งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 Quantitative Analysis for Management (Tenth Edition) BARRY RENDER RALPH M. STAIR, JR. MICHAEL E. HANNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 Quantitative Analysis for Management (Tenth Edition) BARRY RENDER RALPH M. STAIR, JR. MICHAEL E. HANNA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 Quantitative Analysis for Management (Tenth Edition) BARRY RENDER RALPH M. STAIR, JR. MICHAEL E. HANNA

3 3 Contents Chapter –Introduction to Quantitative Analysis Chapter –Probability Concepts and Applications Chapter –Decision Analysis

4 4 Contents Chapter –Regression Models Chapter –Forecasting Chapter –Inventory Control Models

5 5 Contents Chapter –Linear Programming Models : Graphical and Computer Methods Chapter –Linear Programming Modeling Applications with Computer Analysis in Excel and QM for Windows

6 6 Contents Chapter –Linear Programming : The Simplex Method Chapter –Transportation and Assignment Models

7 7 Contents Chapter –Integer Programming, Goal Programming and Nonlinear Programming Chapter –Network Models Chapter –Project Management

8 8 Contents Chapter –Waiting Lines and Queuing Theory Models Chapter –Simulation Modeling Chapter –Markov Analysis Chapter –Statistical Quality Control

9 9 Chapter 6 Inventory Control Models

10 10 ประเภทของสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปวัตถุดิบ สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้าที่อยู่ ระหว่างการผลิต สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้า สำเร็จรูป สินค้าคงคลังที่อยู่ในระหว่างการกระจาย สินค้า สินค้าคงคลังสำหรับการซ่อมบำรุง

11 11 เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการ สั่งซื้อ เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต เพื่อเป็นปรับความต้องการที่เป็นฤดูกาล เพื่อการเก็งกำไร

12 12 ประเภทของต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนในการสั่งผลิต ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนที่เกิดจากของขาดแคลน

13 13 วัตถุประสงค์ของการบริหาร สินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองและรักษาระดับการ ให้บริการแก่ลูกค้า (Satisfy Service Level) เพื่อควบคุมต้นทุนบริหารสินค้าคงคลังให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Inventory Cost)

14 14 แนวทางในการบริหารสินค้าคง คลัง กรณีข้อมูลความต้องการเป็นอิสระ (Independent Demand) กรณีข้อมูลความต้องการไม่เป็นอิสระ (Dependent Demand)

15 15 กรณีข้อมูลความต้องการไม่เป็น อิสระ การวางแผนความ ต้องการวัสดุ (MRP)

16 16 กรณีข้อมูลความต้องการเป็น อิสระ ความต้องการ เป็นอิสระและ ค่อนข้าง แน่นอนหรือ คงที่ ความ ต้องการเป็น อิสระและไม่ คงที่ ABC Analysis

17 17 ABC Analysis

18 18 การจัดลำดับความสำคัญของ สินค้าคงคลัง การแบ่งประเภทสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC ( ABC Classification ) กลุ่มสินค้ามูลค่าในการใช้ / สั่งซื้อ ปริมาณสินค้าคง คลังทั้งหมด A 70 – 80 % แรกของ มูลค่า % B % ถัดมาของ มูลค่า 30 – 40 % C 3 – 5 % สุดท้ายของ มูลค่า %

19 19 Class A Class B Class CPercent of Inventory Values of Inventory

20 20 ขั้นตอนการจัดลำดับสำคัญ ( ABC Analysis ) จัดทำข้อมูลสินค้าคงคลังโดยมี รายละเอียดเป็นจำนวนที่สั่งซื้อต่อปีและ ราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลังแต่ละ ชนิด คำนวณหามูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลัง แต่ละชนิดที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น จัดเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับของมูลค่า ในการซื้อสินค้าคงคลังจากมากไปหา น้อย

21 21 ขั้นตอนการจัดลำดับสำคัญ ( ABC Analysis ) หาค่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยสะสมใน แต่ละชนิดของสินค้าคงคลังจำนวนมูลค่า การซื้อสะสม นำเอาค่าเปอร์เซ็นต์มาเขียนกราฟ แล้ว แบ่งชนิดของสินค้าคงคลังเป็นชนิด A และ B และ C ตามความเหมาะสม

22 22 ลำดับรายการจำนวนที่ใช้ ต่อปี ( ชิ้น ) ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) 1DD1, EE FF2, GG HH1, JJ KK2, LL MM NN รวม 8,150

23 23 ลำดับรายการจำนวนที่ ใช้ต่อปี ( ชิ้น ) ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) มูลค่า ( บาท ) 1DD1, ,000 2EE ,200 3FF2, ,000 4GG ,000 5HH1, ,000 6JJ600159,000 7KK2, ,000 8LL ,050 9MM NN รวม 8,15027,9038.5

24 24 การเรียงลำดับจากมูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังจาก มากไปหาน้อย ลำดับรายการจำนวนที่ใช้ ต่อปี ( ชิ้น ) ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) มูลค่า ( บาท ) 2EE ,200 1DD1, ,000 3FF2, ,000 4GG ,000 5HH1, ,000 6JJ600159,000 7KK2, ,000 8LL ,050 9MM NN รวม 8,15027,9038.5

25 25 ลำ ดับ รายก าร จำนวน ที่ใช้ต่อ ปี ( ชิ้น ) ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) มูลค่า ( บาท ) % ของ รายการ สินค้า % สะสม กลุ่ม 2EE , A 1DD1, , A 3FF2, , B 4GG , B 5HH1, , B 6JJ600159, C 7KK2, , C 8LL , C 9MM C 10NN C รวม 8,15027, ผลการจัดกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC

26 26 การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 Quantitative Analysis for Management (Tenth Edition) BARRY RENDER RALPH M. STAIR, JR. MICHAEL E. HANNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google