งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 acid derivative เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 acid derivative2 โครงสร้าง acid derivatives Z = -Clacid chloride = -OCOR’acid anhydride = -NH 2 amide = -OR’ester

3 acid derivative3 – ชื่อหมู่ acyl เรียกตามชื่อกรดโดย เปลี่ยน -ic acid เป็น -yl

4 acid derivative4 การเรียกชื่ออนุพันธ์ของกรด คาร์บอกซิลิก Acid chloride – เรียกชื่อหมู่ acyl ตามด้วย chloride

5 acid derivative5 Acid anhydride – เปลี่ยนคำ acid ในชื่อหมู่กรดคาร์ บอกซิลิกหลัก เป็น anhydride

6 acid derivative6 Ester – เรียกชื่อหมู่แอลคิลที่มาจาก แอลกอฮอล์ ตามด้วยส่วนที่มาจาก กรดคาร์บอกซิลิกโดยเปลี่ยนคำ -ic acid ในชื่อหมู่กรดคาร์บอกซิลิกหลัก เป็น -ate ส่วนที่มาจาก กรดคาร์บอกซิลิก alkanoate ส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ alkyl Alkyl alkanoate

7 acid derivative7

8 8 Amide – เปลี่ยนคำ -(o)ic acid ในชื่อกรดคาร์ บอกซิลิกหลัก เป็น -amide

9 acid derivative9 – ถ้ามีหมู่แทนที่ที่ N ระบุ N-alkyl หรือ N,N-dialkyl หน้าชื่อหลัก

10 acid derivative10 Nitrile – เรียกชื่อสายโซ่หลัก alkane ( รวม คาร์บอนของหมู่ nitrile) ตามด้วย nitrile หรือ – เปลี่ยนคำ -(o)ic acid ในชื่อหมู่กรด คาร์บอกซิลิกหลัก เป็น -onitrile

11 acid derivative11 สมบัติทางกายภาพ จุดเดือด –acid chloride, acid anhydride, ester มีจุด เดือดใกล้เคียงกับ aldehyde หรือ ketone ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน –amide มีจุดเดือดสูงกว่าเพราะมีพันธะ ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล จุดเดือด ( o C) CH 3 COCl acetyl chloride 51 CH 3 CONH 2 acetamide 221 C 6 H 5 COCl benzoyl chloride197 C 6 H 5 CONH 2 benzamide 290

12 acid derivative12 การละลาย –ester C2-C5, amide C1-C6 ละลาย น้ำได้ – อนุพันธ์ของกรดส่วนใหญ่ละลายในตัว ทำละลายอินทรีย์ กลิ่น –volatile ester กลิ่นหอม –acid chloride กลิ่นฉุนแสบจมูก

13 acid derivative13 การเตรียมและ ปฏิกิริยา

14 acid derivative14 1. Acid chlorides 1.1. การเตรียม

15 acid derivative ปฏิกิริยา hydrolysis

16 acid derivative ammonolysis

17 acid derivative alcoholysis

18 acid derivative Friedel-Craft acylation

19 acid derivative19 2. Acid anhydrides 2.1. การเตรียม เตรียมจาก acid chloride

20 acid derivative เตรียมจาก ketene (H 2 C=C=O) ใช้ในการเตรียม acetic anhydride

21 acid derivative เตรียมจาก dicarboxylic acid ใช้ในการเตรียม cyclic anhydride ที่มี สมาชิกในวง 5-6 อะตอม

22 acid derivative ปฏิกิริยา hydrolysis

23 acid derivative ammonolysis

24 acid derivative alcoholysis

25 acid derivative25 3. Esters 3.1. การเตรียม เตรียมจากกรดคาร์บอกซิลิก

26 acid derivative26 กลไกปฏิกิริยา

27 acid derivative เตรียมจาก acid chloride

28 acid derivative เตรียมจาก acid anhydride

29 acid derivative ปฏิกิริยา saponification (hydrolysis in base)

30 acid derivative transesterification (alcoholysis)

31 acid derivative Reduction

32 acid derivative32 4. Amides 4.1. การเตรียม เตรียมจากเกลือแอมโมเนียมของ กรดคาร์บอกซิลิก

33 acid derivative เตรียมจาก acid chloride

34 acid derivative เตรียมจาก acid anhydride

35 acid derivative ปฏิกิริยา hydrolysis

36 acid derivative Hoffmann degradation

37 acid derivative37 5. Nitriles และ isonitriles 5.1. การเตรียม nitrile เตรียมจากแอลคิลเฮไลด์

38 acid derivative เตรียมจาก amide

39 acid derivative เตรียมจากสารประกอบคาร์บอ นิล

40 acid derivative การเตรียม isonitrile เตรียมจากแอลคิลเฮไลด์

41 acid derivative carbylamine test

42 acid derivative ปฏิกิริยา hydrolysis

43 acid derivative43

44 acid derivative reduction


ดาวน์โหลด ppt 403221-acid derivative1 403221 เคมีอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (derivatives of carboxylic acid) ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google