งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การร่วมค้า (Joint Venture). การร่วมค้า การร่วมค้า ( Joint Venture ) หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คนหรือกิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้น ไปร่วมประกอบการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การร่วมค้า (Joint Venture). การร่วมค้า การร่วมค้า ( Joint Venture ) หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คนหรือกิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้น ไปร่วมประกอบการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การร่วมค้า (Joint Venture)

2 การร่วมค้า การร่วมค้า ( Joint Venture ) หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คนหรือกิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้น ไปร่วมประกอบการค้า ชั่วคราว มีขอบเขตจำกัด และตั้งขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยหวังผลกำไรเพื่อนำมา แบ่งกันตามสัญญา ลักษณะคล้ายกับการ เป็นหุ้นส่วนเพียงแต่เป็น การดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราว

3 ประโยชน์ของการร่วมค้า ลดความเสี่ยง เปิดโอกาสในการเปิดดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อรวมความรู้ความสามารถในการ ดำเนินงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประโยชน์ทางกฎหมาย

4 การร่วมค้า รูปแบบการดำเนินงานในกิจการร่วมค้า แบ่งลักษณะการดำเนินงา เป็น 3 ประเภทดังนี้ การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Operations) สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Assets) กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Entries)

5 วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับ การร่วมค้า 1. วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดย เปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการ ร่วมค้า คือ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้า จะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีที่แยก ต่างหากจากการดำเนินการค้า ตามปกติของกิจการ โดยผู้ร่วมค้าที่ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการร่วมค้าจะ เป็นผู้บันทึกรายการค้าทั้งหมดใน สมุดบัญชีของการร่วมค้า

6 วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับ การร่วมค้า 2. วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดย ไม่ได้เปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับ การร่วมค้า คือ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้า จะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีของแต่ ละกิจการที่ร่วมค้าทุกรายการ ไม่มี การแยกการบันทึกบัญชีเป็นอีกชุด หนึ่ง โดยจะมีการแจ้งข้อมูลให้แต่ละ ฝ่ายทราบข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีการ ร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จึงไม่ เหมาะสมกับกิจการร่วมค้าที่มีรายการ ค้าจำนวนมาก

7 วิธีที่ 1 วิธีการบันทึกบัญชี การร่วมค้าโดยเปิดสมุด บัญชีต่างหากสำหรับการ ร่วมค้า บัญชีที่ผู้ร่วมค้าต้องเปิดขึ้นใหม่ มีดังนี้ บัญชีที่เกี่ยวกับการร่วมค้า บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หรือ บัญชีร่วมค้า

8 วิธีที่ 2 วิธีการบันทึกบัญชี การร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุด บัญชีต่างหากสำหรับการ ร่วมค้า บัญชีที่ผู้ร่วมค้ากันต้องเปิดขึ้นใหม่ มี ดังนี้ บัญชีร่วมค้า บัญชีผู้ร่วมค้า

9 ตัวอย่างที่ 1 บันทึกการร่วมค้า - โดยผู้ร่วมค้าแต่ละ รายบันทึกสินค้าแบบสิ้นงวด วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิด สมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดย ไม่ได้เปิดสมุดบัญชีต่างหาก สำหรับการร่วมค้า

10 จากตัวอย่างที่ 1 บันทึกการร่วมค้า - โดยผู้ร่วมค้าแต่ละ รายบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิด สมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดย ไม่ได้เปิดสมุดบัญชีต่างหาก สำหรับการร่วมค้า


ดาวน์โหลด ppt การร่วมค้า (Joint Venture). การร่วมค้า การร่วมค้า ( Joint Venture ) หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คนหรือกิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้น ไปร่วมประกอบการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google