งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง. วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง. วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง

2 วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง

3 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เรื่องปากเรื่องท้อง การผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยน ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่า “ จำกัดในทรัพยากร แต่ไม่จำกัดในความต้องการของมนุษย์ ” จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสถาบันและกลไก ของระบบเศรษฐกิจ

4 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร ทำให้ได้คำตอบ ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด บริโภคอะไร จำนวนเท่าใด แลกเปลี่ยนอย่างไร เป็นวิชาการมากกว่าวิชาชีพ จุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อม เป็น งานกว้าง ไม่ใช่เข้าใจเฉพาะบริษัท / หน่วย ผลิต คณิตศาสตร์ สถิติ => เป็นเครื่องมือในการ ทำความเข้าใจ

5 เศรษฐศาสตร์ทำอะไรได้ บ้าง แก้ไขปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ : ความยากจน ทรัพยากรน้อย ≠ ยากจน จัดสรรทรัพยากรไม่ถูกทาง = ยากจน คำตอบเกี่ยวกับการแจกจ่ายทรัพยากร ในสังคม การเจริญเติบโตเท่าใด ความเท่าเทียมอย่างไร นำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีความ ผาสุก

6 ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคน ไทย ( ร้อยละของรายได้ รวมทั้งประเทศ ) กลุ่ม ชั้น รายได้ ปี พ. ศ. 25 29 25 31 25 33 25 35 25 37 25 39 25 41 25 43 25 45 25 47 25 49 รวยสุด 20% 55. 9 54. 4 57. 0 59. 0 57. 2 56. 5 56. 1 57. 5 55. 9 54. 9 56. 5 กลุ่มที่ 4 20. 0 20. 6 19. 5 18. 9 19. 7 19. 9 19. 8 20. 1 20. 2 20. 1 กลุ่มที่ 3 12. 1 12. 4 11. 7 11. 1 11. 7 11. 8 12. 0 11. 5 12. 1 12. 4 12. 2 กลุ่มที่ 2 7.78.07.57.17.47.67.87.37.78.07.7 จนสุด 20% 4.44.64.34.04.14.24.33.94.24.53.5 รวยสุด / จนสุด 12. 8 11. 9 13. 3 14. 9 14. 1 13. 5 13. 1 14. 5 13. 2 12. 1 15. 9

7 รูปที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคนไทย ( ร้อยละของรายได้รวมทั้ง ประเทศ )


ดาวน์โหลด ppt วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง. วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google