งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
หมายเลขโครงการ COE บริการปฏิทินและตารางนัดหมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ.วนิดา แก่นอากาศ รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผู้จัดทำ 1. นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติ รหัส นางสาวจุฬีลักษณ์ พละมาตย์ รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาโอเพนซอร์สและแก้ไขโค้ดของโอเพนซอร์สตามความ ต้องการของตนได้ พัฒนาในส่วนของการเข้าระบบโดยใช้ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ได้ พัฒนาปฏิทินและตารางนัดหมายเพื่อให้ใช้งานได้จริงระหว่าง บุคคลในองค์กรเดียวกัน

4 ขอบเขตของโครงการ มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยบุคลากรในองค์กร
มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยบุคลากรในองค์กร มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่มบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

5 แผนการดำเนินงาน

6 ผลการดำเนินงาน Zimbra ที่เป็นภาษาไทย รูปที่ 1 Zimbra ภาษาไทย

7 ผลการดำเนินงาน ทดลองใช้งาน Zimbra รูปที่ 2 ทดลองใช้งาน zimbra

8 ผลการดำเนินงาน ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar

9 ผลการดำเนินงาน เชื่อมต่อกับ LDAP ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดค่า LDAP filter : (uid=%u) , LDAP search base : o=kku

10 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่
รูปที่ 5 ตรวจสอบการใช้งานของ LDAP

11 ผลการดำเนินงาน การเชื่อมต่อสำเร็จและใช้งาน LDAP ได้
รูปที่ 6 การเชื่อมต่อสำเร็จ

12 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการใช้งาน LDAP เมื่อเข้าใช้งานจริงโดยการใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แนวทางการแก้ไข แก้ปัญหาโดยการนำเข้าไฟล์ผู้ใช้งานจากภายนอก ตามกำหนดรูปแบบของ Zimbra

13 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการนำเข้าปฏิทิน Google เมื่อทำการติดตั้ง Zimbra ที่ server เรียบร้อยแล้ว ได้ทดสอบนำเข้าปฏิทินของ Google แต่ไม่สามารถนำเข้าได้ โดยมีข้อความเตือนว่า ไม่รู้จัก URL แนวทางการแก้ไข จะต้องมีการตั้งค่า proxy ให้กับ zimbra จึงสามารถนำเข้าปฏิทิน Google ได้

14 วีดีโอสาธิตการใช้งาน

15

16 ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์หรือประชุมร่วมกัน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์หรือการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการนัดหมายระหว่าง บุคคล

17 สรุปผลการดำเนินการ มีระบบบริการปฏิทินและตารางนัดหมายภาษาไทย
สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกับอีเมลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ เหมาะที่จะนำไปใช้งานกับงานที่เป็นองค์กร

18 ข้อเสนอแนะ Zimbra เป็นโอเพนซอร์สซึ่งสามารถนำไปใช้งานและ พัฒนาต่อยอดได้อย่างเสรี พัฒนาให้มีการแจ้งเตือนได้หลายช่องทาง

19 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google