งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 403221-acid derivative2 โครงสร้าง acid derivatives Z = -Clacid chloride = -OCOR’acid anhydride = -NH 2 amide = -OR’ester

3 403221-acid derivative3 – ชื่อหมู่ acyl เรียกตามชื่อกรดโดย เปลี่ยน -ic acid เป็น -yl

4 403221-acid derivative4 การเรียกชื่ออนุพันธ์ของกรด คาร์บอกซิลิก Acid chloride – เรียกชื่อหมู่ acyl ตามด้วย chloride

5 403221-acid derivative5 Acid anhydride – เปลี่ยนคำ acid ในชื่อหมู่กรดคาร์ บอกซิลิกหลัก เป็น anhydride

6 403221-acid derivative6 Ester – เรียกชื่อหมู่แอลคิลที่มาจาก แอลกอฮอล์ ตามด้วยส่วนที่มาจาก กรดคาร์บอกซิลิกโดยเปลี่ยนคำ -ic acid ในชื่อหมู่กรดคาร์บอกซิลิกหลัก เป็น -ate ส่วนที่มาจาก กรดคาร์บอกซิลิก alkanoate ส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ alkyl Alkyl alkanoate

7 403221-acid derivative7

8 8 Amide – เปลี่ยนคำ -(o)ic acid ในชื่อกรดคาร์ บอกซิลิกหลัก เป็น -amide

9 403221-acid derivative9 – ถ้ามีหมู่แทนที่ที่ N ระบุ N-alkyl หรือ N,N-dialkyl หน้าชื่อหลัก

10 403221-acid derivative10 Nitrile – เรียกชื่อสายโซ่หลัก alkane ( รวม คาร์บอนของหมู่ nitrile) ตามด้วย nitrile หรือ – เปลี่ยนคำ -(o)ic acid ในชื่อหมู่กรด คาร์บอกซิลิกหลัก เป็น -onitrile

11 403221-acid derivative11 สมบัติทางกายภาพ จุดเดือด –acid chloride, acid anhydride, ester มีจุด เดือดใกล้เคียงกับ aldehyde หรือ ketone ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน –amide มีจุดเดือดสูงกว่าเพราะมีพันธะ ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล จุดเดือด ( o C) CH 3 COCl acetyl chloride 51 CH 3 CONH 2 acetamide 221 C 6 H 5 COCl benzoyl chloride197 C 6 H 5 CONH 2 benzamide 290

12 403221-acid derivative12 การละลาย –ester C2-C5, amide C1-C6 ละลาย น้ำได้ – อนุพันธ์ของกรดส่วนใหญ่ละลายในตัว ทำละลายอินทรีย์ กลิ่น –volatile ester กลิ่นหอม –acid chloride กลิ่นฉุนแสบจมูก

13 403221-acid derivative13 การเตรียมและ ปฏิกิริยา

14 403221-acid derivative14 1. Acid chlorides 1.1. การเตรียม

15 403221-acid derivative15 1.2. ปฏิกิริยา 1.2.1 hydrolysis

16 403221-acid derivative16 1.2.2 ammonolysis

17 403221-acid derivative17 1.2.3 alcoholysis

18 403221-acid derivative18 1.2.4 Friedel-Craft acylation

19 403221-acid derivative19 2. Acid anhydrides 2.1. การเตรียม 2.1.1 เตรียมจาก acid chloride

20 403221-acid derivative20 2.1.2 เตรียมจาก ketene (H 2 C=C=O) ใช้ในการเตรียม acetic anhydride

21 403221-acid derivative21 2.1.3 เตรียมจาก dicarboxylic acid ใช้ในการเตรียม cyclic anhydride ที่มี สมาชิกในวง 5-6 อะตอม

22 403221-acid derivative22 2.2. ปฏิกิริยา 2.2.1 hydrolysis

23 403221-acid derivative23 2.2.2 ammonolysis

24 403221-acid derivative24 2.2.3 alcoholysis

25 403221-acid derivative25 3. Esters 3.1. การเตรียม 3.1.1 เตรียมจากกรดคาร์บอกซิลิก

26 403221-acid derivative26 กลไกปฏิกิริยา

27 403221-acid derivative27 3.1.2 เตรียมจาก acid chloride

28 403221-acid derivative28 3.1.3 เตรียมจาก acid anhydride

29 403221-acid derivative29 3.2. ปฏิกิริยา 3.2.1 saponification (hydrolysis in base)

30 403221-acid derivative30 3.2.2 transesterification (alcoholysis)

31 403221-acid derivative31 3.2.3 Reduction

32 403221-acid derivative32 4. Amides 4.1. การเตรียม 4.1.1 เตรียมจากเกลือแอมโมเนียมของ กรดคาร์บอกซิลิก

33 403221-acid derivative33 4.1.2 เตรียมจาก acid chloride

34 403221-acid derivative34 4.1.3 เตรียมจาก acid anhydride

35 403221-acid derivative35 4.2. ปฏิกิริยา 4.2.1 hydrolysis

36 403221-acid derivative36 4.2.2 Hoffmann degradation

37 403221-acid derivative37 5. Nitriles และ isonitriles 5.1. การเตรียม nitrile 5.1.1 เตรียมจากแอลคิลเฮไลด์

38 403221-acid derivative38 5.1.2 เตรียมจาก amide

39 403221-acid derivative39 5.1.3 เตรียมจากสารประกอบคาร์บอ นิล

40 403221-acid derivative40 5.2. การเตรียม isonitrile 5.2.1 เตรียมจากแอลคิลเฮไลด์

41 403221-acid derivative41 5.2.2 carbylamine test

42 403221-acid derivative42 5.3. ปฏิกิริยา 5.3.1 hydrolysis

43 403221-acid derivative43

44 403221-acid derivative44 5.3.2 reduction


ดาวน์โหลด ppt 403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google