งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนวิธี (Algorithm). ขันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (Algorithm) เป็นการ เขียนลำดับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถเข้าใจได้ง่ายและทำตามได้สะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนวิธี (Algorithm). ขันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (Algorithm) เป็นการ เขียนลำดับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถเข้าใจได้ง่ายและทำตามได้สะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนวิธี (Algorithm)

2 ขันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (Algorithm) เป็นการ เขียนลำดับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถเข้าใจได้ง่ายและทำตามได้สะดวก เช่น ลำดับขั้นตอนในการพับกระดาษแผ่นสีเลียมให้ เป็นนกดังภาพ

3

4 จากขันตอนวิธีในการพับกระดาษ นำมาขยาย ขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นโดยกำหนดสัญลักษณ์หรือ ข้อความไวยกรณ์ (Syntax) และอธิบาย ความหมายไวยกรณ์นั้นไว้ (Semantic) เพื่อให้ เกิดความเข้าใจกันในระหว่างผู้ปฏิบัติ ดังตัวอย่าง

5

6

7 ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1. แบบแถวลำดับ (Array) 2. แบบรายการโยง (Link List) นอกจากนี้ยังข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ การค้นหาข้อมูลทำได้หลาย วิธี เช่น การค้นหาแบบเส้นตรง การค้นหาแบบไบ นารี เป็นต้น

8 การค้นหาแบบเส้นตรง (Liner Search) เป็นการ ค้นหาแบบเรียงลำดับข้อมูลตั้งแต่ต้นแฟ้มไป จนกว่าจะพบข้อมูล ประสิทธิภาพในการค้นหา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อมูลว่าอยู่ที่ใด ถ้าอยู่ ต้นแฟ้มก็พบได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าอยู่ท้ายแฟ้ม ก็ต้องใช้เวลาในการค้นหามาก

9

10

11

12

13

14 การค้นหาแบบไบนารี (Binary Search) เป็น การค้นหาโดยการแย่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน แล้วเริ่มการค้นหาจากตรงกลาง (Divide and Conquer) โดยนำค่าที่ต้องการไปเปรียบเทียบ ข้อมูลด้านซ้ายและด้านขวา ถ้าข้อมูลด้านซ้าย น้อยกว่าค่าที่ต้องการก็ไปค้นทางด้านขวา การ ค้นหาแบบนี้ต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไป มากกว่าก่อน สามารถหาได้เร็วกว่าการค้นแบบ เส้นตรง

15 การเรียงลำดับ (Sorting) เป็นวานสำคัญในการ แสดงผล การทำรายงานตามแบบฟอร์มหรือ ตารางต่างๆ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ จะไม่เรียงลำดับไว้ก่อนเพราะข้อมูลรับเข้าไม่ แน่นอน ข้อมูลที่รับเข้ามาก่อนจะเก็บใน ฐานข้อมูลก่อนเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ดังนั้นในการแสดงผลจึงต้องเรียงลำดับข้อมูล ควบคู่ไปด้วย วิธีเรียงลำดับข้อมูลที่นิยมใช้กันมากมี 2 วิธี คือ 1. Bubble Sort 2. Quick Sort

16 Bubble Sort เป็นขั้นตอนวิธีที่นำค่าตัวเลขตัวที่ 1 ด้านซ้ายไปเปรียบเทียบกับตัวเลขตัวที่อยู่ ถัดไปด้านขวา ถ้าตัวเลขตัวที่สองมีค่ามากกว่า ตัวเลขให้เลื่อนตัวแรกไปเปรียบเทียบกับตัว ถัดไปอีก ถ้าตัวเลขด้านขวามีค่าน้อยกว่าตัวเลข ด้านซ้ายให้สลับที่แล้วนำตัวเลขด้านขวาไป เปรียบเทียบกับตัวด้านขวาอีก หากเปรียบเทียบ ไปจนหมดแถวลำดับแล้วนำตัวเลขด้านขวาไป เปรียบเทียบกับตัวด้านขวาอีก เปรียบเทียบไป จนหมดแถวตัวเลขแล้วย้อนกลับมาด้านซ้ายสุด นำตัวเลขที่สองไปเปรียบเทียบกับตัวเลข ด้านขวาอีก ทำไปจนครบตัวเลขทั้งหมด

17

18

19 Quick Sort เป็นวิธีที่เรียงลำดับที่เร็วกว่าการ เรียงลำดับแบบ Bubble Sort โดยการจับคู่ ตัวเลขในตำแหน่งหัวและตำแหน่งท้ายซึ่งก็คือ ตัวแรก และตัวสุดท้ายมาเปรียบเทียบกัน ถ้า ตัวเลขตัวสุดท้ายน้อยกว่าตัวแรกให้สลับที่กัน แล้วเลื่อนตำแหน่งเข้าหากันพร้อมกับ เปรียบเทียบต่อไปดังภาพ

20

21

22

23

24

25 โปรแกรมประยุกต์ส่วนมากจะทำงานโดยอ่านและ บันทึกจากหน่วยเก็บ เช่น จากฮาร์ดดิสก์ ข้อมูล ในหน่วยเก็บจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม (File) เป็นต้น ดังนั้นภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษาจึงสามารถ ทำงานกับแฟ้มได้ แฟ้มข้อมูลมีหลายชนิดได้แก่ 1. แฟ้มชนิดข้อความ (Text File) เป็นแฟ้มที่แบ่ง ข้อมูลแต่ละชุดออกเป็นแถว แต่ละ แถวมี ความยาวที่ต่างกัน และเขตข้อมูลจะถูกคั่นด้วย เครื่องหมายหลัก เช่น จุลภาค (,) แท็บ (Tab) เป็นต้น 2. แฟ้มชนิด Binary File ใช้เก็บข้อมูลหลายชนิด เช่น แฟ้มตารางคำนวณ ข้อมูลภาพ เอกสาร แฟ้มเสียง และอื่นๆ แฟ้มเหล่านี้จะบันทึกข้อมูล เป็นบล็อก ซึ่งผันแปลไปตามขนาดของภาษา และฟังก์ชันในการเข้าถึง

26 การแสดงกราฟิก (Graphic) ในคอมพิวเตอร์มี สองประเภทคือ กราฟิกที่สร้างเป็นภาพหยาบๆ ในโปรแกรม เช่น การลากเส้นตรง (Line) สร้าง กล่อง (Box) ลากเส้นโค้ง (Curve) วงกลม (Cycle) เป็นต้น คำสั่งเหล่านี้คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างภาพขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ กราฟิก อีกประเภทหนึ่งคือ กราฟิกที่เกิดจากการวาดภาพ เป็นวัตถุในเครื่องมือ เช่น ฟอร์ม (Form) เป็นต้น

27


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนวิธี (Algorithm). ขันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (Algorithm) เป็นการ เขียนลำดับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถเข้าใจได้ง่ายและทำตามได้สะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google