งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ภาคภูมิใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ

2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นตัวแทนเขต สพป.นม. 6 วงดนตรีลูกทุ่งแระเภท ข. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพานพุ่มสักการะ ป. 4-6 (เหรียญทอง) รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 (เหรียญทอง) เหรียญเงินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับ 1 Spelling Bee ม.1-3 (เหรียญเงิน)

3 เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป
เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป. 4-6 เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป. 4-6 เหรียญทองแดง การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 เหรียญทองแดง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3

4 ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
6 เหรียญทองยอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้รองชนะเลินอันดับ 3 ระดับ สพป.นม. 6

5 แข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข
ตัวแทน สพป.นม.6 แข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

6 ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีมาก ประถมศึกษาและมัธยม ระดับคุณภาพ ดี

7 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ของนักเรียนสูงขึ้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติO-Net สูงกว่าเขตพื้นที่ และ สูงกว่าประเทศ
กลุ่มสาระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕5 ภาษาไทย ๓๐.๕๖ ๔๐.๘๐ 46.80 คณิตศาสตร์ ๓๗.๑๑ ๕๑.๒๕ 33.00 วิทยาศาสตร์ ๔๒.๕๐ ๓๙.๓๘ 42.80 ภาษาอังกฤษ ๒๐.๐๐ ๒๙.1๓ 34.75 สังคมศึกษา ๔๖.๒๒ ๔๙.๐๐ 45.40 ศิลปะ ๔๗.๗๘ ๔๑.๒๕ 53.00 สุขศึกษาฯ ๕๒.๒๒ ๕๗.๐๑ 56.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๐.๒๐ 53.20

9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-Net สูงกว่าเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ภาษาไทย ๔๘.๒๖ ๕๑.๘๗ ๕๖.๒๙ คณิตศาสตร์ ๒๑.๒๒ ๓๑.๑๗ ๒๕.๔๓ วิทยาศาสตร์ ๒๓.๘๐ ๓๓.๘๔ ๓๒.๓๒ ภาษาอังกฤษ ๑๔.๙๖ ๓๐.๔๐ ๒๗.๐๕ สังคมศึกษา ๔๒.๘๗ ๔๓.๒๐ ๔๗.๕๘ ศิลปะ ๒๓.๗๐ ๔๕.๑๐ ๔๓.๙๕ สุขศึกษาฯ ๗๙.๗๘ ๕๔.๖๐ ๖๐.๖๖ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๘.๗๐ ๔๘.๗๒ ๔๙.๒๖


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ภาคภูมิใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google