งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 1. เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม ในน้ำกลั่น 125 กรัม อยาก ทราบว่า สารละลายกลูโคสมีความ เข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 1. เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม ในน้ำกลั่น 125 กรัม อยาก ทราบว่า สารละลายกลูโคสมีความ เข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 1. เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม ในน้ำกลั่น 125 กรัม อยาก ทราบว่า สารละลายกลูโคสมีความ เข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล วิธีทำ มวลสารละลาย = มวลตัวทำ ละลาย + มวลตัวถูกละลาย = 125 + 25 กรัม = 150 กรัม สารละลาย 150 กรัม มีกลูโคส = 25 กรัม สารละลาย 100 กรัม มีกลูโคส = x 100 กรัม สารละลาย มีความเข้มข้นร้อยละ = 8.3 กรัมโดยมวล

2 ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 2. เมื่อนำสารละลายเกลือแกง 400 กรัม มีความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวล มีเกลือแกงกี่กรัม วิธี ทำ สารละลาย 100 กรัม มีเกลือแกง = 20 กรัม สารละลาย 400 กรัม มีเกลือแกง = x 400 กรัม สารละลาย มีเกลือแกง = 80 กรัม

3 ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 3. สารละลายเอทานอล มีเอทานอล 25 cm และ น้ำกลั่น 50 cm อยากทราบ ว่า สารละลายเอทานอล มีความ เข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร ปริมาตรสารละลาย = ปริมาตรตัวทำ ละลาย + ปริมาตรตัวถูกละลาย = 50 + 25 cm = 75 cm สารละลาย 75 cm มีเอทานอล = 25 cm สารละลาย 100 cm มีเอทานอล = x 100 cm สารละลาย มีความเข้มข้นร้อยละ = 33. 3 โดยปริมาตร 3 3 วิธี ทำ 33 3 3 3 3

4 การคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 4. สารละลายกรดซัลฟิวริก มีความ เข้มข้น ร้อยละ 12 โดยปริมาตร นำสารละลายมา 240 cm มีกรด ซัลฟิวริกเท่าใด สารละลาย 100 cm มีกรด ซัลฟิวริก = 12 cm สารละลาย 240 cm มีกรดซัลฟิวริก = x 240 cm สารละลาย มีกรดซัลฟิวริก = 28.8 cm 3 3 วิธี ทำ 3 3 3 3 ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย

5 5. สารละลายสารส้ม 150 cm มี สารส้มอยู่ 10 g อยาก ทราบว่าสารละลายสารส้ม มีความ เข้มข้นร้อยละเท่าใด โดยมวล / ปริมาตร สารละลาย 150 cm มีสารส้ม = 10 g สารละลาย 100 cm มีสารส้ม = x 100 g สารละลาย มีความเข้มข้นร้อยละ = 6.6 โดยมวล / ปริมาตร 3 วิธี ทำ 3 3 ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย

6 6. สารละลายจุนสีมีความเข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวล / ปริมาตร นำสารละลายมา 300 cm อยาก ทราบว่ามีจุนสีเท่าใด สารละลาย 100 cm มีจุนสี = 15 g สารละลาย 300 cm มีจุนสี = x 300 g สารละลาย มีจุนสี = 45 g 3 3 วิธี ทำ 3 ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย

7 ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ 1. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำตาล เข้มข้น 5 % โดยมวล / ปริมาตร จำนวน 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้อง ใช้น้ำตาลทรายกี่กรัม คำตอบ คือ.............. กรัม 3. 75 2. สารละลายสารส้มเข้มข้น 20 % โดย มวล / ปริมาตร นำสารละลาย จำนวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมี สารส้มกี่กรัม คำตอบ คือ.............. กรัม 50

8 ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ 3. สารละลายกรดแอซิติก 450 cm มีกรดแอซิติก 30 cm สารละลายมีความเข้มข้นเท่าใดโดย ปริมาตร คำตอบ คือ.............. % 6. 67 4. สารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้น 15 % โดยปริมาตร นำสารละลาย จำนวน 300 cm จะมีน้ำกลั่นกี่ cm คำตอบ คือ.............. cm 25 5 3 3 3 3 3

9 6. สารละลายกรดซัลฟิวริกมีน้ำกลั่น 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรดซัลฟิวริก 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายจะมีความเข้มข้น เท่าใดโดยปริมาตร คำตอบ คือ.............. % ทดสอบความเข้าใจ ลองคำนวณดูนะคะ 5. สารละลาย C ประกอบด้วย สาร A 40 กรัม สาร B 80 กรัม สารละลายมีความเข้มข้นเท่าใดโดยมวล คำตอบ คือ.............. % 33.3 6. 25 ถ้าเข้าใจดีแล้ว ขอให้ตั้งใจทำแบบทดสอบ หลังเรียน ให้ได้มาก ๆ นะคะ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการคำนวณความ เข้มข้นของสารละลาย 1. เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม ในน้ำกลั่น 125 กรัม อยาก ทราบว่า สารละลายกลูโคสมีความ เข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google