งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241). บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241). บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241)

2 บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 4.2.1 นิวเคลียส 4.2.2 ไซโทพลาซึม 4.2.3 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์ 4.3.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 4.3.2 การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ 4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์ 4.5 การแบ่งเซลล์ 4.5.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 4.5.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชรา ภาพของเซลล์ 4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

3 การแบ่งเซลล์ (Cell division)

4 Meiosis

5 Meiosis  Meiosis แปลว่า การลด (reduction)  เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ของสัตว์ ซึ่งเกิดในวัยเจริญพันธุ์ ของ สิ่งมีชีวิต  โดยพบในอัณฑะ (testes), รังไข่ (ovary),  ในพืชดอกพบในอับเรณู (anther), ออวุล (ovule),  ในพืชไร้ดอกพบใน อับสปอร์ (sporangium)  พบในโคน (cone) ของสนและปรง  เมื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงจะเหลือ โครโมโซมเพียง 1 ชุด (haploid, n)

6 Meiosis: Sexual Reproduction http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/1115/cm1503/meiosis.htm

7

8 Meiosis  มี 2 ขั้นตอน ได้แก่  1. Meiosis - I หรือ Reductional division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก homologous chromosome ออกจากกันมี 5 ระยะย่อย คือ  Interphase- I  Prophase - I  Metaphase - I  Anaphase - I  Telophase - I  2. Meiosis - II หรือ Equational division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก chomatid ออกจากกันมี 4 - 5 ระยะย่อย คือ  Interphase - II ( เซลล์บางชนิดไม่มี )  Prophase - II  Metaphase - II  Anaphase - II  Telophase - II  เมื่อสิ้นสุดการแบ่งจะได้ 4 เซลล์ที่มีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น และเซลล์ ที่ได้เป็นผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน

9 Meiosis I

10 Interphase I  มีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 เท่าตัว หรือมีการ จำลองโครโมโซม อีก 1 ชุด และยังติดกันอยู่ ที่ปมเซนโทรเมียร์  ดังนั้น โครโมโซม 1 ท่อน จึงมี 2 โครมาทิด

11

12 Prophase I  เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุด  มีความสำคัญ ต่อการเกิดวิวัฒนาการ ของ สิ่งมีชีวิตมากที่สุด เนื่องจากมีการแปรผัน ของ ยีนส์เกิดขึ้น ประกอบด้วย 5 ระยะย่อย คือ  1. Laptotene  2. Zygotene  3. Pachytene  4. Diplotene  5. Diakinesis

13 1. Leptotene  Chromosome มี ลักษณะเป็นเส้นด้าย (threadlike structure)  เห็น nucleolus ชัดเจน http://www.vcbio.science.ru.nl/eng/virtuallessons/cellcycle/meiostage/leptotene/

14 2. Zygotene  โครโมโซมมีการขดรัดตัว มากขึ้น  มีการจับคู่กันของ Homologous Chromosome และแนบ ชิดติดกัน เรียกว่า Synapsis  ซึ่งคู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซม ที่เกิดไซแนป ซิสกันอยู่นั้น เรียกว่า bivalent  แต่ละไบวาเลนท์มี 4 โคร มาทิด เรียกว่า tetrad  ในคน มีโครโมโซม 23 คู่ จึงมี 23 ไบวาเลนท์ http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

15 3. Pachytene  homhlogous chromosome ที่ ไซแนปซิสกัน จะผละออกจากกัน บริเวณกลางๆ แต่ตอนปลาย ยัง ไขว้กันอยู่ เรียกว่า chiasma  มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนโครมา ทิด ระหว่าง homhlogous chromosome กับบริเวณที่เกิดไค แอสมา เรียกว่า crossing over  หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ชิ้นส่วน ของ nonhomhlogous chromosome เรียกว่า translocation  กรณีทั้ง 2 ทำให้เกิดการผันแปร ของยีน (geng variation) ซึ่งทำให้ เกิดการแปรผัน ของลักษณะ สิ่งมีชีวิต (variation) http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

16 Diagram of crossing over and chiasma http://faculty.uca.edu/~benw/biol1400/notes15.htm

17 http://www.sirinet.net/~jgjohnso/geneticrecomb.html

18 4. Diplotene  homhlogous chromosome พยายามจะ ผละออกจากกัน chromatid แต่มีบางส่วน ของ ไขว้กันทำให้เห็น chiasma ชัดเจน  ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด เซลล์ จะหยุดการแบ่งในระยะนี้ http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

19 5. Diakinesis  chromosome ขดตัวมาก ที่สุด และผละออกจากกัน (repel)  เห็น chromosome เป็นรูป X, 8, O, รูปเกลียว แล้วแต่จะมี chaiasma อยู่ที่ ตำแหน่งใด  ปลายระยะนี้ nuclear membrane และ nucleolus สลาย http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

