งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Production Chart. 2 Assembly Chart ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ชิ้นส่วนประกอบจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วน สำเร็จรูป ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Production Chart. 2 Assembly Chart ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ชิ้นส่วนประกอบจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วน สำเร็จรูป ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Production Chart

2 2 Assembly Chart ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ชิ้นส่วนประกอบจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วน สำเร็จรูป ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการผลิต

3 3 Operation Process Chart Outline Process Chart ใช้แสดงลำดับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เป็น วัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ใช้แสดงลำดับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เป็น วัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สัญลักษณ์ที่ใช้จะมี สัญลักษณ์ที่ใช้จะมี หมายถึง Operation หมายถึง Operation หมายถึง Inspection หมายถึง Inspection

4 4 Flow Process Chart แสดงการไหลในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น จนจบเป็นผลิตภัณฑ์ แสดงการไหลในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น จนจบเป็นผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ที่ใช้ สัญลักษณ์ที่ใช้ หมายถึง Operation หมายถึง Operation หมายถึง Inspection หมายถึง Inspection หมายถึง Delay หมายถึง Delay หมายถึง Transportation หมายถึง Transportation หมายถึง Storage หมายถึง Storage ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนมากกว่า OPC ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนมากกว่า OPC

5 5 แบ่งเป็น 3 ประเภท แบ่งเป็น 3 ประเภท Material Type Material Type Man Type Man Type Machine Type Machine Type ใช้แผนภูมินี้ในการปรับปรุงวิธีการผลิต ใช้แผนภูมินี้ในการปรับปรุงวิธีการผลิต E C R S 5W1H

6 6 Routing Sheet Production Work Order ใช้แสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องจักร ใช้แสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้ set up time จำนวนที่ผลิต ได้ต่อ ชม. Route Sheet 1 ใบใช้กับ 1 ชิ้นส่วน Route Sheet 1 ใบใช้กับ 1 ชิ้นส่วน ข้อมูลจาก Route Sheet นำไปพิจารณา วางแผนด้านต่างๆ ข้อมูลจาก Route Sheet นำไปพิจารณา วางแผนด้านต่างๆ เลือกซื้อเครื่องจักร เลือกซื้อเครื่องจักร พิจารณาจำนวนเครื่อจักรและคนงาน พิจารณาจำนวนเครื่อจักรและคนงาน ระบบการผลิตและแผนผัง ระบบการผลิตและแผนผัง

7 7 แสดงการทำงานของมือทั้งสองของคนงาน ณ แสดงการทำงานของมือทั้งสองของคนงาน ณสถานที่ปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ที่ใช้ สัญลักษณ์ที่ใช้ หมายถึง Transportation หมายถึง Operation ใช้ในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงการทำงาน ในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน ใช้ในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงการทำงาน ในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน พยายามให้มือทั้งสองเกิดอรรถประโยชน์ สูงสุด พยายามให้มือทั้งสองเกิดอรรถประโยชน์ สูงสุด Two Handed Process Chart Left-hand Right-hand Process Chart

8 8 Gang Chart Multiple Activity Chart Man-Machine Chart แสดงการทำงานหลายกิจกรรมพร้อมๆกัน แสดงการทำงานหลายกิจกรรมพร้อมๆกัน สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำจัด ขั้นตอนที่ สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำจัด ขั้นตอนที่สูญเปล่า ช่วยในการจัดสรรกำลังคนและเครื่องจักร ช่วยในการจัดสรรกำลังคนและเครื่องจักร

9 9 Gantt Chart แสดงเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานของ ขั้นตอน แสดงเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานของ ขั้นตอนต่างๆให้สำเร็จ ใช้ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร ใช้ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร ใช้ในการวางแผนการผลิต ใช้ในการวางแผนการผลิต PERT, CPM PERT, CPM

10 10 From-to Chart แสดงค่าความหนาแน่นของการไหล (Density หรือ แสดงค่าความหนาแน่นของการไหล (Density หรือ Intensity Flow) ระหว่างแผนก ค่า Intensity จะบ่งบอกถึงความใกล้ชิด ระหว่างแผนก ค่า Intensity จะบ่งบอกถึงความใกล้ชิด ระหว่างแผนก หน่วยของ Intensity เช่น จำนวนเที่ยวต่อ วัน หน่วยของ Intensity เช่น จำนวนเที่ยวต่อ วัน

11 11 Multiproduct Process Chart แสดงขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ หลายๆชนิดลงบนแผนภูมิเดียวกัน แสดงขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ หลายๆชนิดลงบนแผนภูมิเดียวกัน สามารถเห็นขั้นตอนการผลิตของทุกๆ ผลิตภัณฑ์ สามารถเห็นขั้นตอนการผลิตของทุกๆ ผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้คือการพยายามจัดลำดับของ ขั้นตอน การนำไปใช้คือการพยายามจัดลำดับของ ขั้นตอนการผลิตให้เกิดเส้นที่วกวนน้อยที่สุด

12 12 ข้อควรระวัง การบันทึกข้อมูลต่างๆลงในแผนภูมิที่ เหมาะสมจะสามารถช่วยในการปรับปรุง ขั้นตอนการผลิตได้ การบันทึกข้อมูลต่างๆลงในแผนภูมิที่ เหมาะสมจะสามารถช่วยในการปรับปรุง ขั้นตอนการผลิตได้ ในการออกแบบแผนผังควรใช้ข้อมูลที่ผ่าน การปรับปรุงมาแล้ว ในการออกแบบแผนผังควรใช้ข้อมูลที่ผ่าน การปรับปรุงมาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt 1 Production Chart. 2 Assembly Chart ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ชิ้นส่วนประกอบจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วน สำเร็จรูป ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google