งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241). บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241). บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241)

2 บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน นิวเคลียส ไซโทพลาซึม ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ 4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์ 4.5 การแบ่งเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชรา ภาพของเซลล์ 4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

3 การแบ่งเซลล์ (Cell division)

4 Meiosis

5 Meiosis  Meiosis แปลว่า การลด (reduction)  เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ของสัตว์ ซึ่งเกิดในวัยเจริญพันธุ์ ของ สิ่งมีชีวิต  โดยพบในอัณฑะ (testes), รังไข่ (ovary),  ในพืชดอกพบในอับเรณู (anther), ออวุล (ovule),  ในพืชไร้ดอกพบใน อับสปอร์ (sporangium)  พบในโคน (cone) ของสนและปรง  เมื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงจะเหลือ โครโมโซมเพียง 1 ชุด (haploid, n)

6 Meiosis: Sexual Reproduction

7

8 Meiosis  มี 2 ขั้นตอน ได้แก่  1. Meiosis - I หรือ Reductional division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก homologous chromosome ออกจากกันมี 5 ระยะย่อย คือ  Interphase- I  Prophase - I  Metaphase - I  Anaphase - I  Telophase - I  2. Meiosis - II หรือ Equational division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก chomatid ออกจากกันมี ระยะย่อย คือ  Interphase - II ( เซลล์บางชนิดไม่มี )  Prophase - II  Metaphase - II  Anaphase - II  Telophase - II  เมื่อสิ้นสุดการแบ่งจะได้ 4 เซลล์ที่มีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น และเซลล์ ที่ได้เป็นผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน

9 Meiosis I

10 Interphase I  มีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 เท่าตัว หรือมีการ จำลองโครโมโซม อีก 1 ชุด และยังติดกันอยู่ ที่ปมเซนโทรเมียร์  ดังนั้น โครโมโซม 1 ท่อน จึงมี 2 โครมาทิด

11

12 Prophase I  เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุด  มีความสำคัญ ต่อการเกิดวิวัฒนาการ ของ สิ่งมีชีวิตมากที่สุด เนื่องจากมีการแปรผัน ของ ยีนส์เกิดขึ้น ประกอบด้วย 5 ระยะย่อย คือ  1. Laptotene  2. Zygotene  3. Pachytene  4. Diplotene  5. Diakinesis

13 1. Leptotene  Chromosome มี ลักษณะเป็นเส้นด้าย (threadlike structure)  เห็น nucleolus ชัดเจน

14 2. Zygotene  โครโมโซมมีการขดรัดตัว มากขึ้น  มีการจับคู่กันของ Homologous Chromosome และแนบ ชิดติดกัน เรียกว่า Synapsis  ซึ่งคู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซม ที่เกิดไซแนป ซิสกันอยู่นั้น เรียกว่า bivalent  แต่ละไบวาเลนท์มี 4 โคร มาทิด เรียกว่า tetrad  ในคน มีโครโมโซม 23 คู่ จึงมี 23 ไบวาเลนท์

15 3. Pachytene  homhlogous chromosome ที่ ไซแนปซิสกัน จะผละออกจากกัน บริเวณกลางๆ แต่ตอนปลาย ยัง ไขว้กันอยู่ เรียกว่า chiasma  มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนโครมา ทิด ระหว่าง homhlogous chromosome กับบริเวณที่เกิดไค แอสมา เรียกว่า crossing over  หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ชิ้นส่วน ของ nonhomhlogous chromosome เรียกว่า translocation  กรณีทั้ง 2 ทำให้เกิดการผันแปร ของยีน (geng variation) ซึ่งทำให้ เกิดการแปรผัน ของลักษณะ สิ่งมีชีวิต (variation)

16 Diagram of crossing over and chiasma

17

18 4. Diplotene  homhlogous chromosome พยายามจะ ผละออกจากกัน chromatid แต่มีบางส่วน ของ ไขว้กันทำให้เห็น chiasma ชัดเจน  ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด เซลล์ จะหยุดการแบ่งในระยะนี้

19 5. Diakinesis  chromosome ขดตัวมาก ที่สุด และผละออกจากกัน (repel)  เห็น chromosome เป็นรูป X, 8, O, รูปเกลียว แล้วแต่จะมี chaiasma อยู่ที่ ตำแหน่งใด  ปลายระยะนี้ nuclear membrane และ nucleolus สลาย

