งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอสเทอร์ เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรด อินทรีย์กับแอลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ใน กรดถูกแทนที่ด้วย O-R ของแอลกอฮอล์มี สูตรทั่วไปดังนี้ เช่น เมทิลเอทาโนเอต เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอสเทอร์ เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรด อินทรีย์กับแอลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ใน กรดถูกแทนที่ด้วย O-R ของแอลกอฮอล์มี สูตรทั่วไปดังนี้ เช่น เมทิลเอทาโนเอต เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอสเทอร์ เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรด อินทรีย์กับแอลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ใน กรดถูกแทนที่ด้วย O-R ของแอลกอฮอล์มี สูตรทั่วไปดังนี้ เช่น เมทิลเอทาโนเอต เช่น เมทิลซาลิซิเลต

3 การเตรียมเอสเทอร์ เตรียมได้จาก ปฏิกิริยาระหว่าง กรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ เรียกว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (Esterification) ตัวอย่าง ปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกกับ เอทานอล ที่อุณหภูมิสูง โดยมีกรดซัลฟิวริก (H 2 SO 4 ) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการ CH 3 COOH +CH 3 CH 2 OH CH 3 COOCH 2 CH 3 + H 2 O กรดแอแซติก เอทานอล เอทิลเอทาโนเอต กลิ่นน้ำยาล้างเล็บ การทดลองปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิ เคชั่นระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ 2. เพื่อศึกษาสมบัติของสารอินทรีย์ที่ เป็นเอสเทอร์จากสมบัติที่มีกลิ่นเฉพาะตัว สมมติฐานกรดคาร์บอกซิลิทำปฏิกิริยากับ แอลกอฮอล์ในสภาวะที่เหมาะสมจะได้เอสเทอร์

4 ตัวอย่าง กรดคาร์บอกซิลิก + แอลกอฮอล์ 1.CH 3 COOH +CH 3 CH 2 OH CH 3 COOCH 2 CH 3 + H 2 O กรดแอซิติก เอทานอล เอทิลเอทาโนเอต กลิ่นน้ำยาล้าง เล็บ 2.CH 3 COOH + CH 3 (CH 2 ) 3 CH 2 OH CH 3 COOCH 2 (CH 2 ) 3 CH 3 +H 2 O กรดแอซิติก เพนทานอล เพนทิลเอทาโนเอต กลิ่นคล้าย กล้วย

5 3. กรดซาลิซิลิก เมทานอล เมทิลซาลิซิเลต กลิ่น น้ำมันระกำ 4. CH 3 CH 2 CH 2 COOH+CH 3 OH CH 3 CH 2 CH 2 COOCH 3 +H 2 O กรดบิวทาโนอิก เมทานอล เมทิลบิวทาโนเอต กลิ่น คล้ายแอปเปิ้ล

6

7 1. เอทิลแอลกอฮอล์ ( เอทา นอล )

8 2. เมทิลแอลกอฮอล์ ( เมทานอล )

9 3. เพนทิล แอลกอฮอล์ ( เพนทา นอล )

10 4. กรดเอทาโนอิก ( กรด น้ำส้ม )

11 5. กรดซัลฟิวริก ( เร่ง ปฏิกิริยา )

12

13 1. บีกเกอร์

14 2. ขวดรูปชมพู่

15 3. ตะเกียงแอลกอฮอล์

16 4. หลอดทดลอง

17 5. หลอดหยดสาร

18 6. ขาตั้ง

19 7. เทอร์โมมิเตอร์

20

21 เตรียมสารเคมี

22 พิสูจน์กลิ่นสาร

23 หยดสารลงหลอดทดลอง

24 เขย่าสาร

25 ตั้งน้ำและวัดอุณหภูมิ

26 นำสารไปอุ่นในน้ำอุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส

27 พิสูจน์กลิ่นสารเอสเทอร์ตัว ใหม่

28 สรุปผลการทดลอง จากการทดลอง พบว่าปฏิกิริยาเอสเทอ ริฟิเคชันที่เกิดขึ้นจะต้องมี H 2 SO 4 และ ความร้อน เป็นพลังงานในการเร่งปฏิกิริยา โดยเมื่อทำการทดลองแล้วพบว่า เอสเทอร์ แต่ละชนิด ให้กลิ่นที่แตกต่างกัน เอทิลเอทาโนเอต ให้กลิ่นที่มีคล้าย กับลูกโป่ง วิทยาศาสตร์ เพนทิลเอทาโนเอต ให้กลิ่นคล้าย กลิ่นกล้วย เมทิลซาลิซิเลต ให้กลิ่นน้ำมันระกำ สรุปได้ว่าสารประกอบเอสเทอร์ มี กลิ่นเฉพาะตัวของสาร


ดาวน์โหลด ppt เอสเทอร์ เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรด อินทรีย์กับแอลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ใน กรดถูกแทนที่ด้วย O-R ของแอลกอฮอล์มี สูตรทั่วไปดังนี้ เช่น เมทิลเอทาโนเอต เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google