสะเดาหวาน 54.12 6 บ้านโนนพะไล 51.25 7 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 49.49 8 บ้านหนองกราด 47.50 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

37 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.24 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.67 11 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 46.47 12 บ้านบุกระสัง 45.19 13 อนุบาลหนองกี่ 45.15 14 จตุคามราษฎร์วิทยา 45.00 15 บ้านโคกกระชาย 45.00 16 บ้านสระตะเคียน 43.93 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

38 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านหนองมัน 43.33 18 บ้านโคกสว่าง 42.65 19 บ้านหนองหัวหมู 42.11 20 บ้านคูขาดน้อย 41.67 21 วรเวทยากร 41.49 22 บ้านหนองหว้า 41.43 23 ไตรคาม 41.05 24 บ้านตะกรุมทอง 40.00 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

39 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 นิภาศิริ 39.89 26 บ้านลุงขี้หนู 39.77 27 บ้านสระขุด 39.25 28 บ้านนาจาน 38.50 29 บ้านหนองไผ่ 38.44 30 บ้านหนองม่วง 38.33 31 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 37.22 32 บ้านสระขาม 36.62 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

40 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 35.43 34 บ้านสระสะแก 34.72 35 บ้านโคกลอย 32.83 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 32.78 37 บ้านโคกสะอาด 32.69 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

41 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 51.06 2 บ้านบุกระสัง 48.23 3 บ้านโคกสว่าง 47.28 4 บ้านสระสะแก 46.61 5 บ้านโคกสูงคูขาด 46.05 6 บ้านโคกลอย 44.91 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 44.24 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 44.07 เขต 44.87 ประเทศ 48.11

42 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 นิภาศิริ 43.05 10 บ้านสระขาม 41.54 11 วัดเย้ยปราสาท 39.49 12 พระปริยัติธรรม 38.76 13 บ้านสระขุด 38.22 14 บ้านขามน้อย 37.07 15 บ้านโคกสะอาด 35.94 เขต 44.87 ประเทศ 48.11

43 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 38.15 2 วัดเย้ยปราสาท 33.51 3 บ้านโคกสูงคูขาด 32.62 4 บ้านสระขาม 32.46 5 บ้านขามน้อย 31.42 6 บ้านสระขุด 30.23 7 บ้านสระสะแก 29.96 8 บ้านบุกระสัง 29.00 เขต 29.32 ประเทศ 32.08

44 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 28.52 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 28.37 11 นิภาศิริ 28.18 12 บ้านโคกสะอาด 27.58 13 พระปริยัติธรรม 26.40 14 บ้านโคกสว่าง 26.06 15 ชุมชนบ้านดอนอะราง 25.84 เขต 29.32 ประเทศ 32.08

45 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 46.59 2 บ้านหนองตาดำ 39.72 3 บ้านโคกสว่าง 37.43 4 วัดเย้ยปราสาท 34.00 5 บ้านสระขาม 33.55 6 บ้านโคกลอย 33.18 7 พระปริยัติธรรม 32.00 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 30.76 เขต 30.14 ประเทศ 32.19

46 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านขามน้อย 30.62 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 30.62 11 บ้านสระสะแก 28.90 12 บ้านบุกระสัง 26.58 13 นิภาศิริ 25.46 14 บ้านสระขุด 24.84 15 บ้านโคกสะอาด 24.71 เขต 30.14 ประเทศ 32.19

47 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 45.59 2 บ้านขามน้อย 40.14 3 บ้านบุกระสัง 34.58 4 วัดเย้ยปราสาท 34.35 5 บ้านโคกสว่าง 34.29 6 บ้านโคกสูงคูขาด 34.24 7 พระปริยัติธรรม 31.78 8 บ้านโคกลอย 30.12 เขต 28.28 ประเทศ 30.49

48 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 29.38 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 26.77 11 นิภาศิริ 26.69 12 บ้านสระขาม 25.60 13 ชุมชนบ้านดอนอะราง 24.71 14 บ้านสระขุด 24.63 15 บ้านโคกสะอาด 24.35 เขต 28.28 ประเทศ 30.49