20 Metaphase I  Bivalent จะมาเรียง ตัวกัน อยู่ในแนว กึ่งกลางเซลล์ (homhlogous chromosome ยังอยู่ กันเป็นคู่ ๆ )

21 Anaphase I  homhlogous chromosome แยกออก จากกันไปยังแต่ละขั้ว ของเซลล์  โดย chromosome มี 2 chromatid  ขณะนี้ แต่ละขั้วของ เซลล์มีจำนวน chromosome 1 ชุด (haploid, n)  แต่ระยะนี้ยังคงเป็น 2n เหมือนเดิม

22 Telophase I  chromosome จะไป รวมอยู่ แต่ละขั้วของเซลล์  nuclear membrane และ nucleolus ปรากฎขึ้น  Cytoplasm เริ่มมีการ แบ่งตัว (cytokinesis)  chromosome คลายตัว และเข้าสู่ meiosis II  เมื่อสิ้นสุดระยะนี้จะได้ เซลล์ลูก 2 เซลล์ ซึ่งแต่ละ เซลล์ มีจำนวน chromosome เพียง 1 ชุด (haploid, n)

23 Meiosis I

24

25 Meiosis II

26  Meiosis - II หรือ Equational division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก chomatid ออกจาก กันมี ระยะย่อย คือ  Interphase - II ( เซลล์บางชนิดไม่มี )  Prophase - II  Metaphase - II  Anaphase - II  Telophase - II  เมื่อสิ้นได้ 4 เซลล์ที่มีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น และเซลล์ที่ได้เป็นผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องมี ขนาดเท่ากัน  มีขั้นตอนเหมือนกับ mitosis ทุกประการ

27 Prophase II  ใช้เวลาสั้นมาก  chromosome ขดตัว, 1 chromosome ประกอบด้วย 2 chromatid  มีการสร้าง spindle fiber  nuclear membrane, nucleolus สลาย

28 Metaphase II  chromosome จะขด ตัวมากขึ้น และมา เรียงกันที่แนวกลาง เซลล์ (equatorial plate, metaphase plate)

29 Anaphase II  Centromere ของแต่ละ chromosome จะแยกออก จากกัน  Spindle fiber ดึง chromatid ของแต่ละ chromosome ให้แยกออก จากกันไปยังขั้วของเซลล์  Chromatid ที่ถูกดึง กลายเป็น chromosome ใหม่ของเซลล์ลูก เรียกว่า “daughter chromosome”

30 Telophase II  daughter chromosome ที่ ขั้วของเซลล์เริ่มคลายตัว  Spindle fiber เริ่มสลาย  nuclear membrane, nucleolus เริ่มปรากฏ  เกิด cytokinesis  จากเซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ (diploid, 2n) ได้เซลล์ลูก 4 เซลล์ แต่ละเซลล์มี จำนวนโครโมโซมเป็น ครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น (haploid, n)  เซลล์ลูกที่ได้ไม่เหมือน เซลล์แม่ทุกประการ เพราะ ?

31 Diad, Tetrad

32 Meiosis II

33 Urchin/GIFS/bmeiosis.gif

34

35

36

37 Meiosis

38

39 During the Process of Meiosis :  Meiosis I : is a division sequence that separated the sets of homologous chromosomes to produce two daughter cells that have half the normal number of chromosomes - i.e. they are haploid.  Meiosis II : is the second half of the process whereby the sister chromatids are divided and separated into daughter cells (much as in mitosis).

40 Mitosis  1. somatic cell  2. 1 cell 2 cells  3. จำนวนโครโมโซม เซลล์ลูกได้เท่ากับเซลล์ เริ่มต้น  4. ไม่มี synapsis  5. ไม่มี crossing over  6. chromatid แยกใน anaphase Meiosis  1. germ cell  2. 1 cell 4 cells  3. จำนวนโครโมโซม เซลล์ลูกเป็นครึ่งหนึ่ง ของเซลล์เริ่มต้น  4. มี synapsis  5. มี crossing over  6. chromatid แยกใน anaphase II

41 biology.clc.uc.edu/ courses/bio104/meiomito.htm

42 Comparison of Meiosis and Mitosis

43

44 References   ปิยมา ทัศนสุวรรณ. เอกสารประกอบการสอน หลักชีววิทยา - การแบ่งเซลล์. ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ;     503/meiosis.htm

45 Thank you Miss Lampoei Puangmalai Department of science St. Louis College Chachoengsao

46

47

48

49

50


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต Biology (40241). บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google