งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 1. น. ส. เจตนิพิฐ พงศ์พฤกษ ธาตุ เลขที่ 15 2. น. ส. ชนิตา ปรีชากิตติ ไพศาล เลขที่ 16 3. น. ส. ปฏิมาล์ ศิริพิรุณ เลขที่ 17 4. น. ส. รัชดาวัลย์ อมรสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 1. น. ส. เจตนิพิฐ พงศ์พฤกษ ธาตุ เลขที่ 15 2. น. ส. ชนิตา ปรีชากิตติ ไพศาล เลขที่ 16 3. น. ส. ปฏิมาล์ ศิริพิรุณ เลขที่ 17 4. น. ส. รัชดาวัลย์ อมรสิทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก 1. น. ส. เจตนิพิฐ พงศ์พฤกษ ธาตุ เลขที่ 15 2. น. ส. ชนิตา ปรีชากิตติ ไพศาล เลขที่ 16 3. น. ส. ปฏิมาล์ ศิริพิรุณ เลขที่ 17 4. น. ส. รัชดาวัลย์ อมรสิทธิ วงศ์ เลขที่ 18 5. น. ส. ณัฏฐณิชา สังฆบุรี เลขที่ 19 6. น. ส. ออม หมื่นขาว เลขที่ 20 7. น. ส. อัญญ์ชิยา พิทักษา เลขที่ 21 8. น. ส. ปณิตตา ปิยะวัฒน์ เลขที่ 39 9. น. ส. สุกัญญา มิ่งขวัญ เลขที่ 40 สมาชิก 1. น. ส. เจตนิพิฐ พงศ์พฤกษ ธาตุ เลขที่ 15 2. น. ส. ชนิตา ปรีชากิตติ ไพศาล เลขที่ 16 3. น. ส. ปฏิมาล์ ศิริพิรุณ เลขที่ 17 4. น. ส. รัชดาวัลย์ อมรสิทธิ วงศ์ เลขที่ 18 5. น. ส. ณัฏฐณิชา สังฆบุรี เลขที่ 19 6. น. ส. ออม หมื่นขาว เลขที่ 20 7. น. ส. อัญญ์ชิยา พิทักษา เลขที่ 21 8. น. ส. ปณิตตา ปิยะวัฒน์ เลขที่ 39 9. น. ส. สุกัญญา มิ่งขวัญ เลขที่ 40

2

3 สถาบันครอบครัว คือ สถาบันขั้นพื้นฐานและมี ความสำคัญมากต่อสังคมไทย ครอบครัวเกิดจากกลุ่มคน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมี ความสัมพันธ์กันทางการ สมรส สายโลหิต หรือการรับ เอาไว้เป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งการรับบุคคลอื่น เช่น ญาติ และคนรับใช้มาอาศัย อยู่ร่วมกัน สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มี ความใกล้ชิดและมีอิทธิพลโดยตรงใน การอบรมขัดเกลาให้สมาชิกมี บุคลิกภาพที่ดี มีการปรับตัวที่เหมาะสม เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

4 ประเภทของครอบครัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเฉพาะ ประกอบด้วยบิดามารดาและบุตรเท่านั้นซึ่งสมาชิก ในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ ทางสายโลหิตและทางกฎหมาย ( การรับจดทะเบียน บุตรเป็นบุตรบุญธรรม ) 2. ครอบครัวขยายหรือครอบครัวเสริม ครอบครัวประเภทนี้มีพื้นฐานครอบครัวเดิม มาจากครอบครัวเฉพาะซึ่งสมาชิก ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร นอกจากนี้ยังมีญาติพี่น้องอื่นๆ เป็นสมาชิก อาศัยอยู่รวมกันซึ่งอาจจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือลุงป้า น้า อา และอาจจะมีหลาน ร่วมอยู่ด้วย ครอบครัวขยายจึงมีสมาชิก มากกว่าครอบครัวเฉพาะ

5 1. สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ขึ้น ทดแทนสมาชิกเดิมที่เสียไป และช่วยให้สังคมอยู่รอด หน้าที่ของสถาบันครอบครัว 3. อบรมสั่งสอนระเบียบแบบ แผนและโครงสร้างของสังคม เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี ความสุข 4. ให้ความรักและความอบอุ่นด้วย ความบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้สมาชิกมี กำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรค ต่างๆ 2. เลี้ยงดูและอบรมสมาชิกของ ครอบครัว เพื่อให้ได้รับความ ปลอดภัยและเจริญเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 5. กำหนดสถานภาพทางสังคม ให้แก่สมาชิก เมื่ออยู่ในครอบครัว สมาชิกทุก คนจะมีสถานภาพที่ถูกกำหนดขึ้น โดยกำเนิดเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และ สถานะในครอบครัวรวมถึงในวง สังคม 5. กำหนดสถานภาพทางสังคม ให้แก่สมาชิก เมื่ออยู่ในครอบครัว สมาชิกทุก คนจะมีสถานภาพที่ถูกกำหนดขึ้น โดยกำเนิดเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และ สถานะในครอบครัวรวมถึงในวง สังคม

6 บทบาทของสมาชิก สมาชิกในครอบครัวต้องมีบทบาทไป ตามสถานภาพของตน เช่น พ่อแม่มี บทบาทในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน บุตร ให้ความรักความเมตตาและให้ กำลังใจลูก ส่วนลูกมีบทบาท คือ รักและ ความรพ เชื่อฟังพ่อแม่ มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่

7 สถาบัน ครอบครัว สถาบันพื้นฐานของ สังคมไทย เกิดจากกลุ่ม คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมี ความสัมพันธ์กันทางการ สมรส ทางสายโลหิต หรือการรับไว้เป็นบุตร บุญธรรม รวมทั้งรับ บุคคลอื่นเช่นญาติหรือ คนรับใช้มาอาศัยอยู่ด้วย ประเภท ของ ครอบครัว ครอบครัว เดี่ยว พ่อ แม่ ลูก ครอบครัวเสริม พ่อ แม่ ลูก + ญาติ หน้าที่ของ ครอบครัว 1. สร้างสร รค์ สมาชิก ใหม่ ให้แก่ สังคม 2. เลี้ยงดู และอบรม สมาชิกใน ครอบครัว 3. อบรม สั่งสอน ให้รู้ ระเบียบ ของ สังคม 4. ให้ ความรัก ความ อบอุ่น 5. กำหนด สถานภาพ ทางสังคม ให้แก่ สมาชิก บทบาทของ สมาชิก สมาชิกมีบทบาทไปตาม สถานภาพของตน เช่น พ่อแม่ เลี้ยงดูอบรมสั่ง สอนลูก ส่วนลูก รักและเคารพ กตัญญูต่อพ่อแม่


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 1. น. ส. เจตนิพิฐ พงศ์พฤกษ ธาตุ เลขที่ 15 2. น. ส. ชนิตา ปรีชากิตติ ไพศาล เลขที่ 16 3. น. ส. ปฏิมาล์ ศิริพิรุณ เลขที่ 17 4. น. ส. รัชดาวัลย์ อมรสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google