49 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านสระขาม 39.95 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 38.24 3 บ้านโนนขี้เหล็ก 37.08 4 บ้านโคกสูงคูขาด 36.44 5 นิภาศิริ 35.70 6 บ้านโคกสะอาด 34.94 7 บ้านสระขุด 34.00 8 พระปริยัติธรรม 40.00 เขต 42.73 ประเทศ 40.73

50 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 29.38 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 26.77 11 นิภาศิริ 26.69 12 บ้านสระขาม 25.60 13 ชุมชนบ้านดอนอะราง 24.71 14 บ้านสระขุด 24.63 15 บ้านโคกสะอาด 24.35 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ เขต 42.73 ประเทศ 40.73

51 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 57.86 2 วัดเย้ยปราสาท 53.53 3 พระปริยัติธรรม 50.00 4 บ้านขามน้อย 49.10 5 บ้านบุกระสัง 46.08 6 บ้านโคกสว่าง 44.93 7 บ้านโคกสูงคูขาด 43.95 8 บ้านสระสะแก 42.90 เขต 44.61 ประเทศ 47.29

52 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านโนนขี้เหล็ก 42.31 10 ชุมชนบ้านดอนอะราง 42.06 11 นิภาศิริ 40.87 12 บ้านสระขุด 39.89 13 บ้านโคกสะอาด 38.82 14 บ้านสระขาม 38.05 15 บ้านโคกลอย 37.18 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ เขต 44.61 ประเทศ 47.29

53 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 47.93 2 บ้านสระขาม 45.69 3 บ้านขามน้อย 43.97 4 วัดเย้ยปราสาท 43.24 5 บ้านบุกระสัง 42.19 6 ชุมชนบ้านดอนอะราง 41.91 7 บ้านสระสะแก 41.12 8 บ้านโนนขี้เหล็ก 40.96 เขต 40.93 ประเทศ 43.50

54 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านโคกสว่าง 39.55 10 นิภาศิริ 38.83 11 พระปริยัติธรรม 38.33 12 บ้านโคกสูงคูขาด 37.26 13 บ้านสระขุด 36.71 14 บ้านโคกสะอาด 35.00 15 บ้านโคกลอย 34.71 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ เขต 40.93 ประเทศ 43.50

55 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 57.07 2 บ้านโคกลอย 53.09 3 บ้านสระขาม 53.06 4 บ้านโคกสว่าง 52.77 5 บ้านบุกระสัง 52.60 6 บ้านโคกสูงคูขาด 51.28 7 บ้านสระสะแก 50.69 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 50.37 เขต 50.13 ประเทศ 50.87

56 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 วัดเย้ยปราสาท 48.97 10 บ้านโคกสะอาด 46.91 11 นิภาศิริ 46.90 12 บ้านสระขุด 46.58 13 บ้านโนนขี้เหล็ก 44.42 14 บ้านขามน้อย 42.84 15 พระปริยัติธรรม 41.39 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ เขต 50.13 ประเทศ 50.87

57 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก70.00 2 บ้านหนองกราด60.67 3 อนุบาลหนองกี่58.35 4 บ้านหนองกี่สุขสำราญ57.73 5 ชุมชนบ้านดอนอะราง57.41 6 บ้านสระขุด57.00 7 ไตรคาม57.00 8 บ้านคูขาดน้อย55.00

58 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านโคกลอย54.52 10บ้านลุงขี้หนู53.86 11บ้านหนองหว้า52.31 12บ้านหนองหัวหมู51.11 13วรเวทยากร50.48 14บ้านบุกระสัง49.89 15นิภาศิริ48.72 16บ้านนาจาน48.72

59 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17บ้านสะเดาหวาน48.33 18มิตรภาพโนนสมบูรณ์48.07 19บ้านหนองมัน47.95 20บ้านโคกสว่าง46.83 21บ้านหนองตาดำ46.00 22บ้านสระสะแก45.42 23บ้านโนนพะไล45.00 24บ้านตะกรุมทอง44.36

