งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550

2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ข้อมูลประกอบการพิจารณา แนวปฏิบัติของคณะฯ ระดมสมอง

3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ข้อมูลประกอบการพิจารณา

4 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก นักศึก ษา รหัส จำนว น รับเข้ า จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน ไม่มา ลง ทะเบี ยน ลา อ อ ก ตก ออ ก ย้าย ค ณะ รวม คิด เป็น % จำนวนนักศึกษาสูญหายกลางคัน ข้อมูลจากทะเบียนกลาง สำรวจเมื่อจบ ภาคการศึกษา 2/2548

5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 แยกตามภาควิชา โปรดดูรายละเอียดในตารางเอกสารประกอบวาระฯ

6 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2549 ( จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 3,152 คน ) ( 8.19 % ) ( % ) 2.00 – 4.00 ( % ) ช่วงคะแนน เฉลี่ยสะสม จำนวน นักศึกษา คิดเป็นร้อย ละ , %

7 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ( ภาคการศึกษา 1/2549 ) ชั้นปีสถานภาพจำนวนคิดเป็น ร้อย ละ ปี 1 ( 892 คน ) Critical ปี 2 – 5 ( 2,245 คน ) รอพินิจ ครั้งที่ รอพินิจ ครั้งที่ รอพินิจ ครั้งที่ ตกออก ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549

8 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ( ภาคการศึกษา 1/2549 ) ชั้นปีที่ 1 ปกติ % ( 457 คน ) Critical % ( 435 คน ) ปกติ % ( 1,993 คน ) ชั้นปีที่ รอพินิจ 8.86 % ( 199 คน ) ตกออก 2.36 % ( 53 คน )

9 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก แนวปฏิบัติของคณะฯ ในการช่วยเหลือนักศึกษาสถานภาพตกออก และมีผลการเรียนอ่อน

10 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก 1. มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2534 2/ มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/ มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/ มติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2540 กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือ นักศึกษา ให้จัดโครงการสอนเสริมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจำภาควิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็น 2 สาย คือสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

11 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก 5. การทบทวนเกรด 7. การให้บริการวิดีโอบันทึกการสอนผ่านเว็บไซต์ 6. การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 8. โครงการพี่ติวน้อง 9. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

12 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2550 วาระ 1.1 การช่วยเหลือนักศึกษาตกออก ระดมสมอง  €  €     €  ?

13


ดาวน์โหลด ppt การช่วยเหลือนักศึกษา สถานภาพตกออก ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 9 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google