งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบการเงินตามแนวคิดการบริหาร และต้นทุนจริง 3. งบการเงินตามแนวความคิดต้นทุน ด้านการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบการเงินตามแนวคิดการบริหาร และต้นทุนจริง 3. งบการเงินตามแนวความคิดต้นทุน ด้านการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบการเงินตามแนวคิดการบริหาร และต้นทุนจริง 3

2 งบการเงินตามแนวความคิดต้นทุน ด้านการบริหาร

3 INPUT PROCESS OUTPUT

4 วัตถุดิบทางตรง (Direct material) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labour) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overheads) งานระหว่างทำ (Work in process) สินค้าสำเร็จรูป (Goods) ขาย ต้นทุนขาย INPUT PROCESS OUTPUT

5 แนวคิดต้นทุนจริง มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อแสดงต้นทุนการผลิตจริงของบริษัท หรือ ไว้สำหรับแสดงงบกำไรขาดทุนเพื่อแสดงผล การดำเนินงานที่แท้จริง Actual Costs

6 ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนวัตถุดิบ ใบสรุป ค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนขายขาย ค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร กำไรขาดทุน กำไรสะสม ทะเบียนค่าแรง คุมยอดวัตถุดิบ วัตถุดิบ ทางตรง ทางอ้อม คุมยอดค่าแรง ค่าแรง ทางตรง ทางอ้อม คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต วัตถุดิบทางอ้อม ต้นทุนผลิต ค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น คุมยอดงานระหว่างทำ คุมยอดวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป คุมยอดค่าแรง คุมยอดค่าใช้จ่าย การผลิต คุมยอดสินค้าสำเร็จรูป คุมยอด ต้นทุน งานระหว่าง ขาย ทำ

7 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ งบกำไรขาดทุนแสดงผลการดำเนินงาน จริง งบกำไรขาดทุนนั้นควรแยกแสดงรายการประกอบด้วย รายได้ ว่า ระหว่างงวดเกิดขึ้นเท่าไร และรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องแยกส่วน ระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้แสดงสัดส่วนระหว่างต้นทุนเพื่อการ ผลิต และค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อการขายและบริหารให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปโดยราบรื่น และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เพื่อให้นักบริหาร สามารถประเมินประสิทธิภาพการสร้างรายได้ และประสิทธิภาพรายจ่าย ต่างๆ ที่จ่ายออกไปเมื่อเทียบความคุ้มค่าในการก่อให้เกิดรายได้

8 ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และงบ กำไรขาดทุนจริง

9 ธุรกิจผลิตและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ ข้อมูลการปลูกพริกยักษ์ ชนิดปลอดสารพิษของ บริษัท ไร้สารพิษ จำกัด

10

11

12 ธุรกิจการผลิตสินค้ามี สินค้าคงเหลือ อุตสาหกรรมการผลิตไวน์องุ่น ซึ่งมีงานระหว่างต้นงวด และ ปลายงวด โดยงานระหว่างทำ ต้นงวดและปลายงวดคือไวน์ที่ กำลังหมักอยู่ ยังไม่ได้บรรจุ ขวด

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt งบการเงินตามแนวคิดการบริหาร และต้นทุนจริง 3. งบการเงินตามแนวความคิดต้นทุน ด้านการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google