60 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25บ้านหนองม่วง44.33 26วัดเย้ยปราสาท44.27 27บ้านสระขาม43.55 28บ้านโคกกระชาย42.78 29บ้านโคกสูงคูขาด41.58 30บ้านหนองไผ่40.42 31บ้านเพชรเจริญพัฒนา40.00 32บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ39.44

61 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33บ้านโคกสะอาด39.02 34บ้านขามน้อย36.67 35จตุคามราษฎร์วิทยา35.56 36บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี33.97 37บ้านสระตะเคียน33.96

62 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก75.93 2 บ้านคูขาดน้อย65.00 3 บ้านโคกสว่าง60.67 4 อนุบาลหนองกี่57.63 5 ไตรคาม55.33 6 บ้านลุงขี้หนู53.68 7 บ้านหนองกี่สุขสำราญ50.99 8 บ้านสระขุด50.56

63 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านหนองม่วง49.33 10วรเวทยากร46.71 11บ้านหนองกราด46.67 12บ้านเพชรเจริญพัฒนา46.11 13บ้านหนองหว้า44.62 14บ้านโคกสูงคูขาด43.51 15บ้านบุกระสัง43.33 16บ้านสะเดาหวาน42.22

64 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17บ้านโคกลอย41.67 18บ้านสระสะแก40.63 19ชุมชนบ้านดอนอะราง40.30 20บ้านตะกรุมทอง40.26 21มิตรภาพโนนสมบูรณ์39.65 22บ้านหนองตาดำ39.60 23บ้านหนองไผ่38.75 24บ้านหนองหัวหมู37.78

65 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25นิภาศิริ37.00 26บ้านสระขาม35.87 27บ้านนาจาน35.13 28บ้านหนองมัน34.36 29วัดเย้ยปราสาท34.13 30บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี33.17 31บ้านโคกกระชาย32.22 32บ้านขามน้อย31.28

66 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33จตุคามราษฎร์วิทยา28.52 34บ้านสระตะเคียน28.33 35บ้านโคกสะอาด28.04 36บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ26.11 37บ้านโนนพะไล23.33 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

67 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก51.11 2 บ้านนาจาน42.31 3 บ้านลุงขี้หนู41.23 4 บ้านสระขุด40.78 5 บ้านโคกสว่าง40.67 6 ไตรคาม40.33 7 อนุบาลหนองกี่39.11 8 บ้านโนนพะไล38.33

68 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านหนองกี่สุขสำราญ37.09 10ชุมชนบ้านดอนอะราง35.41 11บ้านหนองกราด35.33 12บ้านบุกระสัง33.78 13บ้านคูขาดน้อย33.33 14มิตรภาพโนนสมบูรณ์33.16 15บ้านหนองหว้า33.08 16วรเวทยากร32.82 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

69 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17บ้านโคกกระชาย32.22 18บ้านตะกรุมทอง31.79 19บ้านหนองม่วง31.00 20นิภาศิริ30.74 21บ้านสระสะแก30.00 22บ้านหนองหัวหมู30.00 23บ้านหนองไผ่29.58 24บ้านหนองตาดำ29.47 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

70 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25บ้านหนองมัน28.97 26บ้านเพชรเจริญพัฒนา28.89 27บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี27.78 28บ้านสระตะเคียน27.71 29บ้านโคกสูงคูขาด26.84 30บ้านสระขาม26.38 31วัดเย้ยปราสาท25.60 32บ้านสะเดาหวาน25.28 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

71 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ24.44 34บ้านขามน้อย23.85 35บ้านโคกลอย22.86 36บ้านโคกสะอาด21.96 37จตุคามราษฎร์วิทยา21.85 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

72 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองกราด 99.11 2บ้านโนนขี้เหล็ก 98.52 3ไตรคาม 97.56 4บ้านโนนพะไล 96.11 5บ้านเพชรเจริญพัฒนา 95.93 6บ้านโคกสว่าง 95.82 7บ้านลุงขี้หนู 95.56 8บ้านหนองหัวหมู 93.78

