งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการ วิเคราะห์โครงสร้าง Finite Elements Analysis ( FEA ) เป็น เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์ปัญหา ทางวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพวัตถุหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการ วิเคราะห์โครงสร้าง Finite Elements Analysis ( FEA ) เป็น เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์ปัญหา ทางวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพวัตถุหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการ วิเคราะห์โครงสร้าง Finite Elements Analysis ( FEA ) เป็น เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์ปัญหา ทางวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพวัตถุหรือ โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากมีแรงมา กระทำ

2

3

4 หลักการของ FEA การวิเคราะห์แรงเค้น (Stress) ที่กระทำกับวัตถุ โดยมีการใช้ค่า ความแข็ง (Stiffness) เพื่อเป็น ตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของบริเวณที่มีแรงมา กระทำ (Node) F = kx โดย k = Stiffness F = แรงที่มากระทำ x = ตำแหน่งที่ เปลี่ยนไป เมื่อถูกแรงมากระทำ

5 การใช้คอมพิวเตอร์ในการ วิเคราะห์ FEA 1. การเตรียมข้อมูลสำหรับตัวแบบ ( Model ) ก่อนถูก กระทำ (Preprocessing) 2. วิเคราะห์แบบ 3. พิจารณาดูผลที่เกิดขึ้นหลังถูก กระทำ (Postprocessing)

6

7

8

9 ตัวอย่าง โปรแกรม FEA 3D FEA 3 DIMENTIO N

10 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน อุตสาหกรรม CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING NC : Numerical Control Machine การควบคุมด้วยคำสั่งเชิงตัวเลข การสั่งงาน หรือ โปรแกรมให้เครื่องมือทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยคำสั่งที่เขียนในลักษณะ ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่าง ๆ

11 เทคโนโลยี NC งานวาดแบบ งานประกอบชื้นส่วน งานตรวจคุณภาพชื้นงาน เช่น การตัด การ เจาะ การกลึง ที่เป็นโลหะเป็นหลัก

12

13 ส่วนประกอบ ของ NC ชุดคำสั่ง หน่วยควบคุมเครื่องมือ

14

15 ชุดคำสั่ง คำสั่งแต่ละขั้นตอนเพื่อบอกให้เครื่องมือทำงาน โดยการเขียนคำสั่ง

16 หน่วยควบคุม

17 รายละเอียดของ ส่วนควบคุม เครื่องอ่านเทป รับคำสั่งเข้า เพื่อให้ทำงานตามขั้นตอน ช่องสัญญาณควบคุม ติดต่อกับ อุปกรณ์ควบคุม Sequence Controls จัดลำดับ การทำงานของส่วน ต่างๆของหน่วยควบคุม

18 ช่องสัญญาณ ควบคุม Sequence Control

19 การวางแผนใช้ เครื่อง NC การวางแผน เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้เครื่อง NC พิมพ์คำสั่งไปยังเครื่องเขียนเทป เพื่อแปลงคำสั่งให้เป็นรหัส ตรวจเช็คคำสั่ง โดยทดลองทำงาน ขั้นตอนการผลิต

20 ภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน NC คำสั่งเกี่ยวกับรูปทรง คำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ( point to point, contour ) คำสั่งที่เขียนแบบโดยทั่วไป ใช้ ควบคุมเฉพาะที่ คำสั่งอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกใน การสร้างงาน

21 งาน NC


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการ วิเคราะห์โครงสร้าง Finite Elements Analysis ( FEA ) เป็น เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์ปัญหา ทางวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพวัตถุหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google