20 Metaphase I  Bivalent จะมาเรียง ตัวกัน อยู่ในแนว กึ่งกลางเซลล์ (homhlogous chromosome ยังอยู่ กันเป็นคู่ ๆ ) http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

21 Anaphase I  homhlogous chromosome แยกออก จากกันไปยังแต่ละขั้ว ของเซลล์  โดย chromosome มี 2 chromatid  ขณะนี้ แต่ละขั้วของ เซลล์มีจำนวน chromosome 1 ชุด (haploid, n)  แต่ระยะนี้ยังคงเป็น 2n เหมือนเดิม http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

22 Telophase I  chromosome จะไป รวมอยู่ แต่ละขั้วของเซลล์  nuclear membrane และ nucleolus ปรากฎขึ้น  Cytoplasm เริ่มมีการ แบ่งตัว (cytokinesis)  chromosome คลายตัว และเข้าสู่ meiosis II  เมื่อสิ้นสุดระยะนี้จะได้ เซลล์ลูก 2 เซลล์ ซึ่งแต่ละ เซลล์ มีจำนวน chromosome เพียง 1 ชุด (haploid, n) http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

23 Meiosis I http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/1115/cm1503/meiosis.htm

24 http://www.stanford.edu/group/Urchin/GIFS/

25 Meiosis II

26  Meiosis - II หรือ Equational division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก chomatid ออกจาก กันมี 4 - 5 ระยะย่อย คือ  Interphase - II ( เซลล์บางชนิดไม่มี )  Prophase - II  Metaphase - II  Anaphase - II  Telophase - II  เมื่อสิ้นได้ 4 เซลล์ที่มีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น และเซลล์ที่ได้เป็นผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องมี ขนาดเท่ากัน  มีขั้นตอนเหมือนกับ mitosis ทุกประการ

27 Prophase II  ใช้เวลาสั้นมาก  chromosome ขดตัว, 1 chromosome ประกอบด้วย 2 chromatid  มีการสร้าง spindle fiber  nuclear membrane, nucleolus สลาย http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

28 Metaphase II  chromosome จะขด ตัวมากขึ้น และมา เรียงกันที่แนวกลาง เซลล์ (equatorial plate, metaphase plate) http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

29 Anaphase II  Centromere ของแต่ละ chromosome จะแยกออก จากกัน  Spindle fiber ดึง chromatid ของแต่ละ chromosome ให้แยกออก จากกันไปยังขั้วของเซลล์  Chromatid ที่ถูกดึง กลายเป็น chromosome ใหม่ของเซลล์ลูก เรียกว่า “daughter chromosome” http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

30 Telophase II  daughter chromosome ที่ ขั้วของเซลล์เริ่มคลายตัว  Spindle fiber เริ่มสลาย  nuclear membrane, nucleolus เริ่มปรากฏ  เกิด cytokinesis  จากเซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ (diploid, 2n) ได้เซลล์ลูก 4 เซลล์ แต่ละเซลล์มี จำนวนโครโมโซมเป็น ครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น (haploid, n)  เซลล์ลูกที่ได้ไม่เหมือน เซลล์แม่ทุกประการ เพราะ ? http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

31 Diad, Tetrad http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm

32 Meiosis II http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/1115/cm1503/meiosis.htm

33 www.stanford.edu/group/ Urchin/GIFS/bmeiosis.gif

34 http://www.sirinet.net/~jgjohnso/geneticrecomb.html

35

36 http://www.bio.miami.edu/dana/250/meiosis.jpg

37 Meiosis

38

39 During the Process of Meiosis :  Meiosis I : is a division sequence that separated the sets of homologous chromosomes to produce two daughter cells that have half the normal number of chromosomes - i.e. they are haploid.  Meiosis II : is the second half of the process whereby the sister chromatids are divided and separated into daughter cells (much as in mitosis).

40 Mitosis  1. somatic cell  2. 1 cell 2 cells  3. จำนวนโครโมโซม เซลล์ลูกได้เท่ากับเซลล์ เริ่มต้น  4. ไม่มี synapsis  5. ไม่มี crossing over  6. chromatid แยกใน anaphase Meiosis  1. germ cell  2. 1 cell 4 cells  3. จำนวนโครโมโซม เซลล์ลูกเป็นครึ่งหนึ่ง ของเซลล์เริ่มต้น  4. มี synapsis  5. มี crossing over  6. chromatid แยกใน anaphase II

41 biology.clc.uc.edu/ courses/bio104/meiomito.htm

42 Comparison of Meiosis and Mitosis

43

44 References   ปิยมา ทัศนสุวรรณ. เอกสารประกอบการสอน หลักชีววิทยา - การแบ่งเซลล์. ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ; 2548.   http://genetika.upol.cz/cz/meioza.htm   http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/1115/cm1 503/meiosis.htm

45 Thank you Miss Lampoei Puangmalai Department of science St. Louis College Chachoengsao

46

47

48

49 http://www.biology.iupui.edu/biocourses/N100/2k4ch9meiosisnotes.html

50


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241). บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google