73 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 93.33 10 บ้านตะกรุมทอง 92.99 11 บ้านสระสะแก 92.64 12 บ้านคูขาดน้อย 92.22 13 บ้านโคกกระชาย 92.22 14 อนุบาลหนองกี่ 92.13 15 บ้านหนองตาดำ 90.92 16 จตุคามราษฎร์วิทยา 90.37 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

74 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 89.40 18 บ้านสระขุด 88.18 19 บ้านสระขาม 87.58 20 บ้านนาจาน 87.35 21 นิภาศิริ 85.86 22 วรเวทยากร 85.53 23 บ้านสระตะเคียน 84.72 24 บ้านหนองม่วง 83.56 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

75 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านหนองไผ่ 82.78 26 บ้านขามน้อย 81.16 27 วัดเย้ยปราสาท 80.34 28 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 80.23 29 บ้านโคกสะอาด 80.23 30 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 78.33 31 บ้านโคกสูงคูขาด 77.68 32 บ้านหนองหว้า 77.59 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

76 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านโคกลอย 77.33 34 บ้านบุกระสัง 76.89 35 บ้านสะเดาหวาน 74.02 36 บ้านหนองมัน 70.77 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 67.41 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

77 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1ไตรคาม 81.00 2บ้านคูขาดน้อย 80.00 3บ้านหนองหัวหมู 77.67 4บ้านนาจาน 74.62 5บ้านโนนขี้เหล็ก 73.33 6บ้านโคกสว่าง 72.35 7บ้านหนองหว้า 71.67 8บ้านสระขุด 71.40 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

78 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านสระตะเคียน 70.63 10 บ้านโคกกระชาย 70.00 11 วรเวทยากร 69.59 12 บ้านสระสะแก 69.06 13 บ้านหนองกราด 68.00 14 บ้านโคกสะอาด 66.32 15 บ้านหนองไผ่ 65.94 16 วัดเย้ยปราสาท 65.58 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

79 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านหนองม่วง 65.00 18 อนุบาลหนองกี่ 64.72 19 บ้านบุกระสัง 64.33 20 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 64.27 21 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 64.17 22 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 63.95 23 บ้านลุงขี้หนู 63.95 24 ชุมชนบ้านดอนอะราง 63.14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

80 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านตะกรุมทอง 63.08 26 บ้านสะเดาหวาน 56.15 27 บ้านขามน้อย 55.00 28 บ้านหนองมัน 53.08 29 บ้านโนนพะไล 52.50 30 บ้านสระขาม 50.76 31 จตุคามราษฎร์วิทยา 50.56 32 บ้านโคกสูงคูขาด 49.32 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

81 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 นิภาศิริ 48.24 34 บ้านโคกลอย 45.00 35 บ้านหนองตาดำ 39.57 36 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 39.25 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 25.83 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

82 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองไผ่ 91.56 2บ้านลุงขี้หนู 89.47 3บ้านนาจาน 83.85 4บ้านโนนขี้เหล็ก 83.33 5อนุบาลหนองกี่ 83.23 6บ้านคูขาดน้อย 82.50 7บ้านสระขุด 80.40 8บ้านหนองกี่สุขสำราญ 78.44 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

83 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านบุกระสัง 72.67 10 ไตรคาม 70.50 11 ชุมชนบ้านดอนอะราง 67.91 12 บ้านสระสะแก 67.50 13 บ้านตะกรุมทอง 67.31 14 บ้านหนองกราด 66.00 15 บ้านโคกสะอาด 65.26 16 บ้านหนองหัวหมู 64.00 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

84 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านหนองหว้า 62.92 18 บ้านสระขาม 61.74 19 วรเวทยากร 60.35 20 บ้านโคกกระชาย 58.33 21 บ้านหนองม่วง 56.50 22 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 52.50 23 บ้านสะเดาหวาน 50.00 24 บ้านหนองมัน 49.62 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

85 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 49.47 26 วัดเย้ยปราสาท 48.46 27 บ้านโคกสูงคูขาด 47.95 28 นิภาศิริ 47.01 29 บ้านโคกสว่าง 40.88 30 บ้านหนองตาดำ 38.26 31 จตุคามราษฎร์วิทยา 36.67 32 บ้านขามน้อย 34.60 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

