งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ภาษาไทย 437 8 33 71 117 208 คณิตศาสตร์ 7 18 42 52 77 75 161 5 โลกและดวงดาว 221 12 16 40 147 ชีววิทยา 245 22 45 20 23 57 สังคมศึกษาพื้นฐาน 21 78 115 134 76 11 ประวัติศาสตร์ 39 66 305 สุขศึกษาพละศึกษา 10 34 382 ศิลปะ/ดนตรี 37 41 340 คอมพิวเตอร์ 19 338 ภาษาอังกฤษ 9 55 137 217

2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม / Sup 382 7 10 12 40 60 238 14 ฟิสิกส์ 244 8 24 48 54 108 เคมี 245 6 19 17 47 42 สังคมเพิ่มเติม 437 38 86 96 208 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม / Sup 380 27 28 76 183 ภาษาอังกฤษ MLP / EIS 5 359 37 6087 232 377 763 1046 3435 90 คิดเป็นร้อยละ 0.79 1.58 3.81 6.19 12.53 17.18 56.43 1.48 100.00

3 แผนภูมิจำแนกตามระดับผลการเรียนของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google