งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการ ผลิตตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนมาประกอบ กันจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป  ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการ ผลิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการ ผลิตตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนมาประกอบ กันจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป  ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการ ผลิต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการ ผลิตตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนมาประกอบ กันจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป  ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการ ผลิต 2

3  ใช้แสดงลำดับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ เป็นวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป  สัญลักษณ์ที่ใช้จะมี หมายถึง Operation หมายถึง Inspection 3

4  แสดงการไหลในกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นจนจบเป็นผลิตภัณฑ์  สัญลักษณ์ที่ใช้ หมายถึง Operation หมายถึง Inspection หมายถึง Delay หมายถึง Transportation หมายถึง Storage  ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนมากกว่า OPC 4

5  แบ่งเป็น 3 ประเภท  Material Type  Man Type  Machine Type 5 ใช้แผนภูมินี้ในการปรับปรุงวิธีการผลิต ใช้แผนภูมินี้ในการปรับปรุงวิธีการผลิต E C R S 5W1H

6  ใช้แสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ผ่านเครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อ ทำการผลิต จำนวนที่ผลิต ได้ต่อ ชม.  Route Sheet 1 ใบใช้กับ 1 ชิ้นส่วน  ข้อมูลจาก Route Sheet นำไปพิจารณา วางแผนด้านต่างๆ  เลือกซื้อเครื่องจักร  พิจารณาจำนวนเครื่องจักรและคนงาน  ระบบการผลิตและแผนผัง 6

7  แสดงการทำงานของมือทั้งสองของ คนงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  สัญลักษณ์ที่ใช้ หมายถึง Transportation หมายถึง Operation  ใช้ในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงการ ทำงานในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน  พยายามให้มือทั้งสองเกิดอรรถประโยชน์ สูงสุด 7

8  แสดงการทำงานหลายกิจกรรมพร้อมๆกัน  สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำจัด ขั้นตอนที่สูญเปล่า  ช่วยในการจัดสรรกำลังคนและเครื่องจักร 8

9  แสดงเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานของ ขั้นตอน ต่างๆให้สำเร็จ  ใช้ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร  ใช้ในการวางแผนการผลิต  PERT, CPM 9

10  แสดงค่าความหนาแน่นของการไหล (Density หรือ Intensity Flow) ระหว่างแผนก  ค่า Intensity จะบ่งบอกถึงความใกล้ชิด ระหว่างแผนก  หน่วยของ Intensity เช่น จำนวนเที่ยวต่อ วัน 10

11  แสดงขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ หลายๆชนิดลงบนแผนภูมิเดียวกัน  สามารถเห็นขั้นตอนการผลิตของทุกๆ ผลิตภัณฑ์  การนำไปใช้คือการพยายามจัดลำดับ ของขั้นตอน การผลิตให้เกิดเส้นที่วกวนน้อยที่สุด 11

12  การบันทึกข้อมูลต่างๆลงในแผนภูมิที่ เหมาะสมจะสามารถช่วยในการ ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตได้  ในการออกแบบแผนผังควรใช้ข้อมูล ที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว 12


ดาวน์โหลด ppt 1.  ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการ ผลิตตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนมาประกอบ กันจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป  ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการ ผลิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google