86 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 32.00 34 บ้านโคกลอย 27.00 35 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 24.17 36 บ้านสระตะเคียน 22.50 37 บ้านโนนพะไล 21.25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

87 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก47.40 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง46.28 3 บ้านสระขุด45.23 4 บ้านสระสะแก44.40 5 วัดเย้ยปราสาท42.91 6 บ้านโคกสว่าง39.35 7 บ้านขามน้อย37.88 8 บ้านโคกสะอาด37.83

88 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านโคกสูงคูขาด37.61 10บ้านสระขาม36.9 11บ้านบุกระสัง36.71 12บ้านโคกลอย35.73 13บ้านหนองตาดำ35.00 14พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท30.00 15นิภาศิริ21.60

89 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด30.86 2 บ้านหนองตาดำ28.45 3 บ้านโนนขี้เหล็ก27.47 4 นิภาศิริ26.02 5 บ้านขามน้อย24.00 6 บ้านโคกสว่าง22.31 7 ชุมชนบ้านดอนอะราง21.92 8 บ้านสระสะแก21.33

90 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านบุกระสัง21.03 10วัดเย้ยปราสาท20.87 11บ้านโคกลอย20.64 12บ้านโคกสะอาด19.67 13บ้านสระขุด19.54 14บ้านสระขาม17.42 15พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท17.33 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

91 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก36.40 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง34.84 3 บ้านโคกสว่าง34.04 4 บ้านสระสะแก33.87 5 นิภาศิริ31.84 6 บ้านขามน้อย31.53 7 บ้านหนองตาดำ31.00 8 วัดเย้ยปราสาท30.74

92 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านโคกสะอาด29.94 10บ้านบุกระสัง29.65 11บ้านโคกสูงคูขาด29.64 12บ้านสระขุด29.31 13บ้านโคกลอย28.73 14บ้านสระขาม28.43 15พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท25.73 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

93 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก30.87 2 บ้านขามน้อย29.47 3 บ้านสระขุด28.69 4 บ้านโคกสูงคูขาด28.61 5 บ้านสระสะแก27.40 6 ชุมชนบ้านดอนอะราง26.84 7 บ้านหนองตาดำ26.64 8 บ้านโคกสว่าง26.46

94 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านโคกสะอาด25.78 10วัดเย้ยปราสาท25.35 11พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท25.07 12บ้านบุกระสัง23.58 13บ้านโคกลอย22.77 14บ้านสระขาม22.69 15นิภาศิริ20.40 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

95 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก31.47 2 นิภาศิริ30.30 3 บ้านโคกสว่าง25.85 4 บ้านโคกลอย22.82 5 วัดเย้ยปราสาท21.30 6 ชุมชนบ้านดอนอะราง20.56 7 บ้านสระขุด20.46 8 บ้านโคกสูงคูขาด20.36

96 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านขามน้อย19.53 10พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท19.20 11บ้านหนองตาดำ18.82 12บ้านสระขาม18.46 13บ้านบุกระสัง18.06 14บ้านโคกสะอาด17.33 15บ้านสระสะแก17.33 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

97 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองมัน 72.78 2ไตรคาม 68.57 3บ้านคูขาดน้อย 65.00 4บ้านหนองหัวหมู 62.33 5บ้านหนองหว้า 61.94 6บ้านโคกสูงคูขาด 60.56 7บ้านโนนขี้เหล็ก 60.42 8บ้านตะกรุมทอง 57.88

98 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 55.83 10 อนุบาลหนองกี่ 55.57 11 บ้านลุงขี้หนู 55.21 12 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 55.12 13 บ้านสระขุด 54.58 14 บ้านสระตะเคียน 54.07 15 จตุคามราษฎร์วิทยา 53.33 16 นิภาศิริ 52.14

99 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านโนนพะไล 51.67 18 วัดเย้ยปราสาท 51.33 19 บ้านโคกสะอาด 51.33 20 ชุมชนบ้านดอนอะราง 50.62 21 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 50.48 22 บ้านหนองม่วง 50.48 23 วรเวทยากร 50.32 24 บ้านสะเดาหวาน 48.73

