งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนแดงเพิ่มผลผลิตการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนแดงเพิ่มผลผลิตการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนแดงเพิ่มผลผลิตการเกษตร
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนแดงเพิ่มผลผลิตการเกษตร นายสังคม ณ น่าน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

2 เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของไส้เดือนแดง
ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลั่ม “แอนเนลิดา” (Phylum: Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order: Oligochaeta) วงศ์แลมบริซิลี (Family: Lambricidae) โดยมีลักษณะทั่วไปจะ ไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจน ไม่มีตา ไม่มีหนวด มีรูปร่างทรงกระบอกยาว หัวท้ายเรียวแหลม มีปล้องตามลำตัวซึ่งจะมีช่องคั่นแต่ละปล้องไว้และจะมีเดือยออกมาในแต่ละปล้องใช้สำหรับการเคลื่อนที่ มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ คือมีปาก และ ทวารหนัก โดยมีลำไส้เป็นท่อตรงยาวตลอดลำตัว มี “เนฟริเดีย” เป็นช่องขับถ่ายของเสีย ระบบไหลเวียนโลหิตแบบปิด มีอวัยวะรับสัมผัส คือ ปุ่มรับสัมผัสและกลุ่มเซลล์รับแสง เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน คือ มีทั้งรังไข่และถุงอัณฑะ ถึงแม้จะมีสองเพศในตัวเดียว แต่ไส้เดือนมีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ในตัวเดียวกันได้

3 วงจรชีวิตไส้เดือน (มีอายุ 2-3 ปี)

4 เดือยหรือขน ( Setae )

5 ระบบผิวหนัง ผนังร่างกายของไส้เดือน ประกอบด้วย ชั้นนอกสุดคือ คิวติเคิล
และถัดลงมาคือชั้นอิพิเดอร์มิส Epidermis Cuticle Longitudinal muscle Transverse muscle

6 ลักษณะทั่วไปของไส้เดือน

7 ลักษณะภายในของไส้เดือน

8 ปากไส้เดือน

9 เส้นเลือดของไส้เดือน

10 ลักษณะภายนอกไส้เดือน

11 การขยายพันธุ์ไส้เดือน

12 ภาพแนวตัดขวางของไส้เดือน

13 สถานที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือน

14 วัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือน

15 อาหารเลี้ยงไส้เดือน

16 การเตรียมอาหารเลี้ยงไส้เดือน

17 ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือน

18 การดูแลรักษาไส้เดือน ดูแลอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 18-32
องศาเซลเซียล ดูแลรักษาความชื้นให้อยู่ในช่วง เปอร์เซนต์

19 การดูแลและให้อาหารไส้เดือน
ดูแลให้อาหารทุก5-7วัน และ กลับกองไส้เดือนทุก 2 อาทิตย์

20 การขยายพันธุ์ไส้เดือน
อายุ 3 เดือนไส้เดือน เริ่มผสมพันธุ์

21 การวางไข่ไส้เดือนหลังผสมพันธุ์
หลังผสมพันธุ์ไส้เดือน จะเริ่มวางไข่ ตัวละ 3-5 ฟอง ในไข่ 1ฟองจะมีไส้เดือน 3-5 ตัว

22 ศัตรูไส้เดือน

23 อาหารที่ไม่ควรเลี้ยงไส้เดือน

24 การเก็บปุ๋ยหมักจากไส้เดือน

25 การเก็บปุ๋ยน้ำชีวภาพจากไส้เดือน

26 การนำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากไส้เดือนไปใช้ประโยชน์
ใช้เพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวใช้ในอัตราส่วน 1:5 ฉีดพ่นหรือรดด้วยบัวรดน้ำ ทุก3 วัน ใช้เอนไซม์ไคติเนสในน้ำชีวภาพจากไส้เดือนรักษาโรคราแป้งใช้ในอัตรา 100 % ฉีดพ่นทุก 3 วัน

27 หน่วยงานราชการศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือน

28 ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือน
โดยได้รับการสนับสนุนบริจาคกระเบื้องมุงหลังคา และอิฐบล็อคจากหมู่บ้าน

29 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงไส้เดือน
จากเทศบาลตำบลไม้ยาจำนวน 50,000 บาท

30 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและนักเรียนใช้ความรู้เผยแพร่สู่ชุมชน

31 มูลนิธิศุภนิมิตโปรแกรม ADPขุนตาล สนับสนุนกล่องเลี้ยงไส้เดือน100 กล่อง

32 นักเรียนนำเสนองานเกษตรการเลี้ยงไส้เดือนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
นำเสนอ วิจัย สกว เรื่องเอนไซม์ไคติเนสในน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนยับยั้งราแป้งบนต้นยางพาราและ โครงการ My Little Falm ครั้งที่ 4

33 รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวนเงิน 10,000 บาทและการพัฒนาด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย

34 ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานชีพระดับชาติ
รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพไส้เดือนกำจัดขยะสดระดับชาติปี 2553 รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพมหัศจรรย์ไส้เดือนแดงเครื่องจักรแห่งชีวภาพระดับชาติปี 2554 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ ระดับชาติปี 2555

35 สวัสดี ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ ฝึกหัดให้เกิดความชำนาญ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ ฝึกหัดให้เกิดความชำนาญ ใช้วิชาการ บริการงานสังคม


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนแดงเพิ่มผลผลิตการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google