งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส จัดทำโดย นายธณากร สีชาลี เลขที่ 9 นายสุจิตร แปรงมูลตรี เลขที่ นางสาวนวลปราง ศรีพิมพ์ขัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส จัดทำโดย นายธณากร สีชาลี เลขที่ 9 นายสุจิตร แปรงมูลตรี เลขที่ นางสาวนวลปราง ศรีพิมพ์ขัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส จัดทำโดย นายธณากร สีชาลี เลขที่ 9 นายสุจิตร แปรงมูลตรี เลขที่ นางสาวนวลปราง ศรีพิมพ์ขัด เลขที่ นางสาวสุริฉาย บรบุตร เลขที่ นางสาวพิลาวรรร อันภัคดี เลขที่ เสนอ แม่ครู บุษกล แก้วบุตรดี โรงเรียนฝางวิทยายน รายงาน

2 การทำน้ำแข็งแห้ง การทำน้ำแข็งแห้ง หลักการทำ คือ เพิ่มความดัน และลด อุณหภูมิ วัตถุดิบที่ใช้คือ ก๊าซ CO 2 แผนผังการทำน้ำแข็งแห้ง ก๊าซ คาร์บอน ใด ออกไซ ด์ เพิ่มความ ดัน และ ลด อุณห ภูมิ คาร์บอนไดออ กไซด์เหลว เพิ่ม ความ ดัน และ อุณหภู มิ คาร์บอนไดออกไซด์ เหลวแห้ง และ บริสุทธิ์ที่ความดัน 18 บรรยากาศ อุณหภูมิ -25c’ คาร์บอนไดออกไซด์ เหลวแห้ง และ บริสุทธิ์ที่ความดัน 18 บรรยากาศ อุณหภูมิ -25c’ อัด ผ่าน รุนรุ่น คาร์บอนได ออก ไซด์ แข็ง ( น้ำแข็งแห้ ง ) คาร์บอนได ออก ไซด์ แข็ง ( น้ำแข็งแห้ ง ) น้ำแข็งแห้ง (dry ice) คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ที่อยู่ในสถานะ ของแข็งที่อุณหภูมิประมาณ -79 0 C

3 กระบวนการทำน้ำแข็งแห้ง เริ่มต้นนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทำให้เป็น ของเหลวก่อน โดยกระบวนการ Liquefaction คือนำ ก๊าซดังกล่าวมาเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิ หลังจากได้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวแล้ว จึงนำมา ทำให้แห้งและทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำมาเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิอีกครั้ง จนได้ความดันประมาณ 18 atm และอุณหภูมิ ประมาณ -25 0 C จึงอัดคาร์บอนไดออกไซด์เหลวนั้น ผ่านรูพรุน จะได้คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ น้ำแข็งแห้งที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดน้ำแข็งซึ่ง สามารถนำไปอัดเป็นก้อนได้ นำแข็งแห้งมีอุณหภูมิต่ำมาก สามารถระเหิด กลายเป็นไอได้โดยตรง จึงนำมาใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเย็น หรือที่ ต้องการอุณหภูมิต่ำ ๆ เช่น การแช่แข็งสัตว์น้ำ การ ทำไอศครีม การรักษาผักและผลไม้ให้สด เป็นต้น

4 การทำไนโตรเจนเหลว การทำไนโตรเจนเหลว หลักการทำ คือ ลดอุณหภูมิ วัตถุดิบที่ ใช้คือ อากาศ นอกจากนี้ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) สำหรับ ดูดก๊าซ CO 2 และอะลูมินา (AI 2 O 3 ) สำหรับดูดความชื้น ทำให้ อากาศแห้ง แผนผังการทำไนโตรเจนเหลว

5 ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มี รส ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา มีจุดเดือด ประมาณ -196 0 C มีจุดหลอมเหลวประมาณ -210 0 C ละลายน้ำได้เล็กน้อย เบากว่าอากาศ การทำไนโตรเจนเหลว ใช้วิธีเตรียมจาก อากาศ ( อากาศมีก๊าซไนโตรเจนประมาณ 79 % และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20 % โดยปริมาตร ) ผ่านกระบวนการ Liquefaction โดยการเพิ่ม ความดันและลดอุณหภูมิจากนั้นจึงแยก ออกซิเจนออก จะได้ไนโตรเจนเหลว