100 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านโคกสว่าง 48.50 26 บ้านสระสะแก 46.32 27 บ้านนาจาน 45.42 28 บ้านหนองตาดำ 43.62 29 บ้านหนองกราด 43.33 30 บ้านโคกกระชาย 43.03 31 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 42.35 32 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 40.67

101 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านบุกระสัง 40.14 34 บ้านขามน้อย 38.12 35 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 37.27 36 บ้านสระขาม 36.19 37 บ้านหนองไผ่ 34.93

102 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1ไตรคาม 63.10 2บ้านโคกสูงคูขาด 63.06 3บ้านหนองหัวหมู 60.00 4บ้านคูขาดน้อย 59.00 5บ้านโนนขี้เหล็ก 57.92 6บ้านหนองกี่สุขสำราญ 57.15 7บ้านสระขุด 57.08 8บ้านตะกรุมทอง 56.67

103 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านหนองหว้า 56.39 10 บ้านสะเดาหวาน 55.71 11 อนุบาลหนองกี่ 53.45 12 วรเวทยากร 50.64 13 บ้านหนองมัน 50.00 14 บ้านลุงขี้หนู 50.00 15 บ้านสระสะแก 48.60 16 บ้านโนนพะไล 48.33

104 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.25 18 วัดเย้ยปราสาท 48.22 19 บ้านโคกลอย 47.29 20 บ้านโคกสว่าง 47.17 21 บ้านหนองม่วง 46.19 22 บ้านโคกสะอาด 45.33 23 นิภาศิริ 45.31 24 บ้านนาจาน 43.33

105 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 จตุคามราษฎร์วิทยา 43.33 26 บ้านโคกกระชาย 43.33 27 ชุมชนบ้านดอนอะราง 42.33 28 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 41.57 29 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 41.33 30 บ้านขามน้อย 41.30 31 บ้านสระตะเคียน 40.74 32 บ้านหนองตาดำ 39.86

106 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 39.70 34 บ้านหนองไผ่ 39.28 35 บ้านบุกระสัง 38.84 36 บ้านหนองกราด 38.33 37 บ้านสระขาม 35.00 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

107 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1ไตรคาม 73.10 2บ้านหนองมัน 72.78 3บ้านคูขาดน้อย 70.00 4บ้านโนนพะไล 68.33 5จตุคามราษฎร์วิทยา 61.25 6บ้านหนองหัวหมู 59.67 7บ้านโนนขี้เหล็ก 58.75 8บ้านตะกรุมทอง 56.67

108 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 55.96 10 บ้านสระขุด 55.63 11 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 55.61 12 บ้านโคกสูงคูขาด 55.28 13 อนุบาลหนองกี่ 54.94 14 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 54.76 15 บ้านโคกสว่าง 53.83 16 บ้านลุงขี้หนู 52.50 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

109 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 นิภาศิริ 51.26 18 วัดเย้ยปราสาท 51.11 19 บ้านโคกสะอาด 51.00 20 วรเวทยากร 50.73 21 บ้านโคกลอย 49.58 22 บ้านโคกกระชาย 48.79 23 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.83 24 บ้านหนองหว้า 46.39 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

110 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านสะเดาหวาน 46.19 26 บ้านนาจาน 45.83 27 บ้านสระตะเคียน 45.19 28 บ้านหนองม่วง 43.81 29 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 42.67 30 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 41.96 31 บ้านหนองตาดำ 41.74 32 บ้านหนองกราด 41.67 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

111 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านบุกระสัง 41.16 34 บ้านหนองไผ่ 38.84 35 บ้านขามน้อย 38.55 36 บ้านสระขาม 37.14 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31.52 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

112 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 61.88 2 บ้านนาจาน 60.83 3 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 60.63 4 บ้านหนองกี่ประชา สามัคคี 58.00 5 บ้านโนนพะไล 57.50 6 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 56.50 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 55.79 8 บ้านหนองหว้า 54.17

