งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550

2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ข้อมูลประกอบการพิจารณา แนวปฏิบัติของคณะฯ ระดมสมอง

3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ข้อมูลประกอบการพิจารณา

4 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก นักศึก ษา รหัส จำนว น รับเข้ า จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน ไม่มา ลง ทะเบี ยน ลา อ อ ก ตก ออ ก ย้าย ค ณะ รวม คิด เป็น % 46 85 3 32 8989 521 17 4 20. 4 0 47 94 1 43 110110 412 19 6 20. 8 3 48 10 0 6 18 3838 480 10 4 10. 3 4 จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน ข้อมูลจากทะเบียนกลาง สำรวจเมื่อจบ ภาคการศึกษา 2/2548

5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 แยกตามภาควิชา โปรดดูรายละเอียดในตารางเอกสารประกอบวาระฯ

6 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2549 ( จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 3,152 คน ) 0.00-1.50 ( 8.19 % ) 1.51-1.99 ( 13.77 % ) 2.00 – 4.00 ( 78.04 % ) ช่วงคะแนน เฉลี่ยสะสม จำนวน นักศึกษา คิดเป็นร้อย ละ 0.00-1.502588.19 1.51-1.9943413.77 2.00-4.002,46078.04 21.96 %

7 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ( ภาคการศึกษา 1/2549 ) ชั้นปีสถานภาพจำนวนคิดเป็น ร้อย ละ ปี 1 ( 892 คน ) Critical43548.77 ปี 2 – 5 ( 2,245 คน ) รอพินิจ ครั้งที่ 1 672.98 รอพินิจ ครั้งที่ 2 1195.30 รอพินิจ ครั้งที่ 3 130.58 ตกออก 532.36 ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549

8 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ( ภาคการศึกษา 1/2549 ) ชั้นปีที่ 1 ปกติ 51.23 % ( 457 คน ) Critical 48.77 % ( 435 คน ) ปกติ 88.78 % ( 1,993 คน ) ชั้นปีที่ 2 - 5 รอพินิจ 8.86 % ( 199 คน ) ตกออก 2.36 % ( 53 คน )

9 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก แนวปฏิบัติของคณะฯ ในการช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก และมีผลการเรียนอ่อน

10 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก 1. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2534 2/2534 2. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2537 3. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2539 4. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2540 กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือ นักศึกษา ให้จัดโครงการสอนเสริมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจำภาควิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็น 2 สาย คือสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

11 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก 5. การทบทวนเกรด 7. การให้บริการวิดีโอบันทึกการสอนผ่านเว็บไซต์ 6. การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 8. โครงการพี่ติวน้อง 9. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

12 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ระดมสมอง  €  €     €  ?

13


ดาวน์โหลด ppt การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google