งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
1. เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม ในน้ำกลั่น กรัม อยาก ทราบว่า สารละลายกลูโคสมีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล วิธีทำ มวลสารละลาย = มวลตัวทำละลาย + มวลตัวถูกละลาย = กรัม = กรัม สารละลาย กรัม มีกลูโคส = กรัม สารละลาย กรัม มีกลูโคส = x กรัม สารละลาย มีความเข้มข้นร้อยละ = กรัมโดยมวล

2 ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
2. เมื่อนำสารละลายเกลือแกง กรัม มีความเข้มข้นร้อยละ โดยมวล มีเกลือแกงกี่กรัม วิธีทำ สารละลาย กรัม มีเกลือแกง = กรัม สารละลาย กรัม มีเกลือแกง = x กรัม สารละลาย มีเกลือแกง = กรัม

3 ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
3 3 3. สารละลายเอทานอล มีเอทานอล 25 cm และ น้ำกลั่น 50 cm อยากทราบว่า สารละลายเอทานอล มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร วิธีทำ ปริมาตรสารละลาย = ปริมาตรตัวทำละลาย + ปริมาตรตัวถูกละลาย 3 = cm 3 = cm สารละลาย 75 cm มีเอทานอล = cm 3 3 สารละลาย 100 cm มีเอทานอล = x cm 3 3 สารละลาย มีความเข้มข้นร้อยละ = โดยปริมาตร

4 ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
4. สารละลายกรดซัลฟิวริก มีความเข้มข้น ร้อยละ 12 โดยปริมาตร นำสารละลายมา cm มีกรดซัลฟิวริกเท่าใด 3 วิธีทำ สารละลาย cm มีกรดซัลฟิวริก = cm 3 3 สารละลาย 240 cm มีกรดซัลฟิวริก = x cm 3 3 สารละลาย มีกรดซัลฟิวริก = cm 3

5 ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
3 5. สารละลายสารส้ม cm มีสารส้มอยู่ g อยาก ทราบว่าสารละลายสารส้ม มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใด โดยมวล / ปริมาตร วิธีทำ สารละลาย cm มีสารส้ม = g 3 สารละลาย 100 cm มีสารส้ม = x g 3 สารละลาย มีความเข้มข้นร้อยละ = โดยมวล / ปริมาตร

6 ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
6. สารละลายจุนสีมีความเข้มข้นร้อยละ โดยมวล / ปริมาตร นำสารละลายมา cm อยากทราบว่ามีจุนสีเท่าใด 3 วิธีทำ สารละลาย cm มีจุนสี = g 3 สารละลาย 300 cm มีจุนสี = x g 3 สารละลาย มีจุนสี = g

7 ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ
ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ 1. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำตาลเข้มข้น 5 % โดยมวล/ปริมาตร จำนวน 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้น้ำตาลทรายกี่กรัม คำตอบ คือ กรัม 3.75 2. สารละลายสารส้มเข้มข้น 20 % โดยมวล/ปริมาตร นำสารละลาย จำนวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีสารส้มกี่กรัม คำตอบ คือ กรัม 50

8 ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ
ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ 3. สารละลายกรดแอซิติก cm มีกรดแอซิติก cm สารละลายมีความเข้มข้นเท่าใดโดยปริมาตร คำตอบ คือ % 3 3 6.67 4. สารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้น 15 % โดยปริมาตร นำสารละลาย จำนวน cm จะมีน้ำกลั่นกี่ cm คำตอบ คือ cm 3 3 255 3

9 ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ
ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ 5. สารละลาย C ประกอบด้วย สาร A 40 กรัม สาร B กรัม สารละลายมีความเข้มข้นเท่าใดโดยมวล คำตอบ คือ % 33.3 6. สารละลายกรดซัลฟิวริกมีน้ำกลั่น ลูกบาศก์เซนติเมตร กรดซัลฟิวริก 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายจะมีความเข้มข้น เท่าใดโดยปริมาตร คำตอบ คือ % 6.25 ถ้าเข้าใจดีแล้ว ขอให้ตั้งใจทำแบบทดสอบหลังเรียน ให้ได้มาก ๆ นะคะ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google