113 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9วรเวทยากร 53.99 10อนุบาลหนองกี่ 53.41 11จตุคามราษฎร์วิทยา 53.03 12บ้านหนองกราด 52.88 13บ้านหนองมัน 52.86 14บ้านสระสะแก 52.84 15บ้านหนองกี่สุขสำราญ 51.53 16บ้านสระขุด 50.88

114 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17นิภาศิริ 50.20 18ไตรคาม 50.00 19บ้านสะเดาหวาน 49.77 20บ้านโคกกระชาย 49.00 21บ้านลุงขี้หนู 48.91 22บ้านโคกสะอาด 46.54 23บ้านโคกสว่าง 46.53 24ชุมชนบ้านดอนอะราง 46.39

115 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25บ้านตะกรุมทอง 46.25 26บ้านโคกลอย 45.95 27บ้านบุกระสัง 45.56 28บ้านสระตะเคียน 45.00 29บ้านหนองไผ่ 44.48 30บ้านขามน้อย 42.98 31บ้านหนองหัวหมู 42.97 32บ้านหนองตาดำ 42.30

116 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33บ้านสระขาม 42.27 34บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 41.88 35วัดเย้ยปราสาท 38.75 36บ้านหนองม่วง 37.50 37บ้านโคกสูงคูขาด 36.25

117 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1 บ้านนาจาน57.71 2 บ้านหนองหว้า53.61 3 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี50.75 4 บ้านเพชรเจริญพัฒนา49.50 5 บ้านคูขาดน้อย49.38 6 ไตรคาม46.35 7 บ้านตะกรุมทอง46.25 8 มิตรภาพโนนสมบูรณ์45.16

118 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9บ้านสระสะแก44.14 10บ้านหนองมัน43.21 11บ้านหนองกราด41.54 12อนุบาลหนองกี่40.96 13วรเวทยากร40.43 14บ้านลุงขี้หนู40.00 15บ้านขามน้อย39.60 16บ้านหนองกี่สุขสำราญ38.58

119 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17บ้านโคกกระชาย38.25 18บ้านสะเดาหวาน38.18 19บ้านโนนขี้เหล็ก38.16 20บ้านหนองไผ่37.71 21บ้านโนนพะไล37.50 22บ้านหนองม่วง37.50 23บ้านโคกลอย37.14 24บ้านหนองตาดำ36.20

120 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25จตุคามราษฎร์วิทยา36.18 26ชุมชนบ้านดอนอะราง35.74 27บ้านบุกระสัง35.69 28นิภาศิริ34.44 29บ้านสระขาม34.39 30บ้านหนองหัวหมู33.75 31บ้านโคกสว่าง33.47 32บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี33.44

121 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33บ้านสระขุด33.38 34บ้านโคกสูงคูขาด32.86 35บ้านโคกสะอาด32.69 36วัดเย้ยปราสาท31.70 37บ้านสระตะเคียน24.42 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

122 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองหว้า 76.39 2จตุคามราษฎร์วิทยา 73.29 3 บ้านหนองกี่ประชา สามัคคี 61.75 4อนุบาลหนองกี่ 61.68 5บ้านนาจาน 57.92 6บ้านหนองกราด 57.69 7บ้านโนนขี้เหล็ก 57.63 8บ้านเพชรเจริญพัฒนา 55.50

123 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านลุงขี้หนู 55.31 10 บ้านคูขาดน้อย 53.13 11 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 53.07 12 บ้านหนองมัน 52.50 13 วรเวทยากร 51.24 14 บ้านหนองตาดำ 50.00 15 ไตรคาม 49.81 16 บ้านบุกระสัง 49.17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

124 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.91 18 ชุมชนบ้านดอนอะราง 48.22 19 นิภาศิริ 47.97 20 บ้านสระสะแก 47.83 21 บ้านโคกสะอาด 46.83 22 บ้านสระขุด 46.81 23 บ้านสะเดาหวาน 45.45 24 บ้านหนองไผ่ 45.10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

