งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก
ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มกราคม 2550

2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
แนวปฏิบัติของคณะฯ ระดมสมอง การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

4 จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน
รหัส จำนวน รับเข้า จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน ไม่มาลง ทะเบียน ลาออก ตกออก ย้ายคณะ รวม คิดเป็น% 46 853 32 89 52 1 174 20.40 47 941 43 110 41 2 196 20.83 48 1006 18 38 104 10.34 ข้อมูลจากทะเบียนกลาง สำรวจเมื่อจบภาคการศึกษา 2/2548 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

5 จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 แยกตามภาควิชา
โปรดดูรายละเอียดในตารางเอกสารประกอบวาระฯ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

6 ผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2549 (จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 3,152 คน)
ผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2549 (จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 3,152 คน) ช่วงคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 258 8.19 434 13.77 2,460 78.04 ( 8.19 % ) ( % ) 2.00 – ( % ) 21.96 % การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ( ภาคการศึกษา1/2549)
ชั้นปี สถานภาพ จำนวน คิดเป็นร้อยละ ปี 1 ( 892 คน) Critical 435 48.77 ปี 2 – 5 ( 2,245 คน) รอพินิจ ครั้งที่ 1 67 2.98 รอพินิจ ครั้งที่ 2 119 5.30 รอพินิจ ครั้งที่ 3 13 0.58 ตกออก 53 2.36 ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

8 จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ( ภาคการศึกษา1/2549)
ชั้นปีที่ 1 ปกติ % ( 457 คน ) Critical % ( 435 คน ) ปกติ % ( 1,993 คน ) ชั้นปีที่ 2 - 5 รอพินิจ 8.86 % ( 199 คน ) ตกออก 2.36 % ( 53 คน ) การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

9 แนวปฏิบัติของคณะฯ ในการช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก และมีผลการเรียนอ่อน
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

10 2/2534 กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือนักศึกษา
1. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2534 กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือนักศึกษา 2/2534 2. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2537 ให้จัดโครงการสอนเสริมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ 3. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2539 เสนอแนวทางแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 4. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2540 ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็น 2 สาย คือสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

11 5. การทบทวนเกรด 6. การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 7. การให้บริการวิดีโอบันทึกการสอนผ่านเว็บไซต์ 8. โครงการพี่ติวน้อง 9. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

12 ระดมสมอง €  ?   €  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/ วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก

13


ดาวน์โหลด ppt การช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google