งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07

2 หัวข้อนำเสนอ 1  วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ  แผนการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน  ประโยชน์ที่ได้รับ  สรุปผลการดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2  ศึกษาโอเพนซอร์สและแก้ไขโค้ดของ โอเพนซอร์สตามความ ต้องการของตนได้  พัฒนาในส่วนของการเข้าระบบโดยใช้ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ได้  พัฒนาปฏิทินและตารางนัดหมายเพื่อให้ ใช้งานได้จริงระหว่าง บุคคลในองค์กรเดียวกัน

4 ขอบเขตของโครงการ 3  มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดย บุคลากรในองค์กร  มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ  สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่ม บุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ  สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

5 แผนการดำเนินงาน 4

6 ผลการดำเนินงาน 5  Zimbra ที่เป็นภาษาไทย รูปที่ 1 Zimbra ภาษาไทย

7 ผลการดำเนินงาน 6 ทดลองใช้งาน Zimbra รูปที่ 2 ทดลองใช้งาน zimbra

8 ผลการดำเนินงาน 7 ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar รูปที่ 3 ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar

9 ผลการดำเนินงาน 8 เชื่อมต่อกับ LDAP ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปที่ 4 การเชื่อมต่อกับ LDAP กำหนดค่า LDAP filter : (uid=%u), LDAP search base : o=kku

10 ผลการดำเนินงาน 9 ตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถใช้งาน ร่วมกันได้หรือไม่ รูปที่ 5 ตรวจสอบการใช้ งานของ LDAP

11 ผลการดำเนินงาน 10 การเชื่อมต่อสำเร็จและใช้งาน LDAP ได้ รูปที่ 6 การเชื่อมต่อ สำเร็จ

12 11 ปัญหาในการใช้งาน LDAP เมื่อเข้าใช้งานจริงโดยการใส่ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่าน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข แนวทางการแก้ไข แก้ปัญหาโดยการนำเข้าไฟล์ ผู้ใช้งานจากภายนอก ตามกำหนดรูปแบบของ Zimbra

13 12 ปัญหาการนำเข้าปฏิทิน Google เมื่อทำการติดตั้ง Zimbra ที่ server เรียบร้อยแล้ว ได้ทดสอบนำเข้าปฏิทินของ Google แต่ไม่สามารถนำเข้าได้ โดยมีข้อความ เตือนว่า ไม่รู้จัก URL  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข แนวทางการแก้ไข จะต้องมีการตั้งค่า proxy ให้กับ zimbra จึงสามารถนำเข้าปฏิทิน Google ได้

14 13 วีดีโอสาธิต การใช้งาน

15 13

16 ประโยชน์ที่ได้รับ 14  ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์ หรือประชุมร่วมกัน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว  ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการ นัดหมายระหว่าง บุคคล

17 สรุปผลการดำเนินการ 15  มีระบบบริการปฏิทินและตารางนัด หมายภาษาไทย  สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เดียวกับอีเมลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้  เหมาะที่จะนำไปใช้งานกับงานที่เป็น องค์กร

18 ข้อเสนอแนะ 16  Zimbra เป็นโอเพนซอร์สซึ่งสามารถ นำไปใช้งานและ พัฒนาต่อยอดได้อย่างเสรี  พัฒนาให้มีการแจ้งเตือนได้หลาย ช่องทาง

19 17 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google