6 กระบวนการทำไนโตรเจน เริ่มต้นดูดอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศผ่านลงใน สารละลาย NaOH เพื่อกำจัด CO 2 (g) CO 2 (g) + 2 NaOH ---> Na 2 CO 3 + H 2 O จากนั้นจึง ผ่านอากาศที่กำจัด CO 2 (g) แล้ว เข้าไปในเครื่อง กรองน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันออก พร้อมกับทำให้แห้ง ด้วยสารดุดความชื้น คือ อะลูมินา (AL 2 O 3 ) จะได้ อากาศแห้งซึ่งมีก๊าซไนโตรเจน และออกซิเจน เป็น ส่วนใหญ่ เมื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงประมาณ -183 0 C ก๊าซ ออกซิเจน จะกลายเป็นของเหลวออกมาก่อน และเมื่อลดอุณหภูมิต่อไปอีกจนถึงประมาณ -196 0 C ก๊าซไนโตรเจนจะกลายเป็นของเหลวแยกตัว ออกมา โดยมีก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซเฉื่อย เหลืออยู่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นเดียวกัน

7 การสกัดสารโดยใช้ CO2 ที่อยู่ในรูปของของไหล (CO2-Fuid)._. โดยใช้ CO 2 ที่อยู่ในรูปของของไหล (CO 2 - Fluid) เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เทคนิคการ สกัดแบบนี้จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในรูป ของของไหลแทนตัวทำละลายอินทรีย์ ต่างๆ เช่น แอซีโตน เฮกเซน หรือ เมทิลีนคลอไรด์ คาร์บอนไดออกไซด์เมื่ออยู่ใต้ภาวะวิกฤติ ยิ่งยวด (Supercritical state) คือที่อุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์เมื่ออยู่ใต้ภาวะวิกฤติ ยิ่งยวด (Supercritical state) คือที่อุณหภูมิ 31 ๐ C และความดัน 73 บรรยากาศ จะมีสภาพ เป็นของไหล และมีสมบัติหลายประการที่ เหมือนทั้งแก๊สและของเหลว 31 ๐ C และความดัน 73 บรรยากาศ จะมีสภาพ เป็นของไหล และมีสมบัติหลายประการที่ เหมือนทั้งแก๊สและของเหลว

8 ปัจจุบันนี้นิยมใช้ CO2 ในรูปของของไหลสกัด คาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟดิบ ปัจจุบันนี้นิยมใช้ CO2 ในรูปของของไหลสกัด คาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟดิบ แทนตัวทำละลายที่ใช้อยู่คือเมทิลีนคลอไรด์ โดยไม่ทำให้รสหรือกลิ่นของกาแฟเปลี่ยน แทนตัวทำละลายที่ใช้อยู่คือเมทิลีนคลอไรด์ โดยไม่ทำให้รสหรือกลิ่นของกาแฟเปลี่ยน ไป เพราะว่า CO2 ไม่ทำปฏิกิริยากับ องค์ประกอบอื่น ที่สำคัญคือไม่มีสารตกค้าง เนื่อง ไป เพราะว่า CO2 ไม่ทำปฏิกิริยากับ องค์ประกอบอื่น ที่สำคัญคือไม่มีสารตกค้าง เนื่อง จาก CO2 ที่ปะปนอยู่ในรูปแก๊สสามารถแพร่ออก จากเมล็ดกาแฟได้ นอกจากนี้ยังมีการ จาก CO2 ที่ปะปนอยู่ในรูปแก๊สสามารถแพร่ออก จากเมล็ดกาแฟได้ นอกจากนี้ยังมีการ ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีก เช่น การสกัดน้ำมัน เรซิน และสารจาก ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีก เช่น การสกัดน้ำมัน เรซิน และสารจาก สมุนไพร เครื่องเทศ หรือพืช สมุนไพร เครื่องเทศ หรือพืช


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส จัดทำโดย นายธณากร สีชาลี เลขที่ 9 นายสุจิตร แปรงมูลตรี เลขที่ นางสาวนวลปราง ศรีพิมพ์ขัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google