125 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านโคกสว่าง 44.17 26 บ้านสระตะเคียน 43.08 27 วัดเย้ยปราสาท 41.82 28 บ้านขามน้อย 41.29 29 บ้านโคกลอย 41.07 30 บ้านสระขาม 40.55 31 บ้านตะกรุมทอง 40.00 32 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 39.53 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

126 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองหัวหมู 39.38 34 บ้านโนนพะไล 39.17 35 บ้านหนองม่วง 38.33 36 บ้านโคกกระชาย 38.00 37 บ้านโคกสูงคูขาด 32.86 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

127 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านนาจาน 72.08 2ไตรคาม 69.23 3บ้านเพชรเจริญพัฒนา 65.50 4บ้านหนองมัน 64.64 5บ้านหนองกราด 63.65 6บ้านโนนขี้เหล็ก 62.11 7บ้านคูขาดน้อย 61.25 8บ้านหนองกี่สุขสำราญ 60.91

128 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 60.50 10 อนุบาลหนองกี่ 58.88 11 บ้านหนองไผ่ 55.63 12 บ้านลุงขี้หนู 55.00 13 วรเวทยากร 54.31 14 บ้านโคกกระชาย 54.00 15 บ้านโนนพะไล 53.33 16 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 52.66 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

129 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 บ้านสระสะแก 52.59 18 บ้านสระขุด 52.35 19 ชุมชนบ้านดอนอะราง 52.31 20 บ้านบุกระสัง 52.08 21 จตุคามราษฎร์วิทยา 50.92 22 บ้านหนองหว้า 50.28 23 บ้านสะเดาหวาน 48.86 24 บ้านหนองตาดำ 48.50 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

130 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 วัดเย้ยปราสาท 47.95 26 บ้านโคกสว่าง 47.92 27 บ้านหนองหัวหมู 47.66 28 นิภาศิริ 46.74 29 บ้านโคกสะอาด 46.25 30 บ้านขามน้อย 45.89 31 บ้านสระขาม 43.41 32 บ้านสระตะเคียน 42.88 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

131 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านโคกลอย 39.52 34 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 35.16 35 บ้านโคกสูงคูขาด 31.25 36 บ้านตะกรุมทอง 30.00 37 บ้านหนองม่วง 30.00 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

132 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองหว้า 59.44 2บ้านหนองกราด 39.04 3บ้านหนองไผ่ 37.71 4บ้านเพชรเจริญพัฒนา 37.50 5บ้านหนองกี่สุขสำราญ 36.82 6ไตรคาม 36.15 7บ้านโนนขี้เหล็ก 35.00 8วรเวทยากร 34.87

133 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 9 บ้านคูขาดน้อย 34.38 10 บ้านนาจาน 34.38 11 บ้านลุงขี้หนู 32.81 12 อนุบาลหนองกี่ 32.57 13 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 31.63 14 บ้านสะเดาหวาน 30.91 15 จตุคามราษฎร์วิทยา 30.26 16 บ้านตะกรุมทอง 30.00 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

134 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 17 นิภาศิริ 29.93 18 วัดเย้ยปราสาท 29.77 19 บ้านบุกระสัง 29.72 20 บ้านสระสะแก 29.58 21 บ้านสระตะเคียน 29.04 22 บ้านขามน้อย 29.03 23 บ้านสระขาม 28.59 24 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 28.59 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

135 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 25 บ้านหนองตาดำ 28.00 26 บ้านโคกลอย 27.86 27 บ้านหนองหัวหมู 27.66 28 ชุมชนบ้านดอนอะราง 27.55 29 บ้านหนองมัน 27.50 30 บ้านโคกกระชาย 27.00 31 บ้านสระขุด 26.94 32 บ้านโนนพะไล 26.67 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่

136 ที่โรงเรียนเฉลี่ย 33 บ้านหนองม่วง 26.67 34 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 25.16 35 บ้านโคกสะอาด 24.71 36 บ้านโคกสูงคูขาด 24.64 37 บ้านโคกสว่าง 24.44 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่โรงเรียนเฉลี่ย 1บ้านหนองหว้า62.57 2บ้านสะเดาหวาน60.59.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google