งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง

2 วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไร
เศรษฐศาสตร์ทำอะไรได้บ้าง

3 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไร
เรื่องปากเรื่องท้อง การผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยน ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่า “จำกัดในทรัพยากร แต่ไม่จำกัดในความต้องการของมนุษย์” จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสถาบันและกลไกของระบบเศรษฐกิจ

4 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไร
ทำให้ได้คำตอบ ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด บริโภคอะไร จำนวนเท่าใด แลกเปลี่ยนอย่างไร เป็นวิชาการมากกว่าวิชาชีพ จุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อม เป็นงานกว้าง ไม่ใช่เข้าใจเฉพาะบริษัท/หน่วยผลิต คณิตศาสตร์ สถิติ => เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจ

5 เศรษฐศาสตร์ทำอะไรได้บ้าง
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ : ความยากจน ทรัพยากรน้อย ≠ ยากจน จัดสรรทรัพยากรไม่ถูกทาง = ยากจน คำตอบเกี่ยวกับการแจกจ่ายทรัพยากรในสังคม การเจริญเติบโตเท่าใด ความเท่าเทียมอย่างไร นำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีความผาสุก

6 ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคนไทย (ร้อยละของรายได้รวมทั้งประเทศ)
ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคนไทย (ร้อยละของรายได้รวมทั้งประเทศ) กลุ่มชั้นรายได้ ปี พ.ศ. 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 รวยสุด 20% 55.9 54.4 57.0 59.0 57.2 56.5 56.1 57.5 54.9 กลุ่มที่ 4 20.0 20.6 19.5 18.9 19.7 19.9 19.8 20.1 20.2 กลุ่มที่ 3 12.1 12.4 11.7 11.1 11.8 12.0 11.5 12.2 กลุ่มที่ 2 7.7 8.0 7.5 7.1 7.4 7.6 7.8 7.3 จนสุด 20% 4.4 4.6 4.3 4.0 4.1 4.2 3.9 4.5 3.5 รวยสุด/จนสุด 12.8 11.9 13.3 14.9 14.1 13.5 13.1 14.5 13.2 15.9

7 รูปที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคนไทย (ร้อยละของรายได้รวมทั้งประเทศ)


ดาวน์โหลด ppt วิชาเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google